Uchwała Nr 12/II/2005 r.


Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej .

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 64 i art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia

§ 1

Przyjąć Statut Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej stanowiący załącznik do uchwały

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega przekazaniu Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Gmino Powiatu Lubaczowskiego.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 23/111/ 2001 z dnia 17 kwietnia 2001 rok w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej .