Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dachnów

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Cieszanów, niezabudowanych oznaczonych jako działka nr 1351/3
o pow. 0,0730 ha, działka nr 1351/4 o pow. 0,0256 ha, działka nr 1351/5 o pow. 0,0282 ha, działka
nr 1352/4 o pow. 0,1039 ha, działka nr 1352/5 o pow. 0,0587 ha, działka nr 1352/6 o pow. 0,0547 ha położonych w miejscowości Dachnów. Dla działek w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest Księga Wieczysta PR1L/00030479/3.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

L.p.

Nr działki ewidencyjnej

Powierzchnia
w m²

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Budownictwa jednorodzinnego
w Dachnowie”

Cena wywoławcza nieruchomości

Data i godzina przetargu

Kwota wadium w zł /płatna do dnia

1.

1351/3

730

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDL - Tereny drogi publicznej lokalnej

13 042,86 zł

10.10.2017 r. godz. 830

1 300,00 / 03.10.2017 r.

2.

1351/4

256

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDL - Tereny drogi publicznej lokalnej

4 891,65

10.10.2017 r. godz. 900

489,00 / 03.10.2017 r.

3.

1351/5

282

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDL - Tereny drogi publicznej lokalnej;
2U- Tereny zabudowy usługowej

6 807,99

10.10.2017 r. godz. 930

680,00 / 03.10.2017 r.

4.

1352/4

1039

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDG - Tereny drogi publicznej głównej;
1U- Tereny zabudowy usługowej

29 382,18

10.10.2017 r. godz. 1000

2 940,00 / 03.10.2017 r.

5.

1352/5

587

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDG - Tereny drogi publicznej głównej;
1U- Tereny zabudowy usługowej

16 523,76

10.10.2017 r. godz. 1030

1 650,00 / 03.10.2017 r.

6.

1352/6

547

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDG - Tereny drogi publicznej głównej;
1U- Tereny zabudowy usługowej

15 913,68

10.10.2017 r. godz. 1100

1 600,00 / 03.10.2017 r.

Przetargi odbędą się w dniu 10 października (wtorek) 2017 r. w pok. nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 03-10-2017 r.
(za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani
są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z ni ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub
tel. (0-16) 632 86 79


Cieszanów 2017-08-31

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 25-08-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat.

Lp.

Nr działki

Pow.
w ha

KW

Rodzaj użytku

Roczny czynsz wywoławczy
w q żyta/ w zł

Miejscowość

Uwagi – dotychczasowy dzierżawca

1.

Część działki 1135

1,15

ŁIV- 1,15

4,025 / 211,07

Kowalówka

Skiba Ewa

2.

Część działki 1126

1,00

PR1L/00036443/4

PsV- 1,00

3,5 / 183,54

Kowalówka

Batycki Dariusz

3.

515

0,63

PR1L/00002774/6

RIVa - 0,39

RIIIb - 0,16

ŁIII – 0,08

3,03 / 158,89

Żuków

Żuk Mirosław

Informuje, że zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek
o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie terminu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów przez okres 21 dni, tj. do dnia 18.09.2017 r.

Cieszanów, dnia 25-08-2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 25-08-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat.

Lp.

Nr działki

Pow.
w ha

KW

Rodzaj użytku

Roczny czynsz wywoławczy
w q żyta/ w zł

Miejscowość

Uwagi – dotychczasowy dzierżawca

1.

723

0,20

PR1L/

PsIV- 0,20

0,70 / 36,71

Nowe Sioło

Wawrów Jarosław

2.

Część działki 716/1

0,45

PR1L/00030479/3

PsIV- 0,45

1,575 / 82,59

Nowe Sioło

Wawrów Jarosław

3.

719

0,18

PR1L/00035693/4

PsIV- 0,18

0,63 / 33,04

Nowe Sioło

Milczarek Paweł

Informuje, że zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek
o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie terminu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów przez okres 21 dni, tj. do dnia 18.09.2017 r.

Cieszanów, dnia 25-08-2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 25-08-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat.

Lp.

Nr działki

Pow.
w ha

KW

Rodzaj użytku

Roczny czynsz wywoławczy
w q żyta/ w zł

Miejscowość

Uwagi – dotychczasowy dzierżawca

1.

Część dz. 1500

1,00

PR1L/00030479/3

PsIV- 1,00

3,50 / 183,54

Dachnów

Maciejko Janina

2.

Część dz. 1500

20,00

PR1L/00030479/3

PsV- 20,00

70 / 3670,80

Dachnów

Zadworny Jerzy

Informuje, że zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek
o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie terminu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów przez okres 21 dni, tj. do dnia 18.09.2017 r.

Cieszanów, dnia 25-08-2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny

WYKAZ

z dnia 23-08-2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszanów, położonych w Cieszanowie, objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów mieszkaniowo – usługowych
w Cieszanowie i Nowy Siole, przeznaczonych do oddania w trybie publicznego ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste nieruchomości na okres 99 lat.

L.p.

Nr działki ewidencyjnej/ Nr księgi wieczystej

Nr obrębu

Powierzchnia w m2

Cena
wraz z podatkiem VAT w zł

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosząca 25% ceny wraz z podatkiem VAT wg. aktualnie obowiązującej stawki

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosząca 1% ceny wraz z podatkiem VAT wg. aktualnie obowiązującej stawki

1.

4322/14

PR1L/00027979/4

0011

2000

48428,80

12 107,20

484,30

2.

4322/15

PR1L/00027979/4

0011

1668

44864,26

11216,10

448,60

3.

4322/16

PR1L/00027979/4

0011

1474

41394,43

10348,60

413,90

4.

4322/17

PR1L/00027979/4

0011

1359

39027,91

9757,00

390,30

5.

4322/18

PR1L/00027979/4

0011

1244

36162,01

9040,50

361,60

6.

4322/19

PR1L/00027979/4

0011

1205

35756,11

8939,00

357,60

7.

4322/20

PR1L/00027979/4

0011

1221

32703,25

8175,80

327,00

8.

4320/53

PR1L/00027979/4

0011

1355

43399,33

10849,80

434,00

W oparciu o ustalenia obowiązującego „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych
w Cieszanowie i Nowym Siole „ podjętego Uchwałą Nr XVIII/3/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27-01-2013 r. nieruchomości położone są w następujących obszarach:

-działki 4322/14, 4322/15, 4322/16, 4322/17, 4322/18, 4322/19, 4322/20 – oznaczona w planie symbolem „9MN”

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej,

przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa (z wyłączeniem usług uciążliwych)

- działka 4320/53 – oznaczona w planie symbolem „8MN”

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej,

przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa (z wyłączeniem usług uciążliwych)

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni, tj. do dn. 12-09-2017 r.

Pozostałe warunki:

1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

- rozpoczęcie budowy – maksymalnie 2 lata od daty nabycia,

- zakończenie budowy – maksymalnie 5 lat od daty nabycia.

2. Opłata roczna w wysokości 25 % wartości nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo do dnia podpisania aktu notarialnego.

3. Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Opłaty nie pobiera się w roku, w którym ustanowione zostało prawo wieczystego użytkowania.

4. W oparciu o art. 77 wyżej powołanej ustawy wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej , niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.

5. Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za cenę ustaloną w wykazie na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1257),
że termin złożenia przez niech wniosku upływa w dniu 27-10-2017 r. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW

ZDZISŁAW ZADWORNY

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w dniach 23.08-13.09.2017 r.

W Y K A Z

z dnia 10-08-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przedmiotem sprzedaży są lokale w budynku nr 1 położonego w Cieszanowie przy ul. 6-go Grudnia.

L.p.

Nr działki

Adres lokalu

KW

Pow. lokalu/pow. przynależności

Udział lokalu w nieruchomości wspólnej

Cena wywoławcza nieruchomości

Opis nieruchomości

1.

2256/6

Ul. 6-go grudnia 1/1

PR1L/00039836/7

15,00 m²/0,00

1570/24890

21 107,50 zł

Lokal mieszkalny, położony na parterze w budynku mieszkalno- biurowym, 1 pokój/kuchnia i węzeł sanitarny (WC)

2.

2256/6

Ul. 6-go grudnia 1/6A

PR1L/00039836/7

30,00 m²/21,40

5140/24890

43 472 zł

Lokal użytkowy (przeznaczony pod działalność usługowo- biurową)- 1 pomieszczenie biurowe, śluza WC i 2sanitariaty na parterze oraz 1 pomieszczenie gospodarcze- piwnica w poziomie kondygnacji podziemnej

3.

2256/6

Ul. 6-go grudnia 1/6B

PR1L/00039836/7

6,10 m²/0,00

610/24890

8 872 zł

Lokal użytkowy (przeznaczony pod działalność usługowo- biurową)-
1 pomieszczenie biurowe

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.),

z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi

zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości.

Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na

ich nabycie po cenie ustalonej według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 25-09-2017.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 09-08-2017 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz stronie internetowej urzędu
w dniach od 10-08-2017 r. do 04-09-2017 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 03-08-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat.

L.p.

Nr

działki

Pow.
w ha

KW

Rodzaj użytku

Roczny czynsz dzierżawny*(2,10 zł netto/2,58 brutto - 1m²)

Miejscowość

Uwagi

1.

Cz. dz. 716/1

1,0559

PR1L/00035693/4

Ps V- 1,0559

22 173,90 zł netto

27 242,22 zł brutto

Nowe Sioło

Nieruchomość

przeznaczona na cele przemysłowe

Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie terminu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło przez okres 21 dni, tj.
do dnia 25-08-2017 r.

Cieszanów, dnia 03-08-2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

z dnia 11-07-2017 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016, poz. 2147) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

L.p

Nr
działki

Łączna pow.
w ha

KW

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena nieruchomości

Miejscowość

Uwagi

1.

273/2

0,1101

PR1L/00040355/1

Tereny leśne „Las”

1 302,00 zł

Nowy
Lubliniec

Działka 273/2 będąca własnością Gminy Cieszanów zostanie zamieniona na działkę 110/1 o pow. 0,1101 ha położoną
w Nowym Lublińcu
o wartości 1 302,00 zł, stanowiąca własność pani Doroty Bakalarczyk – Żyła.

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016, poz. 2147.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do zamiany w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Zamiana następuje w trybie bezprzetargowym, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 24-08-2017 r.

Cieszanów, dnia 11-07-2017 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości
na tablicy ogłoszeń wsi Nowy Lubliniec,
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz stronie internetowej
urzędu w dniach od 11-07-2017 do 02-08-2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 11-07-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat.

Lp.

Nr działki

Pow.
w ha

KW

Rodzaj użytku

Roczny czynsz wywoławczy
w q żyta/ w zł

Miejscowość

Uwagi – dotychczasowy dzierżawca

1.

Część dz. 532- 261/1 -261/2

1,85

PR1L/00030479/3

PsIV- 1,31

PsV – 0,54

6,48 / 339,81

Dachnów

Pachołek Marian

Informuje, że zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 10 lat stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek
o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie terminu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów przez okres 21 dni, tj. do dnia 3.08.2017 r.

Cieszanów, dnia 11-07-2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym, na oddanie

w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej

w Cieszanowie przy ul. Podwale

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U. z 2016 poz. 2147) oraz § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1490) oraz Uchwały Nr X/47/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 4 września 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszanów na podstawie KW PR1L/00027979/4, położonych w Cieszanowie oznaczonych jako działki 4322/12 o pow. 0,1207 ha oraz 4322/13 o pow. 0,1208 ha.

Działki zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole znajdują się na terenach oznaczonych symbolem 9MN przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, przeznaczenie uzupełaniające: zabudowa usługowa
(z wyłączeniem usług uciążliwych).

Nieruchomość

Cena brutto [zł]

Wadium wynosi [zł]

4322/12

30 553

3056

4322/13

28 899

2890

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny uzyskanej w przetargu
i podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1 % ceny uzyskanej w przetargu
i płatna jest do 31 marca każdego roku. Opłaty rocznej nie pobiera się w roku w którym ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego.

Przetarg dla działki 4322/12 odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 900 w pok. nr 16 Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Przetarg dla działki 4322/13 odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 930 w pok. nr 16 Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 03-08-2017 r.
(za termin wpłaty środków uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej,

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie,

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
(w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków).

Osobie, która wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni
od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalone na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałe warunki:

1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

- rozpoczęcie budowy – maksymalnie 2 lata od daty nabycia

- zakończenie budowy – maksymalnie 5 lat od daty nabycia

2. Opłata roczna w wysokości 25 % ceny nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo
do dnia podpisania aktu notarialnego.

3. Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

4. W oparciu o art. 77 wyżej powołanej ustawy, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej , niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 700 do godz. 1500 od poniedziałku do Piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71

Cieszanów, dnia 10-07-2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 04-07-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

L.p.

Nr działki

Łączna pow.
w ha

KW

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Budownictwa jednorodzinnego
w Dachnowie”

Cena wywoławcza nieruchomości

Miejscowość

Uwagi

1.

1351/3

0,0730

PR1L/00030479/3

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDL - Tereny drogi publicznej lokalnej

13 042,86 zł

Dachnów

Nieruchomość niezabudowana

2.

1351/4

0,0256

PR1L/00030479/3

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDL - Tereny drogi publicznej lokalnej

4 891,65

Dachnów

Nieruchomość niezabudowana

3.

1351/5

0,0282

PR1L/00030479/3

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDL - Tereny drogi publicznej lokalnej;
2U- Tereny zabudowy usługowej

6 807,99

Dachnów

Nieruchomość niezabudowana

4.

1352/4

0,1039

PR1L/00030479/3

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDG - Tereny drogi publicznej głównej;
1U- Tereny zabudowy usługowej

29 382,18

Dachnów

Nieruchomość niezabudowana

5.

