Cieszanów, dnia 13-12-2016

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy wsi Nowe Sioło i Stary Lubliniec oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszone zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, które podlegają wywieszeniu do 04-01-2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 05-12-2016

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy wsi Niemstów oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, który podlega wywieszeniu do 27-12-2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 15-11-2016

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy wsi Nowe Sioło i Kowalówka oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, który podlega wywieszeniu do 07-12-2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 07-11-2016

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy wsi Nowe Sioło oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, który podlega wywieszeniu do 29-11-2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 19-10-2016

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy wsi Nowy Lubliniec i Nowe Sioło oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszone zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, które podlegają wywieszeniu do 10-11-2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dachnów

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz.1774) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Cieszanów na podstawie KW PR1L/00030479/3, położonej w Dachnowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1351/13 o pow. 0,1145 ha.

Działka zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Budownictwa jednorodzinnego w Dachnowie, znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 2Uw tekście planu tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza brutto nieruchomości – 36 392,00 zł

Wadium wynosi – 3 630,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada (środa) 2016 r. o godz. 9.30 w pok. nr 16 Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 10-11-2016 r.
(za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z ni ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71


Cieszanów 2016-10-13

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 12-09-2016

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy wsi Folwarki, Gorajec i Żuków oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszone zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, które podlegają wywieszeniu do 04-10-2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 07-09-2016

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy wsi Folwarki oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, który podlega wywieszeniu do 29-09-2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 31-08-2016

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz podlega wywieszeniu do dnia 21-09-2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny


Cieszanów, dnia 23-08-2016

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy wsi Dachnów oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, który podlega wywieszeniu do 14-09-2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 11-08-2016

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy wsi Gorajec oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, który podlega wywieszeniu do 02-09-2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 25-07-2016

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy wsi Kowalówka oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, który podlega wywieszeniu do 16-08-2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 01-07-2016

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy wsi Stary Lubliniec oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, który podlega wywieszeniu do dnia
22-07-2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 02-06-2016

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy wsi Niemstów, Chotylub i Gorajec oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, który podlega wywieszeniu do dnia 24-06-2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

GPiMK.6840.13.2016

W Y K A Z

z dnia 25-05-2016

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiących własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat.

L.p.

Nr działki

Pow.
w ha

KW

Rodzaj użytku

Roczny czynsz wywoławczy netto w q żyta/zł

Miejsco-
wość

Uwagi- dotychczasowy dzierżawca

1.

Cz.dz. 1404

0,1600

PR1L00030479/3

Lz-ŁIV-0,1600

0,56/30,10

Dachnów

---------------------------

Informuje, że zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 10 lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek
o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie do dnia
07-07-2016 r.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów przez okres 21 dni, tj. do dnia 25-06-2016 r.

Cieszanów, dnia 25-05-2016 r.

W Y K A Z

z dnia 24-05-2016

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 i nr 2 położony w Cieszanowie przy ul. Rynek 26.

L.p.

Nr działki

Nr lokalu

KW

Pow. lokalu/pow. przynależności

Udział lokalu w nieruchomości wspólnej

Cena wywoławcza nieruchomości

Dotychczasowy najemca

1.

2.

1778

1778

1

2

PR1L/00027979/4

PR1L/00027979/4

35,00m²/8,71m²

43,03m²/----

Ul=4371/8674

Ul=4303/8674

50 498,00 zł

51 720,00 zł

Maria Drabik

Łukasz Drabik

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 .poz. 651 z 2010 r.),

z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi

zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości.

Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na

ich nabycie po cenie ustalonej według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 05-07-2016.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni, tj. do dnia 14-06-2016

Cieszanów, dnia 24-05-2016 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz stronie internetowej urzędu
w dniach od 24-05-2016 r. do 14-06-2016 r.

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym, na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej
w Cieszanowie przy ul. Podwale

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz.782) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/47/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 4 września 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczystego na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszanów na podstawie KW PR1L/00027979/4, położonej w Cieszanowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4322/4 o pow. 0,2816 ha. Dwa poprzednie przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się odpowiednio 4-12-2015 r.
i 9-03-2016 r.

Działka zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 9MN przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa (z wyłączeniem usług uciążliwych).

