Uchwała  Nr  64/IX/2005

RADY  MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia  29 listopada 2005 r.

 

w sprawie ustalenia  wysokości  stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.

 

     Działając  na  podstawie   art. 18   ust.2   pkt.8   ustawy z dnia 8  marca  1990 r.                      o  samorządzie   gminnym    (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm)  oraz  art. 10 ust.1 i 2 ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991 r.  o  podatkach i opłatach  lokalnych                            ( Dz.U.  z 2002 r Nr.9, poz. 84 z późn. zm.),  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia            13 października  2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r . / Monitor Polski Nr 62 poz. 859/ ,Obwieszczenia Ministra Finansów  z dnia 27 października 2005 r.  w sprawie wysokości      górnych granic stawek kwotowych  w podatkach  i opłatach lokalnych /Monitor Polski Nr 68 poz.956/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie  Miasta i Gminy Cieszanów              w następujących wysokościach:

 

      1.  od samochodu ciężarowego  o dopuszczalnej masie całkowitej  od 3,5 ton i poniżej 12  

           ton

      a)           od 3,5 ton do  5,5 tony włącznie                               -   655

      b) powyżej 5,5 ton do  9,0 ton włącznie                                  -   740

      c) powyżej 9,0 ton , a poniżej12,0 ton                         -   750

 

  1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej  masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa  załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

  1. od ciągnika  siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie              z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu  pojazdów od 3,5 tony   i poniżej 12 ton                                                                 850 

 

  1. od ciągnika siodłowego lub balastowego   przystosowanego  do używania łącznie  z naczepą  lub przyczepą  o dopuszczalnej masie  całkowitej  zespołu pojazdów  równej lub wyższej  niż 12 ton  - stawki podatkowe określa   załącznik  Nr 2 do niniejszej uchwały

 

 

 

  1. od przyczepy lub naczepy , które łącznie  z pojazdem  silnikowym posiadają  dopuszczalną   masę całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem  związanych wyłącznie  z działalnością rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                                                                        530 zł.

 

  1. od przyczepy  lub naczepy, które łącznie z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę całkowitą  równą lub wyższą  niż 12 ton z wyjątkiem związanych  wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  stawki podatkowe określa załącznik Nr 3     do niniejszej uchwały

   

  1. od autobusu   w zależności od liczby miejsc   do siedzenia:

 

      a) mniej niż  30 miejsc                                     -  1450           

      b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                             -  1850           

 

                                                                             § 2.

      Wykonanie  uchwały powierza się   Burmistrzowi  Miasta i Gminy   Cieszanów.

 

                                                                       § 3.

Traci moc Uchwała  Nr  72/XI/2004  Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia                            8 listopada  2004 roku  w sprawie ustalenia  wysokości stawek  podatku od środków transportowych na terenie  Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                           

§ 4.

     Uchwała wchodzi w życie  po upływie  14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku      

     Urzędowym  Województwa Podkarpackiego

 

                                                                                  § 5

     Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach  

     informacyjnych.

 

                 

                                                                                              Załącznik Nr 1

                                                                                  do uchwały 64/IX/2005                                                                                             Rady Miejskiej w Cieszanowie

                                                                                        z dnia 29 listopada 2005 r.

 

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie  całkowitej równej  lub wyższej  niż 12 ton.

 

 

Liczba  osi i dopuszczalna  masa całkowita w tonach

                              Stawka  podatku ( w złotych)

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszenie pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

                                                                   Dwie osie

         12

         13

 

850 zł

900 zł

       

          13

 

         14

900 zł

950 zł

         14

         15

 

950 zł

1010 zł

         15

        

 

                1010 zł

1290 zł

                                                                   Trzy osie

         12

         17

 

1220 zł

1320 zł

         17

         19

 

1320 zł

1430 zł

         19

         21

 

1430 zł

1530 zł

         21

         23

 

1530 zł

1640 zł

         23

         25

 

1590 zł

1690 zł

         25

        

 

1640 zł

1750 zl

                                                              Cztery osie i więcej

         12

         25

 

1370 zł

1430 zł

         25

         27

 

1470 zł

1530 zł

         27

         29

 

1580 zł

1700 zł

         29

         31

 

1700 zł

2460 zł

         31

        

 

1700 zł

2460 zł

                                                                           

Załącznik Nr 2

                                                                                        do uchwały Nr 64/IX/2005

                                                                                        Rady Miejskiej w Cieszanowie

                                                                                        z dnia  29 listopada 2005 r.

 

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników  siodłowych                           i balastowych przystosowanych  do używania łącznie  z naczepą lub przyczepą              o dopuszczalnej masie  całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

 

Liczba  osi i dopuszczalna  masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa

ciągnik balastowy + przyczepa

/w tonach/

 

 

                              Stawka  podatku ( w złotych)

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszenie pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

                                                                   Dwie osie

         12

         18

 

1540 zł

1590 zł

         18

         25

1590 zł

1640 zł

         25

         31

1640 zł

1690 zł

         31

        

1690 zł

1936 zł

                                                                   Trzy osie i więcej

         12

         40

1750 zł

1770 zł

         40

        

1770 zł

2505 zł

 

                                                                                        Załącznik Nr 3

                                                                                        do uchwały Nr 64/IX/2005                                                                                            Rady Miejskiej w Cieszanowie

                                                                                        z dnia 29 listopada 2005 r

 

Stawki podatku od środków transportowych dla  przyczep i naczep, które  łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

 

Liczba  osi i dopuszczalna  masa

Całkowita zespołu pojazdów:       naczepa/ przyczepa +  pojazd silnikowy ( w tonach)

                    

                     Stawka  podatku ( w złotych)

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszenie pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

         12

         18

480 zł

530 zł

         18

         25

530 zł

580 zł

         25

        

690 zł

640 zł

Dwie osie

         12

         28

640 zł

690 zł

         28

         33

690 zł

900 zł

         33

         38

900 zł

                1330 zł

         38

        

                1180 zł

                1530 zł

Trzy osie  i więcej

         12

         38

                1170 zł

1220 zł

         38

        

                1270 zł

                 1320 zł

 


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.