OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1128/4 o pow. 0,9800 ha położonej w miejscowości Kowalówka dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest KW 15493.

Działka zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów znajduje się w obszarach leśnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2012 r. (poniedziałek), godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. nr 17.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 36 200,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 800,00 zł (słownie: osiemset złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 12-01-2012 r.(włącznie) wadium
w wysokości 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

Cieszanów 2011-12-12

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów tablicy ogłoszeń wsi Kowalówka

oraz stronie internetowej urzęduw dniach 12-12-2011 do 13-01-2012.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej inwestycyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 534/1 o pow. 0,2137 ha położonej w miejscowości Nowe Sioło dla której w Sądzie Rejonowym
w Lubaczowie prowadzona jest KW 39273.

Działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Cieszanów położona jest w kompleksie terenów oznaczonych jako tereny zorganizowanej działalności gospodarczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 r. (środa), godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów w pokoju nr 17 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 41 992,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote). Koszty dokumentacji wynoszą 700,00 zł (słownie: siedemset złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 22-12-2011 r.(włącznie) wadium
w wysokości 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

Cieszanów 2011-11-22

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów, na tablicy ogłoszeń we wsi

Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu w dniach 22-11-2011 do 23-12-2011r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej inwestycyjnej zabudowanej budynkiem magazynowym, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka 534/3 o pow. 0,2155 ha położonej w miejscowości Nowe Sioło dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest KW 39273.

Działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Cieszanów położona jest w kompleksie terenów oznaczonych jako tereny zorganizowanej działalności gospodarczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 r. (środa), godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów w pokoju nr 17 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 46 247,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 700,00 zł (słownie: siedemset złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 22-12-2011 r.(włącznie) wadium
w wysokości 4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

Cieszanów 2011-11-22

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów, na tablicy ogłoszeń we wsi

Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu w dniach 22-11-2011 do 23-12-2011r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej inwestycyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 534/2 o pow. 0,2138 ha położonej w miejscowości Nowe Sioło dla której w Sądzie Rejonowym
w Lubaczowie prowadzona jest KW 39273.

Działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Cieszanów położona jest w kompleksie terenów oznaczonych jako tereny zorganizowanej działalności gospodarczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 r. (środa), godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów w pokoju nr 17 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40 515,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset piętnaście złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 700,00 zł (słownie: siedemset złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 22-12-2011 r.(włącznie) wadium
w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

Cieszanów 2011-11-22

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów, na tablicy ogłoszeń we wsi

Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu w dniach 22-11-2011 do 23-12-2011r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4646/10 o pow. 1,0993 ha położonej w miejscowości Cieszanów dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest KW 29541.

Działka zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Usługowo – Handlowego w Cieszanowie znajduje się w terenach pod planowaną zabudowę usługowo - handlową .
Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2011 r. (czwartek), godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w sali narad pok. nr 3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160 300,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 2 020,00 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 19-12-2011 r.(włącznie) wadium
w wysokości 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

Cieszanów 2011-11-21

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów oraz stronie internetowej urzędu w dniach 21-11-2011 do 21-12-2011r

W Y K A Z

z dnia 21-11-2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy położonych we wsi Nowe Sioło.

L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Rodzaj użytku

Miejscowość

Termin składania wniosków

Dotychczasowy dzierżawca

1.

2.

3.

4.

5.

cz. dz. 205/4

cz. dz. 1007/1

492

927/2

498

2,38

0,90

0,23

0,74

0,30

Ps IV-1,90

Ps V – 0,48

Ps IV – 0,90

Ps IV- 0,23

R IVa – 0,27

Ps IV- 0,47

Ps IV – 0,30

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nowe Sioło

2-01-2012

2-01-2012

2-01-2012

2-01-2012

2-01-2012

Adam Szałański

Witold Malec

Teresa Szymańska

Zofia Burek

Dorota Puk

Informuje, że zgodnie z § 3 Uchwały Nr 2/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

w Cieszanowie, tablicy ogłoszeń wsi
Nowe Sioło oraz stronie internetowej

urzędu w dniach 21-11-2011

Cieszanów, dnia 21-11-2011

W Y K A Z

z dnia 21-11-2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy położonych we wsi Folwarki.

L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Rodzaj użytku w ha

Miejscowość

Termin składania wniosków

Dotychczasowy dzierżawca

1.

2.

3.

4.

5.

cz. dz. 515

cz. dz. 515

cz. dz. 517

cz. dz. 517

cz. dz. 452/2

1,00

1,00

1,00

0,65

1,79

Ps IV – 0,80

Ps V – 0,20

Ps V – 1,00

Ps IV – 0,80

Ps V – 0,20

R IVa – 0,35

R IVb – 0,30

Ł IV – 1,68

Ł V – 0,11

Folwarki

Folwarki

Folwarki

Folwarki

Folwarki

02-01-2012

02-01-2012

02-01-2012

02-01-2012

02-01-2012

Jabłoński Jan

Jabłoński Jan

Jabłoński Jan

Jabłoński Jan

Kopciuch Irena

Informuje, że zgodnie z § 3 Uchwały Nr 2/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

w Cieszanowie, tablicy ogłoszeń wsi
Folwarki oraz stronie internetowej

urzędu w dniach 21-11-2011

Cieszanów, dnia 21-11-2011

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem portierni oraz budynkiem warsztatowo – garażowym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 474/1 i 474/2 o łącznej pow. 0,1400 ha położonej w miejscowości Nowe Sioło dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest KW 33488.

Działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Cieszanów położona jest w kompleksie terenów oznaczonych jako tereny zorganizowanej działalności gospodarczej – zabudowa usługowa, produkcji rolniczej i nierolniczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2011 r. (poniedziałek), godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pokoju nr 17 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52 770,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 15-12-2011 r.(włącznie) wadium
w wysokości 5 200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

Cieszanów 2011-11-16

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów, na tablicy ogłoszeń we wsi

Dachnów oraz stronie internetowej urzędu

w dniach 16-11-2011 do 16-12-2011r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza III publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 383/3 o pow. 0,0796 ha położonej w miejscowości Folwarki dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest KW 30260.

Działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów położona jest w kompleksie terenów przeznaczonych do zabudowy osadniczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudzień 2011 r. (poniedziałek), godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pokoju nr 17 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7 390,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 700,00 zł (słownie: siedemset złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 15-12-2011 r.(włącznie) wadium
w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

Cieszanów 2011-11-15

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów, na tablicy ogłoszeń we wsi

Folwarki oraz stronie internetowej urzędu w dniach 15-11-2011 do 16-12-2011r.

W Y K A Z

z dnia 25-10-2011

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetarowym.

L.p.

Nr działki

Łączna pow.
w ha

KW

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

Koszty dokumentacji

Miejscowość

Uwagi

1.

2.

1767/13

1766

1768/10

0,0369

0,0081

27079

27079

Tereny zabudowy osadniczej

Tereny zabudowy osadniczej

9500,00 zł

700,00 zł

750 zł

750 zł

Cieszanów

Cieszanów

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość gruntowa

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 .poz. 651 z 2010 r.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 06-12-2011r.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 25-10-2011 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
oraz stronie internetowej urzędu

w dniach od 25-10-2011 do 15-11-2011 r.

W Y K A Z

z dnia 25-10-2011

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

L.p.

Nr działki

Łączna pow.
w ha

KW

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

Koszty dokumentacji

Miejscowość

Uwagi

1.

2.

1128/4

893/1

0,9800

1,0526

15493

30274

Tereny położone w obszarach leśnych

Tereny zabudowy osadniczej, częściowo tereny zagrożone powodzią

36 200,00 zł

31 800,00 zł

800 zł

800 zł

Kowalówka

Żuków

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość gruntowa

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 .poz. 651 z 2010 r.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 06-12-2011r.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 25-10-2011 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń
wsi Kowalówka i Żuków oraz stronie internetowej urzędu

w dniach od 25-10-2011 do 15-11-2011 r.

W Y K A Z

z dnia 10-10-2011

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

L.p.

Nr działki

Pow.
w ha

KW

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

Koszty dokumentacji

Miejscowość

Uwagi

1.