Cena brutto nieruchomości – 54 761,00 zł

Wadium wynosi – 5 476,00 zł

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny uzyskanej w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny uzyskanej w przetargu i płatna jest do 31 marca każdego roku. Opłaty rocznej nie pobiera się w roku w którym ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w pok. nr 16 Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 16-06-2016 r.
(za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i
w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałe warunki:

1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

- rozpoczęcie budowy – maksymalnie 2 lata od daty nabycia

- zakończenie budowy – maksymalnie 5 lat od daty nabycia

2. Opłata roczna w wysokości 25% wartości nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo do dnia podpisania aktu notarialnego.

3. Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

4. W oparciu o art. 77 wyżej powołanej ustawy, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej, niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń urzędu miasta i gminy Cieszanów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71


Cieszanów 2016-05-18

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym, na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej
w Cieszanowie przy ul. Podwale

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz.782) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/47/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 4 września 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczystego na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszanów na podstawie KW PR1L/00027979/4, położonej w Cieszanowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4322/13 o pow. 0,1208 ha. Dwa poprzednie przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się odpowiednio 4 -12-2015 i 9-03-2016

Działka zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 9MN przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa (z wyłączeniem usług uciążliwych).

Cena brutto nieruchomości – 28 899,00 zł

Wadium wynosi – 2 890,00 zł

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny uzyskanej w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny uzyskanej w przetargu i płatna jest do 31 marca każdego roku. Opłaty rocznej nie pobiera się w roku w którym ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca (poniedziałek) 2016 r. o godz. 10.00 w pok. nr 16 Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 16-06-2016 r.
(za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałe warunki:

1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

- rozpoczęcie budowy – maksymalnie 2 lata od daty nabycia

- zakończenie budowy – maksymalnie 5 lat od daty nabycia

2. Opłata roczna w wysokości 25% wartości nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo do dnia podpisania aktu notarialnego.

3. Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

4. W oparciu o art. 77 wyżej powołanej ustawy, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej, niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń urzędu miasta i gminy Cieszanów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71


Cieszanów 2016-05-18

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym, na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej
w Cieszanowie przy ul. Podwale

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz.782) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/47/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 4 września 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczystego na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszanów na podstawie KW PR1L/00027979/4, położonej w Cieszanowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4322/12 o pow. 0,1207 ha. Dwa poprzednie przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się odpowiednio 3-12-2015 i 8-03-2016 r.

Działka zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 9MN przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa (z wyłączeniem usług uciążliwych).

Cena brutto nieruchomości – 30 553,00 zł

Wadium wynosi – 3 055,00 zł

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny uzyskanej w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny uzyskanej w przetargu i płatna jest do 31 marca każdego roku. Opłaty rocznej nie pobiera się w roku w którym ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca (poniedziałek) 2016 r. o godz. 9.30 w pok. nr 16 Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 16-06-2016 r.
(za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałe warunki:

1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

- rozpoczęcie budowy – maksymalnie 2 lata od daty nabycia

- zakończenie budowy – maksymalnie 5 lat od daty nabycia

2. Opłata roczna w wysokości 25% wartości nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo do dnia podpisania aktu notarialnego.

3. Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

4. W oparciu o art. 77 wyżej powołanej ustawy, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej, niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń urzędu miasta i gminy Cieszanów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71


Cieszanów 2016-05-20

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym, na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej
w Cieszanowie przy ul. Podwale

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz.782) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/47/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 4 września 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczystego na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszanów na podstawie KW PR1L/00027979/4, położonej w Cieszanowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4322/7 o pow. 0,1389 ha. Dwa poprzednie przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się odpowiednio 4-12-2015
i 9-03-2016

Działka zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 9MN przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa (z wyłączeniem usług uciążliwych).

Cena brutto nieruchomości – 41 829,00 zł

Wadium wynosi – 4 183,00 zł

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny uzyskanej w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny uzyskanej w przetargu i płatna jest do 31 marca każdego roku. Opłaty rocznej nie pobiera się w roku w którym ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca (poniedziałek) 2016 r. o godz. 10.30 w pok. nr 16 Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 16-06-2016 r.
(za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałe warunki:

1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

- rozpoczęcie budowy – maksymalnie 2 lata od daty nabycia

- zakończenie budowy – maksymalnie 5 lat od daty nabycia

2. Opłata roczna w wysokości 25% wartości nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo do dnia podpisania aktu notarialnego.

3. Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

4. W oparciu o art. 77 wyżej powołanej ustawy, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej, niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń urzędu miasta i gminy Cieszanów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71


Cieszanów 2016-05-18

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 10-05-2016

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy wsi Dachnów oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, wywieszony
został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej
do dzierżawy, który podlega wywieszeniu do dnia 31-05-2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 14-03-2016

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, podany został do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz podlega wywieszeniu do dnia 05-04-2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW

Ogłasza IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż gminnej, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 657/22 w Dachnowie

Cena wywoławcza: 1661,00 zł

Wysokość wadium: 160,00 zł

Pierwszy przetarg ustny ograniczony, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się w dniu
3 lipca 2015, drugi w dniu 11 sierpnia, natomiast trzeci - 19 listopada 2015 t..

· Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 657/22 o pow. 0,04 ha, obręb Dachnów, objęta KW PR1L/00008850/5, prowadzona przez IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jarosławiu z siedziba w Lubaczowie, stanowiąca własność Gminy Cieszanów, na podstawie decyzji Wojewody Przemyskiego znak: G-VI-7250-205-15/91 z dnia 30-10-1992 r.

· Nieruchomość położona jest w terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów mieści się w obszarach zabudowy osadniczej. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
W terenie działka od strony południowej przylega do terenów zabudowy mieszkaniowej, a od strony północnej do użytków rolnych. Nieruchomość wykorzystywana jest w sposób rolniczy jako tereny zielone z zaskrzeczeniami.

· Sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku od towarów
i usług zwolniona jest z opodatkowania.

Warunki przetargu

· Przetarg jest ograniczony do osób będących właścicielami nieruchomości przyległych
tj. właścicieli działek: 657/18, 657/21, 659/2 i 658. W przypadku współwłasności nieruchomości przyległych skuteczne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu może nastąpić wyłącznie przez wszystkie osoby będące współwłaścicielami. Celem przetargu jest przyłączenie przedmiotowej nieruchomości do jednej z działek sąsiadujących z powodu braku możliwości odrębnego jej zagospodarowania.

· Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu powinno zawierać:

-imię i nazwisko

-dokumenty potwierdzające spełnienie warunku sąsiedztwa nieruchomości (np. odpis z KW, wypis z ewidencji gruntów)

· Termin zgłoszenia uczestnictwa: 04-04-2016 (poniedziałek)

· Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w dniu: 06-04-2016 (środa).

· Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu do dnia 07-04-2016 (czwartek) na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy
Cieszanów, Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku
14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg rozpocznie się w dniu 11 kwietnia 2016 (poniedziałek) o godz. 10.00 w pokoju nr 16, I piętro
budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.Informacje dodatkowe:

· Przed otwarciem przetargu każdy z jego uczestników zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu na zakup nieruchomości w przypadku osób pozostających
w ustawowym ustroju wspólności majątkowej, bądź oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

· Wadium zwraca się nie później, niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Osobie która została wyłoniona w przetargu na nabywcę, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

· Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

· Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

· Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pok. nr 16, tel. 16 632 86 71.

· Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów i tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz opublikowano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Cieszanów, dnia 7 marca 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 18-02-2016

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów wywieszone
zostały do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy, które podlegają wywieszeniu do dnia 04-03-2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg na dzierżawę na okres 30 lat, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cieszanów, położonej
w miejscowości Nowe Sioło o powierzchni 2,00 ha oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 123/14.

Działka zgodnie z zapisami „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole” położona jest w terenach oznaczonych symbolem 1ZP-U w tekście planu : Tereny usług w zieleni z przeznaczeniem na realizacje usług w zakresie tematyki historyczno – kulturowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego netto wynosi 4 000,00 zł + podatek VAT wg. obowiązującej stawki, co brutto stanowi 4 920,00 zł

Wadium – 492,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote)

Minimalne postąpienie – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, pok. nr 16 o godz. 10.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub na konto Urzędu, nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 najpóźniej do dnia 15-03-2016 ( za termin wniesienia wadium liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów).

Wadium zostanie zaliczone na poczet rocznego czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra, natomiast pozostałym uczestnikom licytacji zostanie ono zwrócone w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłaca organizatorowi przetargu wadium w terminie i formie podanej w niniejszym ogłoszeniu.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz ewentualne upoważnienie do reprezentowania innej osoby fizycznej. Przedstawiciele osób prawnych powinny przedłożyć dowody tożsamości, upoważnienie do reprezentowania
w przetargu jak również aktualny odpis KRS.