1352/5

0,0587

PR1L/00030479/3

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDG - Tereny drogi publicznej głównej;
1U- Tereny zabudowy usługowej

16 523,76

Dachnów

Nieruchomość niezabudowana

6.

1352/6

0,0547

PR1L/00030479/3

Tereny oznaczone symbolem 3ZP – Tereny zieleni urządzonej;
KDG - Tereny drogi publicznej głównej;
1U- Tereny zabudowy usługowej

15 913,68

Dachnów

Nieruchomość niezabudowana

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 17-08-2017 r.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni, t.j. do dnia 27-07-2017 r.

Cieszanów, dnia 04-07-2017 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na tablicy ogłoszeń we wsi Dachnów

oraz stronie internetowej urzędu w dniach od 04-07-2017 do 27-07-2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów na okres 5 lat.

____

L.p.

Nr działki

Pow. działki (w ha)

Rodzaj użytku

Miejscowość

KW

Roczny czynsz q żyta/zł (wywoławczy)

Wysokość wadium
(w zł)

1.

Cz. dz. nr 1500

6,52

PsIV- 6,52 ha

Dachnów

PR1L/00030479/3

22,82 / 1196,68

120,00

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. nr 17 o godz. 9:00.

Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie, nr rachunku
14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 najpóźniej do dnia 03-08-2017 r. (za termin wniesienia wadium liczy się data wpływu środków na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów).

Wadium zostanie zaliczone na poczet rocznego czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrał uchyla się od zawarcia umowy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu oraz spełnią pozostałe warunki określone w ogłoszeniu.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz ewentualne upoważnienie do reprezentowania innej osoby fizycznej. Przedstawiciele osób prawnych powinny przedłożyć Komisji oryginalne upoważnienie do reprezentowania w przetargu oraz aktualny odpis KRS.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie, które nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Każdy z uczestników przetargu może w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości.

W przypadku niezaskarżania w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowym urzędzie na okres 7 dni. Organizator przetargu ustali termin podpisania umowy i powiadomi o tym podmiot bądź osobę wyłonioną na dzierżawcę.

Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się dzierżawcy od podpisania umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela
się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79.

Cieszanów 04-07-2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 29-06-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiących własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat

Lp.

Nr działki

Pow.
w m2

KW

Roczny czynsz wywoławczy

Miejscowość

Uwagi

1.

Cz. dz. nr 1688/3

1,00

PR1L/00034269/6

5 zł netto / 6,15 zł brutto

Cieszanów

Dzierżawa pod ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej

2.

Cz. dz. nr 1767/11

1,00

PR1L/00027979/4

5 zł netto / 6,15 zł brutto

Cieszanów

Dzierżawa pod ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej

3.

Cz. dz. nr 429/2

1,00

PR1L/00030479/3

5 zł netto / 6,15 zł brutto

Dachnów

Dzierżawa pod ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej

4.

Cz. dz. nr 85/6

1,00

PR1L/00038879/3

5 zł netto / 6,15 zł brutto

Nowe Sioło

Dzierżawa pod ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej

5.

Cz. dz. nr 1093

1,00

PR1L/00036443/4

5 zł netto / 6,15 zł brutto

Kowalówka

Dzierżawa pod ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej

Informuje, że zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest z przeznaczeniem na cele nierolnicze Burmistrz Miasta i Gminy może zastosować tryb bezprzetargowy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie do dnia
24-07-2017 r.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów, Nowe Sioło, Kowalówka przez okres 21 dni, tj. do dnia 24-07-2017 r.

Cieszanów, dnia 29-06-2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny

Unieważnienie przetargu

Załączniki
Treść informacji   372.745 KB

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

z dnia 23-06-2017 r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

L.p

Nr działki

Łączna pow.
w ha

KW

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena nieruchomo-
ści

Miejsco-
wość

Uwagi

1.

4320/48

0,1661

PR1L/00027979/4

Tereny usługowo – mieszkaniowe w Cieszanowie i Nowym Siole oznaczone symbolem 8MNU

51 402,93

Cieszanów

Działka 4320/48 będąca własnością Gminy Cieszanów zostanie zamieniona na działkę 121/1 o pow. 0,56 ha położoną
w Nowym Siole
o wartości 50 960 zł. Zamiana nastąpi za dopłatą z uwagi na różne wartości działek.

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do zamiany w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Zamiana następuje w trybie bezprzetargowym, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 07-08-2017 r.

Cieszanów, dnia 23-06-2017 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
oraz stronie internetowej Urzędu
w dniach od 23-06-2017 do 17-07-2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny