obrazek

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 6.03.2012 r.

GPiMK. 6220.1.2.2012

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z wnioskiem Nadleśnictwa Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów z dnia 29.12.2012 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Załuże

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 6.03.2012 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.1.2.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi leśnej
w leśnictwie Załuże
”.

W dniach od 6.03.2012 r. do 27.03.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 16, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 7.02.2012 r. znak: WOOŚ.4240.9.12.2012.IS-6 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lubaczowie z dnia 25.01.2012 r. znak: PSNZ.465-4/12.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Chotylub i Nowe Sioło – Gm. Cieszanów, Podemszczyzna – Gm. Horyniec Zdrój, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie i Urzędu Gminy
w Horyńcu Zdroju.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-16/12

2.

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Załuże”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o Nr ewid. Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 963, 968, 957, obręb Nowe Sioło: 1401, 1408, Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 655, 660, 664, 669 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1:10000.

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.1.2.2012

4.

Data wydania

6.03.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego /postanowienia*

W-2/11

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr16,

tel. 0-16 6328671

9

Informacja, czy /postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania / postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy /postanowienie*

W-2/12, P-8/12, P-10/12, P-13/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie Sporządził: Edward Pokrywka Data: 6.03.2012 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 1.03.2012 r.

GPiMK. 6220.1.1.2012

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z wnioskiem Nadleśnictwa Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów z dnia 29.12.2012 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wielki Las

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 1.03.2012 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.1.1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wielki Las”.

W dniach od 1.03.2012 r. do 22.03.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 16, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.01.2012 r. znak: WOOŚ.4240.9.11.2012.IS-4 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 23.01.2012 r. znak: PSNZ.465-2/12.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Chotylub – Gm. Cieszanów, Podemszczyzna – Gm. Horyniec Zdrój, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie i Urzędu Gminy w Horyńcu Zdroju.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-15/12

2.

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wielki Las”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o Nr ewid. Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 950/2, 950/3, 872/13, 953, 872/12, 872/14, 954, 958, 952, 951, 957, Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 650, 651, 652, 653, 656, 657, 658, 659, 18/3 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 10000.

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.1.1.2012

4.

Data wydania

1.03.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego /postanowienia*

W-1/11

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr16,

tel. 0-16 6328671

9

Informacja, czy /postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania / postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy /postanowienie*

W-1/12, P-4/12, P-5/12, P-12/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie Sporządził: Edward Pokrywka Data: 1.03.2012 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-15/12

2.

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wielki Las”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o Nr ewid. Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 950/2, 950/3, 872/13, 953, 872/12, 872/14, 954, 958, 952, 951, 957, Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 650, 651, 652, 653, 656, 657, 658, 659, 18/3 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 10000.

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.1.1.2012

4.

Data wydania

1.03.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego /postanowienia*

W-1/11

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr16,

tel. 0-16 6328671

9

Informacja, czy /postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania / postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy /postanowienie*

W-1/12, P-4/12, P-5/12, P-12/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie Sporządził: Edward Pokrywka Data: 1.03.2012 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 1.03.2012 r.

GPiMK. 6220.1.3.2012

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z wnioskiem Nadleśnictwa Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów z dnia 29.12.2012 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Załuże i Wielki Las

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 1.03.2012 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.1.3.2012 o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Załuże i Wielki Las”.

W dniach od 1.03.2012 r. do 22.03.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 16, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19.01.2012 r. znak: WOOŚ.4240.9.10.2012.IS-4 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lubaczowie z dnia 24.01.2012 r. znak: PSNZ.465-3/12.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Nowe Sioło, Chotylub – Gm. Cieszanów, Podemszczyzna – Gm. Horyniec Zdrój, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie i Urzędu Gminy w Horyńcu Zdroju.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-13/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Załuże

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 963, 968, 957, obręb Nowe Sioło: 1401, 1408, Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 655, 660, 664, 669 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 10 000.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.1.2.2012

4.

Data wydania

27.02.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W- 2/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-2/12, P-8/12, P- 10/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 27.02.2012 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-11/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Załuże i Wielki Las

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 964, 965, 966, 967, 968, obręb Nowe Sioło: 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1405, 1406, 1407, Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.1.3.2012

4.

Data wydania

22.02.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W- 3/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-3/11, P-6/12, P- 7/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 22.02.2012 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-11/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Załuże i Wielki Las

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 964, 965, 966, 967, 968, obręb Nowe Sioło: 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1405, 1406, 1407, Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.1.3.2012

4.

Data wydania

22.02.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W- 3/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-3/11, P-6/12, P- 7/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 22.02.2012 r.

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Znak: GPiMK.6733.18.2011

Cieszanów, dnia 15.02.2012 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 15.02.2012 r. wydałem decyzję znak: GPiMK.6733.18.2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa linii napowietrznej 15 kV Zamch - Lubliniec”, polegająca na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV wykonanej przewodami AFL-6 na linię kablową od granicy województwa podkarpackiego do stacji trafo „Lubliniec PGR” i budowie słupa SN, na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 313/4, 313/10, 313/16, 313/17, 313/18, 313/20, położonych w obrębie ewidencyjnym Stary Lubliniec, gmina Cieszanów, na rzecz mgr inż. Jana Ferens – Firma Wielobranżowa „Ferens”, ul. Komorowskiego 24, 23-400 Biłgoraj, działającego z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin.

Projekt decyzji o lokalizacji powyższej inwestycji celu publicznego został uzgodniony pozytywnie przez niżej wymienione organy opiniujące:

1) Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w zakresie melioracji wodnych postanowieniem znak: EM-5070/J/1337/11 z dnia 29.12.2011 r. z warunkiem, że w treści decyzji zostanie umieszczony zapis zobowiązujący inwestora do dokonania na etapie projektowania uzgodnienia kolizji zamierzenia inwestycyjnego z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych. Uzgodnienia należy dokonać w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Inspektorat w Lubaczowie, ul. Słowackiego 13/2.

Taki zapis został umieszczony w ustępie 5 pkt. 4 ustaleń lokalizacji inwestycji celu publicznego, zawartych w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak: GPiMK.6733.18.2011 z dnia 15.02.2012r.

2) Starostę Lubaczowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych postanowieniem znak: RG.I.6123.190.2011 z dnia 03.01.2012 r. z uzasadnieniem, że projektowana inwestycja polegająca na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV, wykonanej przewodami AFL – 6 na linię kablową, budowa słupa SN na działkach nr 313/4, 313/10, 313/16, 313/17, 313/18, 313/20, położonych w obrębie Stary Lubliniec nie powoduje zmiany użytkowania gruntów rolnych, w związku z czym nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. W myśl art. 4, pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami), przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne – rozumie się przez to ustalenie innego niż rolniczy lub leśny sposób użytkowania gruntów rolnych oraz innego niż leśny sposób użytkowania gruntów leśnych.

3) Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie postanowieniem znak: KRO/5140/285/11/MA z dnia 10 stycznia 2012 r. z warunkiem, że w treści decyzji zostanie umieszczony zapis zobowiązujący inwestora do uwzględnienia przy projektowaniu i realizacji zamierzenia skrzyżowań z projektowanymi gazociągami. Przedsiębiorca Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A w Warszawie Oddział w Sanoku posiada pozwolenie na budowę ww. gazociągów wydane przez Dyrektora OUG w Krośnie – decyzja Nr 36 z dnia 21.10.2011 r. znak: KRO/0235/0077/11/2/WRZ. W opinii geologiczno-górniczej ww. przedsiębiorca informuje, iż skrzyżowania linii kablowej NN z ww. rurociągami należy wykonać zgodnie z polskimi normami, pod nadzorem kierownika KGZ Lubaczów (Tel. 16 62 80 703) lub osoby przez niego upoważnionej.

Taki zapis został umieszczony w ustępie 5 pkt. 5 ustaleń lokalizacji inwestycji celu publicznego, zawartych w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak: GPiMK.6733.18.2011 z dnia 15.02.2012r.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiM.6733.18.2011 z dnia 15.02.2012 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-10/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Załuże”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 963, 968, 957, obręb Nowe Sioło: 1401, 1408, Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 655, 660, 664, 669 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 10 000.

3.

Znak sprawy

WOOŚ.4240.9.12.2012.IS-6

4.

Data wydania

7.02.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów

Regon: 650016495

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-2/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-2/12, P-8/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 14.02.2012 r

