główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 83 ws. ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez gminę Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym
w dniu 20 maja 2007 r. referendum gminnym.

Uchwała nr 84 ws.
obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2009

Uchwała nr 85 ws. ustalenia  wysokości  stawek  podatku od nieruchomości na 2009 rok

Uchwała nr 86 ws. ustalenia  wysokości  stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Uchwała nr 87 ws. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Cieszanów

Uchwała nr 88 ws. ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę Cieszanów przedszkoli publicznych.

Uchwała nr 89 ws.
wprowadzenia zmian do budżetu na 2008r.

Uchwała nr 90 ws.
zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr 91 ws.
zmiany uchwały Nr 6/XIX/08 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2008 z dnia 29 lutego 2008 roku

Uchwała nr 92 ws.
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Cieszanów.

Uchwała nr 93 ws.
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 80/XXVIII/08 Rady Miejskiej
w Cieszanowie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.
Załączniki:
Uchwała 93 26 KB
Uchwała 92 26 KB
Uchwała 91 32 KB
Uchwała 90 24 KB
Uchwała 89 60 KB
Uchwała 88 26 KB
Uchwała 87 73 KB
Uchwała 86 47 KB
Uchwała 85 35 KB
Uchwała 84 30 KB
Uchwała 83 53 KB