główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 6 ws. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2008
Uchwała nr 7 ws. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów.
Uchwała nr 8 ws. przyznania Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Uchwała nr 9 ws. zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn.” Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i rekreacja”
Uchwała nr 10 ws. szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
Uchwała nr 11 ws. ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez gminę Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 20 maja 2007 r. referendum gminnym
Uchwała nr 12 ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2008 roku.
Uchwała nr 13 ws. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.