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CIESZANÓW
Znak: GPiMK.6733.17.2011
Cieszanów, dnia 13.02.2012 r.
O B W I E S Z C Z E N I E
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM
że w dniu 13.02.2012 r. wydałem decyzję znak: GPiMK.6733.17.2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa brodów, przebudowa przepustów na większą średnicę oraz przebudowa obiektu na mostek drewniany na dopływach cieku Paucza”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1087, 1086, 1083, 1082, 1084, 1085, 1094, 1124, 1047, 1/4, położonych w Leśnictwie Lubliniec, obręb ewidencyjny Nowy Lubliniec na rzecz Nadleśnictwa Narol – ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 38, 37-610 Narol.
Projekt decyzji o lokalizacji powyższej inwestycji celu publicznego został uzgodniony pozytywnie przez niżej wymienione organy opiniujące:
1) Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w zakresie melioracji wodnych postanowieniem znak: EM-5070/J/1336/11 z dnia 29.12.2011 r. z warunkiem, że w treści decyzji zostanie umieszczony zapis zobowiązujący inwestora do uzyskania pozwolenia wodno prawnego na budowę i przebudowę budowli oraz dokonania na etapie projektowania uzgodnienia lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego. Uzgodnienia należy dokonać w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych – Inspektorat w Lubaczowie ul. Słowackiego 13/2, 37-600 Lubaczów.
Taki zapis został umieszczony w ustępie 6 pkt. 3 lit a ustaleń lokalizacji inwestycji celu publicznego, zawartych w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak: GPiMK.6733.17.2011 z dnia 13.02.2012 r.
2) Starostę Lubaczowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych decyzją umarzającą postępowanie znak: RG.I.6123.189.2011 z dnia 02.01.2012 r. z uzasadnieniem, że ograniczenie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami) dotyczy gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne klas I – III oraz gruntów leśnych. Użytek typu Ls wymaga zgody marszałka województwa wyrażonej po uzyskaniu opinii izby rolniczej, natomiast Wp (wody płynące) podlegają przepisom ustawy prawo wodne. Przeznaczone pod planowaną inwestycję grunty kl. IV, V i VI nie podlegają ograniczeniu przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.
3) Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie postanowieniem znak: ZZ-2120-247/11 z dnia 04. 01.2012 r. z uzasadnieniem, że przedmiotowa inwestycja będzie częściowo realizowana na gruntach leśnych (użytek Ls) zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych: 1087, 1086, 1083, 1082, 1084, 1085, 1094, 1097, 1047, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Lubliniec, gmina Cieszanów. Realizacja przedmiotowej inwestycji na gruntach rolnych i leśnych nie wymaga wdrożenia przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami) w zakresie dokonania zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, a następnie wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, gdyż zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 tej ustawy oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późniejszymi zmianami) grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej budowle i urządzenia melioracji wodnych pozostaje nadal użytkiem leśnym.
4) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla powyższej inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w granicach Roztoczańskiego Obszarach Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w rozumieniu w/w przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.
Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiM.6733.17.2011 z dnia 13.02.2012 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Cieszanów
mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY
CIESZANÓW
Cieszanów, dnia 09.02.2012 r.
Znak: GPiMK.6733.1.2012
O B W I E S Z C Z E N I E
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM
że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa budynku administracyjnego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów wraz z wydzieloną częścią dla Posterunku Policji w Cieszanowie” na działkacho następujących numerach ewidencyjnych: 1795/1, 1796, 1797/1, położonych w obrębie Cieszanów, na rzecz Gminy Cieszanów zostało zakończone.
Projekt decyzji o lokalizacji powyższej inwestycji celu publicznego został uzgodniony pozytywnie przez niżej wymienione organy opiniujące:
1. Starostę Lubaczowskiegow zakresie ochrony gruntów rolnych decyzją umarzającą postępowanie znak: RG.I.6123.9.2012 z dnia 30.01.2012 r. z uzasadnieniem, że ograniczenie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne nie dotyczy gruntów oznaczonych jako użytek - B(tereny mieszkaniowe).
2. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – postanowieniem znak: PZDW-RDW-III-a/6201cp/01/12 z dnia 31.01.2012r. z następującymi warunkami w zakresie:
1) lokalizacji w terenie zabudowanym:
Budowa budynku administracyjnego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów wraz z wydzieloną częścią dla Posterunku Policji w Cieszanowie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 1795/1, 1796, 1797/1, położonych w obrębie geodezyjnym Cieszanów, może mieć miejsce w odległości co najmniej 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec.
Według art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) obiekty budowlane lub przebudowę istniejących na terenie zabudowanym należy lokalizować w odległości co najmniej 8,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Odległość ta zabezpiecza drogę od negatywnego wpływu projektowanego obiektu, a nie uwzględnia oddziaływania ruchu i budowli jaką jest droga na zamierzony obiekt.
Zachować odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej zgodnie z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Przyłącza infrastruktury technicznej (energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe) do projektowanej inwestycji winny być wykonane poza pasem drogowym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w pasie drogowym za zezwoleniem zarządcy drogi wydanym w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych).
2) komunikacji:
Włączenie działek nr ewidencyjny: 1795/1, 1796, 1797/1, położonych w obrębie geodezyjnym Cieszanów do drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec istniejącym zjazdem publicznym w km 44+677 strona lewa.
3. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.
W związku z tym w rozumieniu w/w przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.
Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy i z treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Cieszanów
mgr Zdzisław Zadworny

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 8.02.2012 r.

GPiMK. 6220.1.14.2011

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku
z wnioskiem Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, z dnia 30.11.2011 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105008R Doliny przez wieś w km 0+850 – 1+900 uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r.”

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 8.02.2012 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.1.14.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105008R Doliny przez wieś w km 0+850 – 1+900 uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r.” W dniach od 8.02.2012 r. do 29.02.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 16, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 5.01.2012 r. znak: WOOŚ.4240.9.5.2012.JG-5 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 5.12.2011 r. znak: PSNZ.465-70/11.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Doliny, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-9/12

2.

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105008R Doliny przez wieś w km 0+850 – 1+900 uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r.”

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Obręb Kowalówka: 245 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.1.14.2011

4.

Data wydania

8.02.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów Regon: 650900683

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego /postanowienia*

W-10/11

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr16,

tel. 0-16 6328671

9

Informacja, czy /postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania / postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy /postanowienie*

W-11/11, P-57/11, P-1/12, P-2/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie Sporządził: Edward Pokrywka Data: 8.02.2012 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-7/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi leśnej w leśnictwie Załuże-Wielki Las”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 964, 965, 966, 967, 968, obręb Nowe Sioło: 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1405, 1406, 1407, Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 10 000.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465-3/12

4.

Data wydania

24.01. 2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów

Regon: 650016495

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-3/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-3/12, P-6/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 27.01.2012 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-8/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Załuże

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 963, 968, 957, obręb Nowe Sioło: 1401, 1408, Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 655, 660, 664, 669 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 10 000.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465-4/12

4.

Data wydania

25.01. 2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów

Regon: 650016495

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-2/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-2/12,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 27.01.2012 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:
· decyzji i
· wskazań lokalizacyjnych

L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
P-6/12
2.
Zakres przedmiotowy postanowienia*
Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa dogi leśnej w leśnictwie Załuże-Wielki Las”.
Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 964, 965, 966, 967, 968, obręb Nowe Sioło: 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1405, 1406, 1407, Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 10 000.
3.
Znak sprawy
WOOŚ.4240.9.10.2012.IS-4
4.
Data wydania
19.01.2012 r.
5.
Nazwa organu, który wydał postanowienie*
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
6.
Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy
Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów
Regon: 650016495
7.
Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*
W-3/12
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16
Tel. (016) 632 86 71
9
Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach
Na postanowienie nie służy zażalenie
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
11.
Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*
W-3/12,
12.
Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 26.01.2012 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:
· decyzji i
· wskazań lokalizacyjnych

