główna zawartość
artykuł nr 1

obrazek
artykuł nr 2

Burmistrz

 

Miasta i Gminy Cieszanów

  Cieszanów, dnia 6.03.2012 r.

 

  GPiMK. 6220.1.2.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z wnioskiem Nadleśnictwa Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów z dnia 29.12.2012 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Załuże

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

 

  W dniu 6.03.2012 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.1.2.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi leśnej
w leśnictwie Załuże
”.

 

  W dniach od 6.03.2012 r. do 27.03.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 16, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość  zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 7.02.2012 r. znak: WOOŚ.4240.9.12.2012.IS-6 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lubaczowie z dnia 25.01.2012 r. znak: PSNZ.465-4/12.

  Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie,  na tablicach ogłoszeń w miejscowości Chotylub i Nowe Sioło – Gm. Cieszanów, Podemszczyzna – Gm. Horyniec Zdrój, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie i Urzędu Gminy
w Horyńcu Zdroju.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny

artykuł nr 3

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-16/12

 

2.

 

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Załuże”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o Nr ewid. Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 963, 968, 957, obręb Nowe Sioło: 1401, 1408,  Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 655, 660, 664, 669 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej  w skali  1:10000. 

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.1.2.2012

4.

Data wydania

6.03.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-2/11

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

 Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego,  pokój Nr16,

tel. 0-16  6328671

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

 

11.

 

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-2/12,  P-8/12, P-10/12, P-13/12

12.

Uwagi

 

* Niepotrzebne skreślić

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie     Sporządził: Edward Pokrywka   Data: 6.03.2012 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

artykuł nr 4

Burmistrz

 

Miasta i Gminy Cieszanów

  Cieszanów, dnia 1.03.2012 r.

 

  GPiMK. 6220.1.1.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z wnioskiem Nadleśnictwa Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów z dnia 29.12.2012 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wielki Las

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

 

  W dniu 1.03.2012 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.1.1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wielki Las”.

 

  W dniach od 1.03.2012 r. do 22.03.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 16, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość  zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.01.2012 r. znak: WOOŚ.4240.9.11.2012.IS-4 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 23.01.2012 r. znak: PSNZ.465-2/12.

  Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie,  na tablicach ogłoszeń w miejscowości Chotylub – Gm. Cieszanów, Podemszczyzna – Gm. Horyniec Zdrój, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy w Cieszanowie i Urzędu Gminy w Horyńcu Zdroju.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny

 

artykuł nr 5

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-15/12

 

 

2.

 

 

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wielki Las”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o Nr ewid. Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 950/2, 950/3, 872/13, 953, 872/12, 872/14, 954, 958, 952, 951, 957, Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 650, 651, 652, 653, 656, 657, 658, 659, 18/3 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej  w skali  1: 10000. 

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.1.1.2012

4.

Data wydania

1.03.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-1/11

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

 Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego,  pokój Nr16,

tel. 0-16  6328671

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

 

 

 

11.

 

 

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-1/12,  P-4/12, P-5/12, P-12/12

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie     Sporządził: Edward Pokrywka   Data: 1.03.2012 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego