W Y K A Z
z dnia 29-12-2010 r.
Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat położonych w miejscowości Dachnów
L.p. Nr działki Pow. w ha KW Rodzaj użytku Cena wywoławcza Termin składania Dotychczasowy
(w kg żyta) wniosków dzierżawca
1. 1300/1 10,40 30479 Ps-IV 2288 03-02-2011 Krzysztof Kruk
2. 1300/2 0,50 30479 Ps-IV 110 03-02-2011 Krzysztof Kruk
3. 1493 0,44 30479 R-IVa 185 03-02-2011 Bronisław Szczerbiwilk
____________________________________________________________________________________________________________________
Informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 2/XLVII/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określania zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata na terenie gminy i miasta Cieszanów, oraz art. 37 pkt 4 zawarcie umowy następuje w drodze przetargu.
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów okres 21 dni.
Cieszanów 29-12-2010 r.
Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na tablicy ogłoszeń wsi Dachnów
oraz stronie internetowej urzędu w dniach 29-12-2010 do 20-11-2011 r.

W Y K A Z
z dnia 30-12-2010 r.
Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat położonych w miejscowości Folwarki
L.p. Nr działki Pow. w ha KW Rodzaj użytku Cena wywoławcza Termin składania Dotychczasowy
(w kg żyta) wniosków dzierżawca
1. cz. dz. 452/2 2,9785 30260 R-V, Ps-IV 316 04-02-2011 Krzysztof Ciepły
452/2/1, 452/2/8,
452/2/16, 452/2/19
452/2/23, 452/2/27
2. cz. dz. 517 9,00 30260 R-IVa, R-IVb 2024 04-02-2011 Krzysztof Ciepły
(517/7, 517/8) Ps-IV, Ps-V
3. cz. dz. 515 2,00 30260 Ps-IV 445 04-02-2011 Krzysztof Ciepły
____________________________________________________________________________________________________________________
Informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 2/XLVII/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określania zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata na terenie gminy i miasta Cieszanów, oraz art. 37 pkt 4 zawarcie umowy następuje w drodze przetargu.
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.
Cieszanów 30-12-2010 r.
Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na tablicy ogłoszeń wsi Folwarki

oraz stronie internetowej urzędu w dniach 30-12-2010 do 21-01-2011 r

W Y K A Z
z dnia 29-12-2010 r.
Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat położonych w miejscowości Nowe Sioło
L.p. Nr działki Pow. w ha KW Rodzaj użytku Cena wywoławcza Termin składania Dotychczasowy
(w kg żyta) wniosków dzierżawca
1 556/2 0,62 33488 R-IIIb 298 03-02-2010 Wojciech Wrona
____________________________________________________________________________________________________________________
Informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 2/XLVII/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określania zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata na terenie gminy i miasta Cieszanów, oraz art. 37 pkt 4 zawarcie umowy następuje w drodze przetargu.
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.
Cieszanów 29-12-2010 r.
Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na tablicy ogłoszeń wsi Dachnów

oraz stronie internetowej urzędu w dniach 29-12-2010 do 20-11-2011 r.

W Y K A Z
z dnia 21-12-2010
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

L.p.
Nr działki
Pow.
w ha
KW
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów
Cena wywoławcza nieruchomości
Koszty dokumentacji
Miejscowość
Uwagi
1.
320/98,
320/99,
320/100
0,6557
36441
Tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej
64 800 zł
3 250 zł
Stary Lubliniec
Nieruchomość zabudowana budynkiem hotelowym
2.
2366
0,0213
12680
Tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej, usługowo-mieszkaniowej
65 900 zł
1 650 zł
Cieszanów
Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej zlewni mleka
3.
1767/3
0,0648
27979
Tereny zabudowy osadniczej, usługowo-mieszkaniowa
27 300 zł
600 zł
Cieszanów
Nieruchomość niezabudowana

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 .poz. 651 z 2010 r.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo
w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie
o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy. Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie do 02-02-2011r.
Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni.
Cieszanów , dnia 21-12-2010 r.
Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, na tablicy ogłoszeń we wsi Stary Lubliniec

oraz stronie internetowej urzędu w dniach od 21-12-2010 do 12-01-2011 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta I Gminy Cieszanów odwołuje I publiczny przetarg ustny na dzierżawę budynku byłej szkoły w Chotylubiu o pow. 349,06 m² wraz z gruntem przynależnym o pow. 0,23 ha objętych KW 27979 w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie, który został ogłoszony na dzień 6 grudzień /poniedziałek/ 2010 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie.
Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 651 z dnia 11-06-2010 r.) przetarg został odwołany z przyczyn formalnych uniemożliwiających prawidłowe przeprowadzenie przetargu.
Cieszanów, dnia 06-12-2010 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1360 o pow. 0,20 ha, położonej w miejscowości Dachnów, objętej KW 30479 w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie.
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów jako tereny przeznaczone do zabudowy osadniczej.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2010 r. (czwartek), godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. Nr 17.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22 900,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), które ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 15-11-2010 r.(włącznie) wadium 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej
- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego
- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)
Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.
Cieszanów 2010-10-14
Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

w dniach 14-10-2010 do 17-11-2010

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 2973/9 o pow. 0,1270 ha, położonej w miejscowości Dachnów, objętej KW 30479 w Sądzie Rejonowym
w Lubaczowie.
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów jako tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem realizacji usług nieuciążliwych.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2010 r. (piątek), godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. Nr 17.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 27 300,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), które ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16-11-2010 r.(włącznie) wadium w wysokości 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych) na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej
- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego
- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)
Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.
Cieszanów 2010-10-15
Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
w dniach 15-10-2010 do 18-11-2010