L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
P-6/12
2.
Zakres przedmiotowy postanowienia*
Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa dogi leśnej w leśnictwie Załuże-Wielki Las”.
Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 964, 965, 966, 967, 968, obręb Nowe Sioło: 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1405, 1406, 1407, Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 10 000.
3.
Znak sprawy
WOOŚ.4240.9.10.2012.IS-4
4.
Data wydania
19.01.2012 r.
5.
Nazwa organu, który wydał postanowienie*
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
6.
Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy
Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów
Regon: 650016495
7.
Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*
W-3/12
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16
Tel. (016) 632 86 71
9
Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach
Na postanowienie nie służy zażalenie
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
11.
Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*
W-3/12,
12.
Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 26.01.2012 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:
· decyzji i
· wskazań lokalizacyjnych

L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
P-5/12
2.
Zakres przedmiotowy postanowienia*
Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowę drogi leśnej w leśnictwie Wielki Las”.
Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 950/2, 950/3, 872/13, 953, 872/12, 872/14, 954, 958, 952, 951, 957, Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 650, 651, 652, 653, 656, 657, 658, 659, 18/3
w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000, 1:10 000.
3.
Znak sprawy
PSNZ.465-2/12
4.
Data wydania
23.01.2012 r.
5.
Nazwa organu, który wydał postanowienie*
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie
6.
Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy
Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów
Regon: 650016495
7.
Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*
W-1/12
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16
Tel. (016) 632 86 71
9
Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach
Na postanowienie nie służy zażalenie
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
11.
Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*
W-1/12, P-4/12
12.
Uwagi

* Niepotrzebne skreślić
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 26.01.2012 r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CIESZANÓW
Cieszanów, dnia 20.01.2012 r.
Znak: GPiMK.6733.17.2011
O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
ZAWIADAMIAM
że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa brodów, przebudowa przepustu na większą średnicę oraz przebudowa obiektu na most drewniany na dopływach cieku Paucza”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1087, 1086, 1083, 1082, 1084, 1085, 1094, 1097, 1124, 1047, 1/4, położonych w Leśnictwie Lubliniec, obręb ewidencyjnym Nowy Lubliniec na rzecz Nadleśnictwa Narol – ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 38, 37-610 Narol zostało zakończone.
Projekt decyzji o lokalizacji powyższej inwestycji celu publicznego został uzgodniony pozytywnie przez niżej wymienione organy opiniujące:
1. Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w zakresie melioracji wodnych postanowieniem Nr - EM/5070/J/1336/11 z dnia 29.12.2011 r. z warunkiem, że w treści decyzji inwestor zostanie zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodno prawnego na budowę i przebudowę budowli oraz dokonania na etapie projektowania uzgodnienia lokalizacji zamierzenia inwestycyjnego. Uzgodnienia należy dokonać w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Inspektorat w Lubaczowie, ul. Słowackiego 13/2.
2. Starostę Lubaczowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych decyzją umarzającą postępowanie znak: RG.I.6123.189.2011 z dnia 02.01.2012 r. z uzasadnieniem, że ograniczenie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami) dotyczy gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne klas I – III oraz gruntów leśnych. Użytek typu Ls wymaga uzyskania zgody marszałka województwa, wyrażonej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. Natomiast Wp (wody płynące) podlegają przepisom ustawy prawo wodne. Przeznaczone pod planowaną inwestycje grunty kl. IV, V i VI nie podlegają ograniczeniu przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.
3. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie postanowieniem znak: ZZ-2120-247/11 z dnia 04.01.2012 r. z uzasadnieniem, że przedmiotowa inwestycja będzie częściowo realizowana na gruntach leśnych (użytek Ls) zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych: 1087, 1086, 1083, 1082, 1084, 1085, 1094, 1097, 1047, 1/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Lubliniec, gmina Cieszanów. Realizacja przedmiotowej inwestycji na gruntach leśnych nie wymaga wdrożenia przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami) w zakresie dokonania zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, a następnie wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, gdyż zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 tej ustawy oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późniejszymi zmianami) grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej budowle i urządzenia melioracji wodnych pozostaje nadal użytkiem leśnym.
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla powyższej inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w granicach Roztoczańskiego Obszarach Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w rozumieniu w/w przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.
Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy i z treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Cieszanów
mgr Zdzisław Zadworny

ZARZĄDZENIE NR 4/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko Referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie .
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 , poz. 1458) zarządza co następuje :
§ 1
Ogłasza się konkurs na stanowisko Referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym
w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów .
§ 2
W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję Konkursową
w składzie :
1) Andrzej Szymanowski - przewodniczący komisji ,
2) Wacław Zarembski - członek Komisji ,
3) Urszula Duda - członek komisji
§ 3
Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Cieszanów
mgr Zdzisław Zadworny
BURMISTRZ MIASTA I GMINY W CIESZANOWIE
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów
37-611 Cieszanów , ul. Rynek 1
Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym
Celem stanowiska pracy jest realizacja zadań z zakresu gospodarki mieniem komunalnym w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.
Zakres odpowiedzialności :
1) Terminowe przygotowywanie dokumentacji do sprzedaży oraz dzierżawy mienia komunalnego,
2) Terminowe załatwianie spraw związanych z :
- przekształceniem wieczystego użytkowania ,wydawania decyzji na podział i rozgraniczenie nieruchomości,
- terminowe rozliczanie się z należnościami za dzierżawę mienia komunalnego
Oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych.
A. Wymagania niezbędne :
1) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ,
2) pełna zdolnośc do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
3) niekaralnośc za przestępstwa popełnione umyślnie,
4) obywatelstwo polskie ,
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe,
7) dobra znajomośc przepisów prawa o gospodarce nieruchomościami ,
8) biegła znajomośc obsługi komputera oraz innych urządzeń niezbędnych na w/w stanowisku (kserokopiarka, bindownica, laminarka).
B. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
1) przygotowanie dokumentacji prawnej do sprzedaży mienia komunalnego,
2) przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
3) opracowywanie i wydawanie decyzji na podział i rozgraniczenie nieruchomości,
4) ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania,
5) naliczanie należności związanych z prawem wieczystego użytkowania,
6) nabywanie na rzecz Gminy nieruchomości Skarbu Państwa do realizacji zadań statutowych,
7) prowadzenie spraw związanych z zamiana nieruchomości Skarbu Państwa , a Gminą,
8) wnioskowanie o założenie ksiąg wieczystych , na grunty mienia komunalnego,
9) komunalizacja mienia,
10) nadzór nad sprawami związanymi z dzierżawą mienia komunalnego,
11) ustalenie terminów przetargów z zakresu dzierżawy mienia komunalnego,
12) kontrola terenowa nieruchomości dzierżawionych z zasobu gruntów gminnych,
13) naliczanie należności związanych z dzierżawa mienia komunalnego,
14) opracowywanie i wydawanie decyzji na ustanowienie trwałego zarządu,
15) przekazywanie do pracowniana stanowisku obsługi kasowej informacji dotyczącej zmian w ewidencji środków trwałych ( podziały , scalenia działek),
16) wnioskowanie o likwidację , przyjęcie lub przekazanie środków trwałych oraz współpraca z Referatem Finansowym OT,LT,PT.
Warunki pracy :
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku biurowym i wyposażone w urządzenia biurowe , jak komputer z oprzyrządowaniem , telefon, , biurko i inne sprzęty , które spełniają ogólne wymagania.
C. Wymagane dokumenty:
a) Życiorys.
b) List motywacyjny,
c) Dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) Kwestionariusz osobowy,
e) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach,
f) Kserokopie świadectw pracy,
g) Oświadczenie o niekaralności,
h) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych,
i) Oświadczenie ,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 ze zmianami).
Kandydat ,który posiada dokument potwierdzający niepełnosprawnośc obowiązany jest do złożenia wraz z wymaganymi dokumentami .
W miesiącu grudniu 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
„ konkurs na stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym” w terminie do dnia
27 stycznia 2012 r. do godziny 15-tej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie , ul. Rynek 1
37-611 Cieszanów –pok. nr 19 ( sekretariat). Otwarcie kopert nastąpi po upłynięciu terminu składania ofert.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 17.01.2012 r.

GPiMK. 6220.1.13.2011

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku
z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31,
37-600 Lubaczów, z dnia 30.11.2011 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej
Nr 1646R Kowalówka-Nowe Sioło w km 2+560 – 4+280 uszkodzonej w czasie powodzi
w 2010 r.”

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 17.01.2012 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.1.13.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1646R Kowalówka-Nowe Sioło w km 2+560 – 4+280 uszkodzonej
w czasie powodzi w 2010 r.”

W dniach od 17.01.2012 r. do 8.02.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 16, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.12.2011 r. znak: WOOŚ.4240.9.83.2011.AH-2 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lubaczowie z dnia 6.12.2011 r. znak: PSNZ.465-71/11

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Gorajec, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:
· i postanowień
· wskazań lokalizacyjnych

L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
D-3/12
2.
Zakres przedmiotowy decyzji*
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1646R Kowalówka-Nowe Sioło
w km 2+560 – 4+280 uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r.”.
3.
Znak sprawy
GPiMK. 6220.1.13.2011
4.
Data wydania
17.01.2012 r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzję*
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31,
37-600 Lubaczów Regon: 650903144
7.
Numer wpisu wniosku, dotyczącego /postanowienia*
W-10/11
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr16,
tel. 0-16 6328671
9
Informacja, czy /postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania / postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
11.
Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy /postanowienie*
W-10/11, P-56/11, P-58/11, P-59/11
12.
Uwagi

* Niepotrzebne skreślić
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
Sporządził: Edward Pokrywka
Data: 17.01.2012 r.
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Znak: GPiMK.6733.1.2012

Cieszanów, dnia 16.01.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 16.01.2012 r. na wniosek Gminy Cieszanów – Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa budynku administracyjnego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów wraz z wydzieloną częścią dla Posterunku Policji w Cieszanowie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 1795/1, 1796, 1797/1, położonych w obrębie Cieszanów.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 13.01.2012 r.

Znak: GPiMK.6733.18.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa linii napowietrznej 15 kV Zamch - Lubliniec”, polegająca na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV wykonanej przewodami AFL-6 na linię kablową od granicy województwa podkarpackiego do stacji trafo „Lubliniec PGR” i budowie słupa SN, na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 313/4, 313/10, 313/16, 313/17, 313/18, 313/20, położonych w obrębie ewidencyjnym Stary Lubliniec, gmina Cieszanów, na rzecz mgr inż. Jana Ferens – Firma Wielobranżowa „Ferens”, ul. Komorowskiego 24, 23-400 Biłgoraj, działającego z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin zostało zakończone.

Projekt decyzji o lokalizacji powyższej inwestycji celu publicznego został uzgodniony pozytywnie przez niżej wymienione organy opiniujące:

1. Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w zakresie melioracji wodnych postanowieniem Nr - EM/5070/J/1337/11 z dnia 29.12.2011 r. z warunkiem, że w treści decyzji inwestor zostanie zobowiązany do dokonania na etapie projektowania uzgodnienia kolizji zamierzenia inwestycyjnego z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych. Uzgodnienia należy dokonać w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Inspektorat w Lubaczowie, ul. Słowackiego 13/2.

2. Starostę Lubaczowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych postanowieniem znak: RG.I.6123.190.2011 z dnia 03.01.2012 r. z uzasadnieniem, że projektowana inwestycja polegająca na przebudowie istniejącej linii napowietrznej DN 15 kV, wykonanej przewodami AFL – 6 na linię kablową i budowie słupa SN na działkach nr 313/4, 313/10, 313/16, 313/17, 313/18, 313/20, położonych w obrębie Stary Lubliniec nie powoduje zmiany użytkowania gruntów rolnych, w związku z czym nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. W myśl art. 4, pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami), przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne – rozumie się przez to ustalenie innego niż rolniczy lub leśny sposób użytkowania gruntów rolnych oraz innego niż leśny sposób użytkowania gruntów leśnych.

3. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia decyzji ze względu na położenie linii energetycznej w obszarze i terenie górniczym „Lubliniec – Cieszanów”. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy i z treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 12.01.2012 r.

GPiMK. 6220.1.14.2011

OBWIESZCZENIE

Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105008R Doliny przez wieś w km 0+850 – 1+900 uszkodzonejw czasie powodzi w 2010 r.” zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 5.01.2012 r. znak: WOOŚ.4240.9.5.2012.JG-5 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 5.12.2011 r. znak: PSNZ.465-70/11 można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pokój Nr 16 od dnia 12.01.2012 r. do dnia 2.02.2012 r. w godzinach 7.00 – 15.00.

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony, zgodnie z dyspozycją art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zostały zawiadomione poprzez obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w w/w terminie. Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna w powyższej sprawie.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w m. Doliny, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 12.01.2012 r.

GMiMK 6220.1.14.2011

Obwieszczenie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm./ w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12.01.2012 r. na wniosek Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało wydane postanowienie w sprawie braku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmującego „Przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 105008R Doliny przez wieś w km 0+850 – 1+900 uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r.”

W dniach 12.01.2012 r. – 2.02.2012 r. można w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie /pokój Nr 16/, w godz. 7.00 – 15.00 zapoznać się z jego treścią, jak również z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 5.01.2012 r. znak: WOOŚ.4240.9.5.2012.JG-5 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 5.12.2011 r. znak: PSNZ.465-70/11. Na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak; GMiMK 6220.1.14.2011 z dnia 12.01.2012 r. nie przysługuje zażalenie. Możliwość zaskarżenia istnieje w trybie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 142 Kpa.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w m. Doliny, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-2/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105008R Doliny przez wieś w km 0+850 – 1+900 uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r.”

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Obręb Kowalówka: 245 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.1.14.2011

4.

Data wydania

12.01.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Regon: 650900683

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-11/11

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-11/11, P-57/11, P-1/12,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 12.01.2012 r.

FORMULARZ A - KARTA INFORMACYJNA DLA:
· wniosków o wydanie decyzji,
· wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
· wniosków o ustalenie planu dostosowawczego

L.p.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1.
Numer wpisu
W-3/12
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi leśnej w leśnictwie Załuże – Wielki Las”.
Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 964, 965, 966, 967, 968, obręb Nowe Sioło: 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1405, 1406, 1407, Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 10 000.
3.
Znak sprawy
GPiMK 6220.1.3.2012
4.
Data złożenia
30.12.2011 r.
5.
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów
Regon: 650016495
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
1. Kopia poświadczonej mapy ewidencyjnej
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia
7
Nazwa organu - adresata wniosku
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, p. Nr 16
Tel. 016 6328671
9.
Informacja o zakończeniu postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
12.
Uwagi

Referat: Referat Gospodarki Przestrzennej

i Mienia Komunalnego Sporządził:. Edward Pokrywka Data: 10.01.2012 r.

FORMULARZ A - KARTA INFORMACYJNA DLA:
· wniosków o wydanie decyzji,
· wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
· wniosków o ustalenie planu dostosowawczego

L.p.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1.
Numer wpisu
W-2/12
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Załuże”
Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 963, 968, 957, obręb Nowe Sioło: 1401, 1408, Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 655, 660, 664, 669 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 10 000.
3.
Znak sprawy
GPiMK 6220.1.2.2012
4.
Data złożenia
30.12.2011 r.
5.
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów
Regon: 650016495
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
1. Kopia poświadczonej mapy ewidencyjnej
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia
7
Nazwa organu - adresata wniosku
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, p. Nr 16
Tel. 016 6328671
9.
Informacja o zakończeniu postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
12.
Uwagi

Referat: Referat Gospodarki Przestrzennej

i Mienia Komunalnego Sporządził:. Edward Pokrywka Data: 10.01.2012 r.

FORMULARZ A - KARTA INFORMACYJNA DLA:
· wniosków o wydanie decyzji,
· wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
· wniosków o ustalenie planu dostosowawczego

L.p.
Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1.
Numer wpisu
W-1/12
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Wielki Las”.
Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.
Gmina Cieszanów, obręb Chotylub: 950/2, 950/3, 872/13, 953, 872/12, 872/14, 954, 958, 952, 951, 957, Gmina Horyniec Zdrój, obręb Podemszczyzna: 650, 651, 652, 653, 656, 657, 658, 659, 18/3 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000, 1:10 000.
3.
Znak sprawy
GPiMK 6220.1.1.2012
4.
Data złożenia
30.12.2011 r.
5.
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów
Regon: 650016495
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
1. Kopia poświadczonej mapy ewidencyjnej
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia
7
Nazwa organu - adresata wniosku
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, p. Nr 16
Tel. 016 6328671
9.
Informacja o zakończeniu postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
12.
Uwagi

