Uchwała Nr 11/II/2005 r.

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dja miasta i gminy Cieszanów na lata 2004 -2014.

Działając na podstawie art. 14 ust. 1,2,3,6 i ust. 7 pkt. 4, atr. 15 ust. 1,2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach /Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm./ oraz art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. 62, poz. 627 z późn. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje

§1

1.  Przyjmuje się Gminny Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki
Odpadami dla miasta i gminy Cieszanów na lata 2004 -2014.

2.            Gminny Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla
miasta i gminy Cieszanów na lata 7,004 -2014 stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§2

Nadzór   nad   wykonaniem   uchwały   powierza   się   Komisji   Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Gminny Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Cieszanów na lata 2004 -2014 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.