2.

3.

534/1

534/2

534/3

0,2137

0,2138

0,2455

39273

39273

39273

Tereny przeznaczone do zorganizowanej działalności gospodarczej

41 992,00 zł

40 515,00 zł

46 247,00 zł

700,00 zł

700,00 zł

700,00 zł

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nowe Sioło

Nieruchomość (gruntowa) inwestycyjna

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 .poz. 651 z 2010 r.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 21-11-2011r.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 10-10-2011 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło

oraz stronie internetowej urzędu w dniach od 11-10-2011 do 02-11-2011 r.

W Y K A Z

z dnia 07-10-2011

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

L.p.

Nr działki

Łączna pow.
w ha

KW

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości

Koszty dokumentacji

Miejscowość

Uwagi

1.

4646/10

1,0993

29541

Tereny w przeważającej części przeznaczone do funkcji usługowo - handlowej

160 300,00 zł

2 020 zł

Cieszanów

Nieruchomość (gruntowa) inwestycyjna

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 .poz. 651 z 2010 r.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 18-11-2011r.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 07-10-2011 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, oraz stronie internetowej urzędu

w dniach od 07-10-2011 do 28-10-2011 r.

W Y K A Z

z dnia 27-09-2011

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

L.p.

Nr działki

Pow.
w m
²

KW

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena wywoławcza nieruchomości

Koszty dokumentacji

Miejscowość

Użytkownik wieczysty

1.

2.

2387/3

1767/8

131

455

42853

37020

Wewnętrzna droga dojazdowa

Tereny zabudowy osadniczej

403 zł

5 950 zł

650 zł

650 zł

Cieszanów

Cieszanów

Aniela Ogrysko

Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA”

Stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 3 ww. artykułu. Grunt przeznaczony został do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego użytkownika wieczystego, na podstawie art. 37, ust. 2 pkt. 5 ww. ustawy. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 08-11-2011r. pok. nr 17 tut. urzędu.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.

W Y K A Z

z dnia 27-09-2011

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

L.p.

Nr działki

Łączna pow.
w ha

KW

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena wywoławcza nieruchomości

Koszty dokumentacji

Miejscowość

Uwagi

1.

474/1

474/2

0,14

33488

Tereny przeznaczone do zabudowy usługowej, produkcji rolniczej i nierolniczej

52 770,00

2 000 zł

Nowe Sioło

Nieruchomość zabudowana

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 .poz. 651 z 2010 r.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 15-11-2011r.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 27-09-2011 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 383/3 o pow. 0,0796 ha położonej w miejscowości Folwarki dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest KW 30260.

Działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów położona jest w kompleksie terenów przeznaczonych do zabudowy osadniczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2011 r. (piątek), godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pokoju nr 17 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 480,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 700,00 zł (słownie: siedemset złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 26-10-2011 r.(włącznie) wadium
w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

Cieszanów 2011-09-27

W Y K A Z

z dnia 29-08-2011

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny Nr 2 położony w Cieszanowie przy ul. Podwale 1.

L.p.

Nr działki

Nr lokalu

KW

Pow. lokalu/pow. przynależności

Udział lokalu w nieruchomości wspólnej

Cena wywoławcza nieruchomości

Koszty dokumentacji

Dotychczasowy najemca

1.

4319

2

42262

31,00 m²/7,98 m²

0,1579

33 852,00 zł

750,00 zł

Lidia Starzec

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 .poz. 651 z 2010 r.), z zastrzeżeniem
art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 10-10-2011r.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 29-08-2011 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz stronie internetowej urzędu w dniach od 29-08-2011 do 19-09-2011 r.

W Y K A Z

z dnia 29-08-2011

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

L.p.

Nr działki

Pow.
w ha

KW

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena wywoławcza nieruchomości

Koszty dokumentacji

Miejscowość

Uwagi

1.

2469/1

0,1084

30241

Tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej

19 310,00 zł

700 zł

Cieszanów

brak

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 .poz. 651 z 2010 r.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 10-10-2011r.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 29-08-2011 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na tablicy ogłoszeń we wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu w dniach od 29-08-2011 do 19-09-2011 r.

W Y K A Z

z dnia 29-08-2011

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny Nr 10 położony w Cieszanowie przy ul. Kościuszki 2.

L.p.

Nr działki

Nr lokalu

KW

Pow. lokalu/pow. przynależności

Udział lokalu w nieruchomości wspólnej

Cena wywoławcza nieruchomości

Koszty dokumentacji

Dotychczasowy najemca

1.

2261

10

37742

72,00 m²/11,63 m²

0,1412

68 040,00 zł

1 064,00 zł

Stanisława Mielnik

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 .poz. 651 z 2010 r.), z zastrzeżeniem
art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 10-10-2011r.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 29-08-2011 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz stronie internetowej urzędu w dniach od 29-08-2011 do 19-09-2011 r.

W Y K A Z

z dnia 29-08-2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 położonych w miejscowości Nowe Sioło.

L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Rodzaj użytku

KW

Termin składania wniosków

Dotychczasowy dzierżawca

1.

2.

3.

1007/1

725

726

0,72

0,20

0,20

Ps IV – 0,72

Ps IV – 0,20

Ps IV – 0,20

-------

-------

-------

10-10-2011

10-10-2011

10-10-2011

Beata Kulczycka

Informuje, że zgodnie z § 3 Uchwały Nr 2/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu przez okres 21 dni tj.: 29-08-2011do 19-09-2011

Cieszanów, dnia 29-08-2011

W Y K A Z

z dnia 29-08-2011

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

L.p.

L.p.

Nr działki

Pow.
w ha

KW

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena wywoławcza nieruchomości

Koszty dokumentacji

Miejscowość

Uwagi

1.

1234/1

0,1000

31247

Nieruchomość położona w kompleksie terenów zorganizowanej działalności gospodarczej rolniczej

5 900,00 zł

700 zł

Nowe Sioło

droga wewnętrzna

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 .poz. 651 z 2010 r.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 10-10-2011r.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 29-08-2011 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na tablicy ogłoszeń we wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu w dniach od 29-08-2011 do 19-09-2011 r.

W Y K A Z

z dnia 1-08-2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 położonych w miejscowości Dachnów.

L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Rodzaj użytku

KW

Termin składania wniosków

Dotychczasowy dzierżawca

1.

2.

Cz. dz. 1300/1

Cz. dz. 1300

0,30

1,00

Ł V – 0,30

Ps IV – 1,00

30479

30479

12-09-2011

12-09-2011

----------------

----------------

Informuje, że zgodnie z § 3 Uchwały Nr 2/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz stronie internetowej urzędu przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 1-08-2011

W Y K A Z

z dnia 1-08-2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 położonych w miejscowości Dachnów.

L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Rodzaj użytku

KW

Termin składania wniosków

Dotychczasowy dzierżawca

1.

Cz. dz. 1373

1,00

Ps V – 0,30

30479

12-09-2011

----------------

Informuje, że zgodnie z § 3 Uchwały Nr 2/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz stronie internetowej urzędu przez okres 21 dni.Cieszanów, dnia 1-08-2011r

W Y K A Z
z dnia 1-08-2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 położonych w miejscowości Cieszanów.

L.p.
Nr działki
Pow. w ha
Rodzaj użytku
KW
Termin składania wniosków
Dotychczasowy dzierżawca
1.
2.
1727/2
Cz. dz. 2152
0,08
0,15
Ps IV – 0,08
Ps III – 0,15
27979
27979
12-09-2011
12-09-2011
Tabor Franciszek
Sokołowska Józefa

Informuje, że zgodnie z § 3 Uchwały Nr 2/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie, oraz stronie internetowej
urzędu w dniach 1-08-2011 do 22-08-2011.
Cieszanów, dnia 1-08-2011

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1719/1 o pow. 0,1460 ha położonej w miejscowości Cieszanów dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest KW 29451.

Działki w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszanów położona jest w terenach przeznaczonych do zabudowy osadniczej

Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2011 r. (wtorek), godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pokoju nr 17 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 1700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych), które ponosi nabywca. Do ceny doliczone zostaną również koszty wskazania granic nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 05-08-2011 r.(włącznie) wadium
w wysokości 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

Cieszanów 2011-07-07

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów, oraz stronie internetowej urzędu

w dniach 07-07-2011 do 08-08-2011r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.37 ust.1 art.38 ust.1, art.40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 102 poz. 651 ), oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108)

BURMISTRZ MIASTA i GMINY CIESZANÓW

ogłasza

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Sioło o numerze ewidencyjnym 98/4 o pow. 0,40 ha. Działka ujawniona jest w księdze wieczystej nr 45182 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszanów działka oznaczona jest jako tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej.

Cena wywoławcza wynosi 55 900,-zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych)

Wadium: 5 500,- zł ( słownie: pięć tysięcy pięćset złotych)

Koszty dokumentacji: 700,-zł

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do działki nr 89/4 tj. 1226/4, 98/1, 99/2, ze względu na to, iż przedmiotowa działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w przetargu ograniczonym jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do działki sąsiadującej z działką nr 98/4 w obrębie Nowe Sioło. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w/w dokumenty w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów (pokój nr 17) do dnia 03-08-2011 .

Ponadto warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie Nr konta 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 lub w kasie tut. urzędu do dnia 09-08-2011 r.(włącznie) . Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Zgodnie z § 14 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia /czwartek/ 2011 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów pokój nr 17.

Komisja przetargowa sprawdza kwalifikacje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych, w siedzibie Urzędu w terminie do dnia 09-08-2011 r.

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostaną doliczone koszty dokumentacji związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, które należy uiścić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego przed jego podpisaniem.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela się w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, pok. nr 17 lub pod numerem tel. 16 632-10-76. Osobą upoważniona do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak- Sierżega.

Cieszanów, dnia 08-07-2011 r.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,

tablicy informacyjnej wsi Nowe sioło oraz stronie

internetowej urzędu w dniach 08-07-2011 do 10-08-2011

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1351/7 o pow. 0,0700 ha położonej w miejscowości Dachnów dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest KW 30479.

Działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Budownictwa Jednorodzinnego w Dachnowie położona jest w przeważającej części w terenach dużych pastwisk śródmiejskich i naturalnej zieleni łęgowej .

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2011 r. (piątek), godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pokoju nr 17 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 700,00 zł (słownie: siedemset złotych), które ponosi nabywca. Do ceny doliczone zostaną również koszty wskazania granic nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 19-07-2011 r.(włącznie) wadiumw wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

Cieszanów 2011-06-20

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów, na tablicy ogłoszeń we wsi

Dachnów oraz stronie internetowej urzędu

w dniach 20-06-2011 do 21-07-2011r.

W Y K A Z

z dnia 15-06-2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 położonych w miejscowości Nowe Sioło.

L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Rodzaj użytku

KW

Termin składania wniosków

Dotychczasowy dzierżawca

1.

205/4

0,30

Ps IV – 0,30

-------

27-07-2011

Grzegorz Dudziński

Informuje, że zgodnie z § 3 Uchwały Nr 2/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

w Cieszanowie, na tablicy ogłoszeń

wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej

urzędu przez okres 21 dni.


W Y K A Z
z dnia 15-06-2011 r.
Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 położonych w miejscowości Stary Lubliniec.
L.p.
Nr działki
Pow. w ha
Rodzaj użytku
KW
Termin składania wniosków
Dotychczasowy dzierżawca
1.
Cz. dz. 589
6,00
PsIII –2,50
ŁIV – 3,50
3288
27-07-2011
---------------
Informuje, że zgodnie z § 3 Uchwały Nr 2/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie, na tablicy ogłoszeń
wsi Stary Lubliniec oraz stronie internetowej
urzędu przez okres 21 dni.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza III publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej, składającej się z trzech działek o nr 320/98, 320/99, 320/100 o łącznej pow. 6557 m², położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Lubliniec, zabudowanej budynkiem hotelowym, objętej KW 36441 w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie.

Działki powyższe tworzą jeden kompleks pod zabudową hotelową dla którego istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów ujęta jest jako tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 2011 r. (piątek), godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów w pokoju nr 3 (sala narad).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55 100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 3 250,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 05-07-2011 r.(włącznie) wadium w wysokości 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) w kasie tut. Urzędu na konto: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

Cieszanów 2011-06-06

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,

na tablicy ogłoszeń wsi Stary Lubliniec oraz

stronie internetowej urzędu w dniach

06-06-2011 do 07-07-2011r.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza III publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z działką nr 2366 o pow. 0,0213 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Cieszanów, objętej KW 12680 w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie.

Nieruchomość zabudowana jest parterowym budynkiem handlowym o pow. 90,40 m², położona w centralnej części miasta z dostępem do drogi utwardzonej. W sąsiedztwie znajdują się budynki usługowo-handlowe oraz mieszkalne.

Działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów położona jest w kompleksie terenów osadniczych – zabudowa usługowa – mieszkaniowa.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lipca 2011 r. (piątek), godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów w pokoju nr 3 (sala narad).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55 360 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 1 650,00 zł (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 05-07-2011 r.(włącznie) wadium
w wysokości 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

Cieszanów 2011-06-06

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Cieszanów oraz stronie internetowej urzędu

w dniach 06-06-2011 do 07-07-2011r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej, składającej się z trzech działek o nr 320/98, 320/99, 320/100 o łącznej pow. 6557 m², położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Lubliniec, zabudowanej budynkiem hotelowym, objętej KW 36441 w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie.

Działki powyższe tworzą jeden kompleks pod zabudową hotelową dla którego istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.

Działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów ujęta jest jako tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2011 r. (wtorek), godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów w pokoju nr 3 (sala narad).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 59 620,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 3 250,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 18-05-2011 r.(włącznie) wadium w wysokości 5 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych) w kasie tut. Urzędu na konto: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

Cieszanów 2011-04-20

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,

na tablicy ogłoszeń wsi Stary Lubliniec oraz

stronie internetowej urzędu w dniach

20-04-2011 do 23-05-2011r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza II publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z działką nr 2366 o pow. 0,0213 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Cieszanów, objętej KW 12680 w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie.

Nieruchomość zabudowana jest parterowym budynkiem handlowym o pow. 90,40 m², położona w centralnej części miasta z dostępem do drogi utwardzonej. W sąsiedztwie znajdują się budynki usługowo-handlowe oraz mieszkalne.

Działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów położona jest w kompleksie terenów osadniczych – zabudowa usługowa – mieszkaniowa.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2011 r. (czwartek), godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów w pokoju nr 3 (sala narad).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 59 310 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 1 650,00 zł (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 23-05-2011 r.(włącznie) wadium
w wysokości 5 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

Cieszanów 2011-04-20

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

w dniach 20-04-2011 do 23-05-2011r


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 383/3 o pow. 0,0796 ha położonej w miejscowości Folwarki dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest KW 30260.

Działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów położona jest w kompleksie terenów przeznaczonych do zabudowy osadniczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2011 r. (środa), godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów w pokoju nr 17 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 600,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset złotych złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 700,00 zł (słownie: siedemset złotych), które ponosi nabywca.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 19-05-2011 r.(włącznie) wadium
w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, o/Cieszanów nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium

- dokument potwierdzający tożsamość

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.

Cieszanów 2011-04-20

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Cieszanów, na tablicy ogłoszeń we wsi

Folwarki oraz stronie internetowej urzędu

w dniach 20-04-2011 do 23-05-2011r.

W Y K A Z

z dnia 12-04-2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 położonych w miejscowości Dachnów.

L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Rodzaj użytku

KW

Termin składania wniosków

Dotychczasowy dzierżawca

1.

2.

Cz. dz. 1403

1492

1,67

0,54

R IVa – 1,24

Ł IV – 0,09

Ps IV– 0,31

Ps V – 0,03

R IVa – 0,26

Ł IV – 0,24

N – 0,04

30479

30479

25-05-2011

25-05-2011

Roman Krywko

Antoni Czarny

Informuje, że zgodnie z § 3 Uchwały Nr 2/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

w Cieszanowie, na tablicy ogłoszeń

wsi Dachnów oraz stronie internetowej

urzędu przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 12-04-2011

W Y K A Z

z dnia 12-04-2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 położonych w miejscowości Kowalówka.

L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Rodzaj użytku

KW

Termin składania wniosków

Dotychczasowy dzierżawca

1.

Cz. dz. 1135

1,1450

Ł IV – 1,1450

36443

25-05-2011

Ewa Skiba

Informuje, że zgodnie z § 3 Uchwały Nr 2/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

w Cieszanowie, na tablicy ogłoszeń

wsi Kowalówka oraz stronie internetowej

urzędu przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 12-04-2011

W Y K A Z

z dnia 12-04-2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 położonych w miejscowości Nowe Sioło.

L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Rodzaj użytku

KW

Termin składania wniosków

Dotychczasowy dzierżawca

1.

2.

3.

4.

Cz. dz. 1007/1

723

716/1

497

0,53

0,20

0,45

0,33

Ps IV – 0,53

Ps IV – 0,20

Ps IV– 0,45

Ps IV – 0,33

33488

33488

25-05-2011

25-05-2011

25-05-2011

25-05-2011

Adam Guzy

Jarosław Wawrów

Jarosław Wawrów

Małgorzata Tkacz

Informuje, że zgodnie z § 3 Uchwały Nr 2/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

w Cieszanowie, na tablicy ogłoszeń

wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej

urzędu przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 12-04-2011

W Y K A Z

z dnia 12-04-2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 położonych w miejscowości Cieszanów.

L.p.

Nr działki

Pow. w ha

Rodzaj użytku

KW

Termin składania wniosków

Dotychczasowy dzierżawca

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cz. dz.

46758/20

Cz. dz. 4675/14

2414

2193

Cz. dz. 4650/4

Cz. dz. 4650/4

0,4458

0,4564

0,0143

0,2365

1,07

1,15

Ps IV – 0,4458

ŁV – 0,2758

ŁVI - 0,1597

W – 0,0209

Ps IV – 0,0143

Ł IV- 0,1297

Ł V- 0,0155

Ps V – 0,0913

Ps IV – 1,07

Ps IV – 1,15

33514

33514

33514

27979

29541

29541

25-05-2011

25-05-2011

25-05-2011

25-05-2011

25-05-2011

25-05-2011

Wojciech Sokołowski

Jadwiga Piwudzka

Robert Gryniewicz

Monika Kołodziej

Krzysztof Ważny

Informuje, że zgodnie z § 3 Uchwały Nr 2/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, w przypadku gdy umowa dzierżawy lub najmu zawierana jest na okres nie dłuższy niż 3 lata stosuje się tryb bezprzetargowy, chyba że wniosek o dzierżawę złożył więcej niż jeden oferent.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

w Cieszanowie oraz stronie

internetowej urzędu przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 12-04-2011

W Y K A Z

z dnia 28-02-2011

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

L.p.

Nr działki

Pow.
w ha

KW

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena wywoławcza nieruchomości

Koszty dokumentacji

Miejscowość

Uwagi

1.

1087

0,22

36443

Tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej

38 810 zł

700 zł

Kowalówka

Nieruchomość niezabudowana

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 .poz. 651 z 2010 r.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 12-04-2011r.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 28-02-2011 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na tablicy ogłoszeń we wsi Kowalówka

oraz stronie internetowej urzędu w dniach od 28-02-2011 do 21-03-2011 r.

W Y K A Z

z dnia 28-02-2011

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

L.p.

Nr działki

Pow.
w ha

KW

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena wywoławcza nieruchomości

Koszty dokumentacji

Miejscowość

Uwagi

1.

383/3

0,0796

30260

Tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej

10 600 zł

700 zł

Folwarki

Nieruchomość niezabudowana

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 .poz. 651 z 2010 r.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 12-04-2011r.

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.

Cieszanów, dnia 28-02-2011 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie

Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na tablicy ogłoszeń we wsi Folwarki

oraz stronie internetowej urzędu w dniach od 28-02-2011 do 21-03-2011 r.