Referat: Referat Gospodarki Przestrzennej
i Mienia Komunalnego Sporządził:. Edward Pokrywka Data: 10.01.2012 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:
· decyzji i
· wskazań lokalizacyjnych

L.p.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1.
Numer wpisu
P-1/12
2.
Zakres przedmiotowy postanowienia*
Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105008R Doliny przez wieś w km 0+850 – 1+900 uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r.”
Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Obręb Kowalówka: 245 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.
3.
Znak sprawy
WOOŚ.4240.9.5.2012.JG-5
4.
Data wydania
5.01. 2012 r.
5.
Nazwa organu, który wydał postanowienie*
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
6.
Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy
Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów
Regon: 650900683
7.
Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*
W-11/11
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16
Tel. (016) 632 86 71
9
Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach
Na postanowienie nie służy zażalenie
10.
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
11.
Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*
W-11/11, P-57/11
12.
Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 11.01.2012 r.

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 09.01.2012 r.

Znak: GPiMK.6733.16.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM

że w dniu 09.01.2012 r. wydałem decyzję znak: GPiMK.6733.16.2011 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i rozbudowa istniejących budynków na działce 89/4, położonej na terenie osiedla Nowe Sioło z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki odpadami”, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 89/4, położoną w obrębie Nowe Sioło, na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. – ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów.

Równocześnie informuję, że projekt decyzji o lokalizacji powyższej inwestycji celu publicznego został uzgodniony pozytywnie przez niżej wymienione organy opiniujące:

1. Starostę Lubaczowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych decyzją umarzającą postępowanie znak: RG.I.6123.180.2011 z dnia 29.11.2011 r. z uzasadnieniem, że ograniczenie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami) dotyczy gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III oraz gruntów leśnych. Przeznaczone pod planowaną inwestycję grunty klasy V i Ba nie podlegają ograniczeniu przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.

2) Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

3) Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie – postanowienie znak: PZD.7334-154/11 z dnia 2011-12-05 z następującymi warunkami w zakresie:

1) lokalizacji w terenie zabudowanym:

Budowa i rozbudowa istniejących budynków z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki odpadami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną na działce nr ewid. 89/4, położonej w miejscowości Nowe Sioło oś. może mieć miejsce w nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony drogi powiatowej nr 1657R Cieszanów – Nowe Brusno, wyznaczonej w odległości 18,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni w/w drogi.

Przyłącza infrastruktury technicznej (energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe) do projektowanej inwestycji winny być wykonane poza pasem drogowym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w pasie drogowym za zezwoleniem zarządcy drogi wydanym w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.

2) komunikacji:

Włączenie działki nr ewidencyjny 89/4, położonej w miejscowości Nowe Sioło oś. do drogi powiatowej nr 1657R Cieszanów – Nowe Brusno poprzez istniejący zjazd (zgodnie z projektem decyzji).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

4) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i rozbudowa istniejących budynków na działce nr 89/4, położonej na terenie osiedla Nowe Sioło z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki odpadami”, znajdującej się w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK.6733.16.2011 z dnia 09.01.2012 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-59/11

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1646 R Kowalówka – Nowe Sioło w km 2+560 – 4+280 uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r.” Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Obręb Gorajec: 374/1,488,475/2, 493 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej

w skali 1: 2880.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.1.13.2011

4.

Data wydania

21.12. 2011 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

Regon: 650903144

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-10/11

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-10/11, P-56/11, P-58

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 21.12.2011 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-58/11

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1646 R Kowalówka – Nowe Sioło w km 2+560 – 4+280 uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r.” Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Obręb Gorajec: 374/1,488,475/2, 493 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej

w skali 1: 2880.

3.

Znak sprawy

WOOŚ.4240.9.83.2011.AH-2

4.

Data wydania

20.12. 2011 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

Regon: 650903144

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-10/11

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-10/11, P-56/11

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślićReferat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, Sporządził: Edward Pokrywka Data: 21.12.2011 r.

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 16.12.2011 r.

Znak: GPiMK.6733.18.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 14.12.2011 r. na wniosek mgr inż. Jana Ferens – Firma Wielobranżowa „Ferens”, ul. Komorowskiego 24, 23-400 Biłgoraj, działającego z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa linii napowietrznej 15 kV Zamch - Lubliniec”, polegająca na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV wykonanej przewodami AFL-6 na linię kablową od granicy województwa podkarpackiego do stacji trafo „Lubliniec PGR” i budowie słupa SN, na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 313/4, 313/10, 313/16, 313/17, 313/18, 313/20, położonych w obrębie ewidencyjnym Stary Lubliniec, gmina Cieszanów.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz wnosić wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Znak: GPiMK.6733.17.2011

Cieszanów, dnia 15.12.2011 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 13.12.2011 r. na wniosek Nadleśnictwa Narol – ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 38, 37-610 Narol zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa brodów, przebudowa przepustu na większą średnicę oraz przebudowa obiektu na mostek drewniany na dopływach cieku Paucza”, na działkach o numerach ewidencyjnych 1087, 1086, 1083, 1082, 1084, 1085, 1094, 1097, 1124, 1047, 1/4, położonych w Leśnictwie Lubliniec, obręb ewidencyjny Nowy Lubliniec.

Przedsięwzięcie obejmuje:

a) przepust półkolisty – szt. 1 na cieku Paucza, w Leśnictwie Lubliniec, oddz. 66 b, c, działki nr ewid. 1087, 1086, 1124,

b) bród – szt. 1 na dopływie cieku Paucza, w Leśnictwie Lubliniec, oddz. 88a, działka nr ewid. 1097,

c) bród – szt. 1 na cieku Paucza w Leśnictwie, oddz. 64 f, c, działki nr ewid. 1083, 1082, 1124, 1084, 1085,

d) brody – szt. 2 na dopływach cieku Paucza w Leśnictwie Lubliniec, oddz. 85 h, i, działka nr ewid. 1094,

e) mostek drewniany – szt. 1 na cieku Paucza w Leśnictwie Lubliniec, oddz. 11g/12b, działki nr ewid.1124, 1047, 1/4,

f) zastawki – szt. 3 na dopływach cieku Paucza w Leśnictwie Lubliniec, oddz. 88 a – 1 szt. oddz. 85 h, i – 2 szt., działki nr ewid. 1097, 1094.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz wnosić wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 15.12.2011 r.

Nasz znak: GPiMK.6733.16.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i rozbudowa istniejących budynków na działce 89/4, położonej na terenie osiedla Nowe Sioło z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki odpadami”, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 89/4, położoną w obrębie Nowe Sioło, na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. – ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów zostało zakończone.

Projekt decyzji o lokalizacji powyższej inwestycji celu publicznego został uzgodniony pozytywnie przez niżej wymienione organy opiniujące:

1. Starostę Lubaczowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych decyzją umarzającą postępowanie znak: RG.I.6123.180.2011 z dnia 29.11.2011 r. z uzasadnieniem, że ograniczenie przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami) dotyczy gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III oraz gruntów leśnych. Przeznaczone pod planowaną inwestycję grunty klasy V i Ba nie podlegają ograniczeniu przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.

2. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie – postanowienie znak: PZD.7334-154/11 z dnia 2011-12-05 z następującymi warunkami w zakresie:

1) lokalizacji w terenie zabudowanym:

Budowa i rozbudowa istniejących budynków z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki odpadami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną na działce nr ewid. 89/4, położonej w miejscowości Nowe Sioło oś. może mieć miejsce w nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony drogi powiatowej nr 1657R Cieszanów – Nowe Brusno, wyznaczonej w odległości 18,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni w/w drogi.

Przyłącza infrastruktury technicznej (energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe) do projektowanej inwestycji winny być wykonane poza pasem drogowym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w pasie drogowym za zezwoleniem zarządcy drogi wydanym w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.

2) komunikacji:

Włączenie działki nr ewidencyjny 89/4, położonej w miejscowości Nowe Sioło oś. do drogi powiatowej nr 1657R Cieszanów – Nowe Brusno poprzez istniejący zjazd (zgodnie z projektem decyzji o warunkach zabudowy).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i rozbudowa istniejących budynków na działce nr 89/4, położonej na terenie osiedla Nowe Sioło z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki odpadami”, znajdującej się w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy i z treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-57/11

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105008R Doliny przez wieś w km 0+850 – 1+900 uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r.”

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Obręb Kowalówka: 245 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465-70/11

4.

Data wydania

5.12. 2011 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Regon: 650900683

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-11/11

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-11/11

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, Sporządził: Edward Pokrywka Data: 12.12.2011 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-56/11

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1646 R Kowalówka – Nowe Sioło w km 2+560 – 4+280 uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r.” Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Obręb Gorajec: 374/1,488,475/2, 493 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej

w skali 1: 2880.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465-71/11

4.

Data wydania

6.12. 2011 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów

Regon: 650903144

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-10/11

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-10/11

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, Sporządził: Edward Pokrywka Data: 12.12.2011 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 8.12.2011 r.

GPiMK. 6220.1.11.2011

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku
z wnioskiem
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6,
37-611 Cieszanów z dnia 8.09.2011 r. w sprawie: „Budowy i rozbudowy istniejących budynków na działce 89/4 położonej na terenie osiedla Nowe Sioło z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki odpadami”

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 8.12.2011 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.1.11.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i rozbudowa istniejących budynków na działce 89/4 położonej na terenie osiedla Nowe Sioło
z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki odpadami”

W dniach od 8.12.2011 r. do 29.12.2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 16, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19.10.2011 r. znak: WOOŚ.4240.9.71.2011.KB-7 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 23.09.2011 r. znak: PSNZ.465-61/11.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Nowe Sioło, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-55/11

2.

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i rozbudowa istniejących budynków na działce 89/4 położonej na terenie osiedla Nowe Sioło z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki odpadami”

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.1.11.2011

4.

Data wydania

8.12.2011 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów Regon: 180083006

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego /postanowienia*

W-8/11

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr16,

tel. 0-16 6328671

9

Informacja, czy /postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania / postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy /postanowienie*

W-8/11, P-43/11, P-49/11, P-52/11

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Sporządził: Edward Pokrywka Data: 8.12.2011 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 30.11.2011 r.

GPiMK 6220.1.14.2011

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.11.2011 r. na wniosek Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, obejmującego „Przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 105008R Doliny przez wieś w km 0+850 – 1+900 uszkodzonej w czasie powodzi w 2010 r.”

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. 245 - Obręb Kowalówka, w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.

Inwestorem jest Gmina Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z wnioskiem i załączonymi materiałami do wniosku oraz wnosić wnioski i zastrzeżenia w terminie od dnia 30.11.2011 r. do dnia 21.12.2011 r. w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie – pokój Nr 16 w godz. 7.00-15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w miejscu realizacji inwestycji, na tablicach ogłoszeń w m. Kowalówka i Doliny oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ A - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· wniosków o wydanie decyzji,

· wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

· wniosków o ustalenie planu dostosowawczego

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu