UCHWAŁA   NR 32/VI/2005

             RADY MIEJSKIEJ  W   CIESZANOWIE z dnia 30 sierpnia 2005r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmniejsza się wydatki na kwotę 120 000.00

- z tytułu planowanych środków na kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w
obrębie aglomeracji Cieszanów

Zwiększa się wydatki na kwotę 120 000,00

- z tytułu zwiększonych wydatków w dziale „Administracja publiczna" na remonty
bieżące pomieszczeń, instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w budynku Urzędu.

Zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Zmniejszyć wydatki na kwotę   120 000.00

 

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

kwota

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

120 000,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

120 000,00

 

 

6050

Wydatki majątkowe

120 000,00

Zwiększyć wydatki na kwotę   120 000,00

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

kwota

750

 

 

Administracja publiczna

120 000,00

 

75023

 

Urzędy Gmin

120 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

120 000,00