Wylicytowany czynsz dzierżawny płatny jest w stosunku rocznym w jednej racie do 30 czerwca każdego roku na podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury VAT. Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez prezesa GUS.

Przetarg jest ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje jedno postąpienie, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych. Każdy z uczestników przetargu może w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności przetargowe. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo uznania skargi za niezasadna, informacje o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu na okres 7 dni. Organizator przetargu ustali termin podpisania umowy i powiadomi o tym podmiot, bądź osobę wyłoniona w przetargu na dzierżawcę.

Jeżeli wyłoniony w przetargu dzierżawca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, tj. nie stawi się w miejscu i czasie podanym jak w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 16 w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów bądź pod numerem tel. 16 632 86 71.

Cieszanów, dnia 15-02-2016

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny, nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na okres 30 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszanów położonej w miejscowości Nowe Sioło, zabudowanej zespołem dworsko – parkowym w skład którego wchodzi budynek pałacu z przełomu XVIII i XIX w., budynek gospodarczy, stajnia oraz park z XVIII wieku. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 116/1 o pow. 0,06 ha, 116/2 o pow. 0,09 ha, 116/3
o pow. 0,06 ha oraz 116/4 o pow. 6,08 ha. Działki objęte są księgą wieczystą PR1L/00041253/3. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod poz. A-220.

Zgodnie z zapisami MPZP „ Zespołu dworsko – parkowego w Nowym Siole” działki położone są w terenach oznaczonych symbolem ZP i 2 PU, w tekście planu: „Tereny zieleni urządzonej” i „Tereny usług sportu i rekreacji”.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy w celu renowacji pałacu staraniem i kosztem dzierżawcy z wykorzystaniem w przyszłości na cele dydaktyczno – edukacyjne.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 6 000,00 zł ( netto) + podatek VAT wg. obowiązującej stawki, co stanowi 1380,00 zł, łącznie: 7 380,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych)

Wysokość wadium – 700,00 zł (słownie : siedemset złotych)

Minimalne postąpienie -74,00 zł (słownie : siedemdziesiąt cztery złote)

W związku z tym, iż budynek pałacu jest w złym stanie technicznym na okres remontu obiektu przewiduje się udzielenie 90 % bonifikaty czynszu dzierżawnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. nr 16 o godz. 11:00.

Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie, nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 najpóźniej do dnia 08-03-2016 (za termin wniesienia wadium liczy się data wpływu środków na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów).

Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu trzech dni po zakończeniu przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu oraz spełnią pozostałe warunki określone w ogłoszeniu.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz ewentualne upoważnienie do reprezentowania innej osoby fizycznej. Przedstawiciele osób prawnych powinny przedłożyć Komisji oryginalne upoważnienie do reprezentowania w przetargu oraz aktualny odpis KRS.

Wylicytowany czynsz dzierżawny w przetargu płatny jest w stosunku miesięcznym, do 25. każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury VAT. Czynsz dzierżawny, podlega corocznej waloryzacji/wzrost o roczny wskaźnik cen towarów
i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez prezesa GUS.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie, które nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Każdy z uczestników przetargu może w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości.

W przypadku niezaskarżania w wyznaczonym terminie czynności związanych
z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację
o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowym urzędzie na okres 7 dni. Organizator przetargu ustali termin podpisania umowy i powiadomi o tym podmiot bądź osobę wyłonioną na dzierżawce.

Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się dzierżawcy od podpisania umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacji dotyczących przetargu można uzyskać w pok. Nr 16
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów lub pod numerem tel. 16 632 86 71.

Cieszanów 04-02-2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Cieszanów

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym, na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej
w Cieszanowie przy ul. Podwale

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/47/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 4 września 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczystego na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszanów na podstawie KW PR1L/00027979/4, położonej w Cieszanowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4320/39 o pow. 0,1535 ha.

Działka zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 5MNU przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej i zabudowa usługowa (z wyłączeniem usług uciążliwych).

Cena brutto nieruchomości – 38 744,00 zł

Wadium wynosi – 3 874,00 zł

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny uzyskanej w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny uzyskanej w przetargu i płatna jest do 31 marca każdego roku. Opłaty rocznej nie pobiera się w roku w którym ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego.

Przetarg odbędzie się w dniu 7. marca (poniedziałek) 2016 r. o godz. 9.30 w pok. nr 16 Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 03-03-2016 r.
(za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałe warunki:

1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

- rozpoczęcie budowy (wybudowanie fundamentów)– maksymalnie 2 lata od daty nabycia

- zakończenie budowy (stan surowy zamknięty) – maksymalnie 5 lat od daty nabycia

2. Opłata roczna w wysokości 25% wartości nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo do dnia podpisania aktu notarialnego.

3. Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

4. W oparciu o art. 77 wyżej powołanej ustawy, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej, niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71

Cieszanów 2016-02-03

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym, na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej
w Cieszanowie przy ul. Podwale

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/47/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 4 września 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczystego na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszanów na podstawie KW PR1L/00027979/4, położonej w Cieszanowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4322/9 o pow. 0,1303 ha.

Działka zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 9MN przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa (z wyłączeniem usług uciążliwych).

Cena brutto nieruchomości – 36 881,00 zł

Wadium wynosi – 3 688,00 zł

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny uzyskanej w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny uzyskanej w przetargu i płatna jest do 31 marca każdego roku. Opłaty rocznej nie pobiera się w roku w którym ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego.

Przetarg odbędzie się w dniu 9. marca (środa) 2016 r. o godz. 11.00 w pok. nr 16 Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 07-03-2016 r.
(za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałe warunki:

1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

- rozpoczęcie budowy (wybudowanie fundamentów)– maksymalnie 2 lata od daty nabycia

- zakończenie budowy (stan surowy zamknięty) – maksymalnie 5 lat od daty nabycia

2. Opłata roczna w wysokości 25% wartości nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo do dnia podpisania aktu notarialnego.

3. Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

4. W oparciu o art. 77 wyżej powołanej ustawy, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej, niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71

Cieszanów 2016-02-03

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym, na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej
w Cieszanowie przy ul. Podwale

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/47/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 4 września 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczystego na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszanów na podstawie KW PR1L/00027979/4, położonej w Cieszanowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4322/8 o pow. 0,1322 ha.

Działka zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 9MN przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa (z wyłączeniem usług uciążliwych).

Cena brutto nieruchomości – 39 831,00 zł

Wadium wynosi – 3 983,00 zł

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny uzyskanej w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny uzyskanej w przetargu i płatna jest do 31 marca każdego roku. Opłaty rocznej nie pobiera się w roku w którym ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca (środa) 2016 r. o godz. 10.30 w pok. nr 16 Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 07-03-2016 r.
(za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałe warunki:

1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

- rozpoczęcie budowy (wybudowanie fundamentów)– maksymalnie 2 lata od daty nabycia

- zakończenie budowy (stan surowy zamknięty) – maksymalnie 5 lat od daty nabycia

2. Opłata roczna w wysokości 25% wartości nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo do dnia podpisania aktu notarialnego.

3. Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

4. W oparciu o art. 77 wyżej powołanej ustawy, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej, niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71

Cieszanów 2016-02-03

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym, na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej
w Cieszanowie przy ul. Podwale

Na postawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) oraz §6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/47/2015 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 4 września 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczystego na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cieszanów na podstawie KW PR1L/00027979/4, położonej w Cieszanowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4322/7 o pow. 0,1389 ha.

Działka zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 9MN przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa (z wyłączeniem usług uciążliwych).

Cena brutto nieruchomości – 41 829,00 zł

Wadium wynosi – 4 183,00 zł

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny uzyskanej w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny uzyskanej w przetargu i płatna jest do 31 marca każdego roku. Opłaty rocznej nie pobiera się w roku w którym ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego.

Przetarg odbędzie się w dniu 9. marca (środa) 2016 r. o godz. 10.00 w pok. nr 16 Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 do dnia 07-03-2016 r.
(za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałe warunki:

1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

- rozpoczęcie budowy (wybudowanie fundamentów)– maksymalnie 2 lata od daty nabycia

- zakończenie budowy (stan surowy zamknięty) – maksymalnie 5 lat od daty nabycia

2. Opłata roczna w wysokości 25% wartości nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo do dnia podpisania aktu notarialnego.

3. Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

4. W oparciu o art. 77 wyżej powołanej ustawy, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej, niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71

Cieszanów 2016-02-03

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym, na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchom