UCHWAŁA NR 13/II/2005

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie: nieodpłatnego przydziału drewna

Działając na podstawie art. 18 ust. 1, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

            RADA MIEJSKA W CIESZANOWIE postanawia

§1

I. Przydzielić   nieodpłatnie   na wniosek zebrania wiejskiego wsi Chotylub

1.   3 m3 sosny tartacznej   na  wykonanie podłogi   oraz na wymianę  pokrycia kanału w garażu w budynku OSP w Chotylubiu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń U M i G Cieszanów.