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 2973/8 o pow. 0,1192 ha, położonej w miejscowości Dachnów, objętej KW 30479 w Sądzie Rejonowym
w Lubaczowie.
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów jako tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem realizacji usług nieuciążliwych.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2010 r. (piątek), godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. Nr 17.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26 100,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), które ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16-11-2010 r.(włącznie) wadium w wysokości 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej
- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego
- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)
Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.
Cieszanów 2010-10-15
Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

w dniach 15-10-2010 do 18-11-2010

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 2973/7 o pow. 0,1115 ha, położonej w miejscowości Dachnów, objętej KW 30479 w Sądzie Rejonowym
w Lubaczowie.
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów jako tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem realizacji usług nieuciążliwych.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2010 r. (piątek), godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. Nr 17.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24 600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), które ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16-11-2010 r.(włącznie) wadium w wysokości 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej
- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego
- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)
Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.
Cieszanów 2010-10-15
Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

w dniach 15-10-2010 do 18-11-2010

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 2973/6 o pow. 0,1039 ha, położonej w miejscowości Dachnów, objętej KW 30479 w Sądzie Rejonowym
w Lubaczowie.
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów jako tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem realizacji usług nieuciążliwych.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2010 r. (piątek), godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. Nr 17.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22 800,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), które ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16-11-2010 r.(włącznie) wadium w wysokości 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej
- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego
- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)
Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.
Cieszanów 2010-10-15
Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

w dniach 15-10-2010 do 18-11-2010

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 2973/5 o pow. 0,0961 ha, położonej w miejscowości Dachnów, objętej KW 30479 w Sądzie Rejonowym
w Lubaczowie.
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów jako tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem realizacji usług nieuciążliwych.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2010 r. (piątek), godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. Nr 17.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20 500,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), które ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16-11-2010 r.(włącznie) wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej
- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego
- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)
Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.
Cieszanów 2010-10-15
Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

w dniach 15-10-2010 do 18-11-2010

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 2973/4 o pow. 0,0882 ha, położonej w miejscowości Dachnów, objętej KW 30479 w Sądzie Rejonowym
w Lubaczowie.
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów jako tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem realizacji usług nieuciążliwych.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2010 r. (czwartek), godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. Nr 17.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18 500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), które ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 15-11-2010 r.(włącznie) wadium w wysokości 1 850,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych) na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej
- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego
- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)
Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.
Cieszanów 2010-10-14
Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

w dniach 14-10-2010 do 17-11-2010

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 2973/2 o pow. 0,1340 ha, położonej w miejscowości Dachnów, objętej KW 30479 w Sądzie Rejonowym
w Lubaczowie.
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów jako tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem realizacji usług nieuciążliwych.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2010 r. (czwartek), godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. Nr 17.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 700,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), które ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 15-11-2010 r.(włącznie) wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej
- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego
- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)
Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.
Cieszanów 2010-10-14
Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

w dniach 14-10-2010 do 17-11-2010

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 2973/3 o pow. 0,0804 ha, położonej w miejscowości Dachnów, objętej KW 30479 w Sądzie Rejonowym
w Lubaczowie.
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów jako tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem realizacji usług nieuciążliwych.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2010 r. (czwartek), godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. Nr 17.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16 100,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), które ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 15-11-2010 r.(włącznie) wadium w wysokości 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych) na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej
- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego
- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)
Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.
Cieszanów 2010-10-14
Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
w dniach 14-10-2010 do 17-11-2010

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 2294 o pow. 0,0576 ha, położonej w miejscowości Cieszanów, objętej KW 12680 w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie.
Działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów jako tereny przeznaczone do zabudowy mieszkalnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2010 r. (czwartek), godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. Nr 17.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych). Koszty dokumentacji wynoszą 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), które ponosi nabywca.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 15-11-2010 r.(włącznie) wadium 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych) w kasie Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie nr rachunku
14-9101-1042-2004-4400-0039-0008.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do uczestniczy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej
- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego
- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków)
Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 8-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 17 lub tel. (0-16) 632 86 79
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat przetargu jest Monika Parnak -Sierżęga.
Cieszanów 2010-10-14
Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
w dniach 14-10-2010 do 17-11-2010