główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

  Cieszanów, dnia 3.06.2020 r.

  GPiMK. 6220.10.2019

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) w związku z wnioskiem Elektrownia PV 54 Spółka z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowaną przez Pełnomocnika P. Izę Michałek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4117, 4118 w miejscowości Cieszanów, Gm. Cieszanów”

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

 

  W dniu 3.06.2020 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.10.2019 o braku obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4117, 4118 w miejscowości Cieszanów, Gm. Cieszanów”

W dniach od 3.06.2020 r. do 3.07.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 4, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość  zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11.03.2020 r. znak: WOOŚ.4220.9.2.2020.PW.6, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 20.02.2020 r. znak: PSNZ.465.1-06/20 i z dnia 25.03.2020 r. znak: PSNZ.0710-08/20  oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 14.02.2020 r. znak: RZ.ZZŚ.4.435.42.2020.AT i z dnia 20.03.2020 r. znak: RZ.ZZŚ.4.435.75.2020.AT.

 Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Cieszanów, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny

   

 

artykuł nr 2

Karta informacyjna decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

 • i postanowień
 • wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-11/20

 

2.

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 4117, 4118 w miejscowości Cieszanów, Gm. Cieszanów”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.: 4117, 4118 - Obręb Cieszanów, w granicach na załączniku graficznym w skali 1: 5000.

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.10.2019

4.

Data wydania

3.06.2020 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

Elektrownia PV 54 Spółka z o. o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowaną przez Pełnomocnika P. Izę Michałek

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-6/19

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego,  pokój Nr 4,

tel. 0-16  6328679

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-6/19, P-3/20, P-4/20, P-5/20, P-6/20, P-7/20

12.

Uwagi

 

* Niepotrzebne skreślić

 

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie     Sporządził: Edward Pokrywka   Data: 3.6.2020 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

artykuł nr 3

WYKAZ

Na podstawie art. 37 ust. 1, pkt. 2 lit f i g Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za rok 2019.

Wykaz w załączniku.

Sporządziła: A.K.

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 4

Sesja Rady Miejskiej w Cieszanowie - 29 maja 2020 roku, godzina 12.00

 

Cieszanów, dnia 22.05.2020 r.

O.0002.6.2020

 

 

   

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

 

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godzinie 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

 

PORZĄDEK OBRAD

XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

 • Sprawy organizacyjne:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.
 • Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
 • Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych – opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
 2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego w Kowalówce– opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,
 3. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2020 roku– opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 4. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cieszanów– opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 5. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 6. w sprawie – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 7. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych– opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 8. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/137/2019 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –wypoczynkowe – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 9. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów– opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
 10. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2020 rok – opinia Komisji Budżetowej.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak

artykuł nr 5

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Cieszanów - za rok 2019

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Cieszanów:

 

Ludowy Klub Sportowy ”Ursus” Dachnów

Miejski Klub Sportowy „Juwenia” Cieszanów

Ludowy Klub Sportowy „ZALEW” Stary Lubliniec

Uczniowski Klub Sportowy „Meteor” przy Zespole Szkół Publicznych w Dachnowie

Uczniowski Klub Sportowy „Puma” przy Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie

Uczniowski Klub Sportowy „MUSASHI” w Cieszanowie

Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK-CIESZANÓW”

Ognisko-Klub Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ”Gwiazda”

Cieszanowskie Towarzystwo Muzyczne

Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie

Towarzystwo Przyjaciół Lublińca

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

  Koło Miejsko-Gminne w Cieszanowie

Cieszanowskie Forum Gospodarcze

Stowarzyszenie Czereśnian

21. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Siole

22. Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszanowie

23. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalówce – Żukowie

24. Ochotnicza Straż Pożarna w Chotylubiu

25. Ochotnicza Straż Pożarna w Folwarkach

26. Ochotnicza Straż Pożarna w Dachnowie

27. Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie

28. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Lublińcu

29.. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych Oraz Ich Rodzin/Opiekunów „VIVERE” w Cieszanowie

30. Stowarzyszenie CIESZANÓW.PL

31. Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „FOLKOWISKO”

32. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Cieszanowie

 

  Współpraca Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach, w zakresie i w formach określonych w Programie Współpracy Gminy Cieszanów
z Organizacjami Pozarządowymi, przyjętej uchwałą Nr XVII/127/2019 Rady Miejskiej
w Cieszanowie z dnia 25 listopada 2019 r.

Obszary zadań publicznych, które Gmina Cieszanów  realizowała we współpracy   z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 to:

1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

3. edukacja, oświata i wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży,

4. promocja wolontariatu,

5. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

7. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

8. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

9. ochrona i promocja zdrowia,

10. działalność na rzecz osób starszych,

11.bezpieczeństwo publiczne (zapobieganie pożarom, zagrożeniom ekologicznym, ratownictwo drogowe), w tym edukacja społeczeństwa a w szczególności młodzieży w zakresie racjonalnego zachowania się w sytuacjach kryzysowych, szkolenia praktyczne.

 

 ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

Zgodnie z ustawą, w 2019 r. Urząd Miasta i Gminy Cieszanów zleciło  realizację zadań publicznych z zastosowaniem:

trybu konkursowego,

trybu pozakonkursowego (tzw. „mały grant”).

 

W okresie sprawozdawczym:

złożono 13 ofert, w tym:

w trybie konkursowym 8 ofert

w trybie pozakonkursowym 5 ofert;

podpisano łącznie 13 umów  na realizację zadań publicznych, na łączną kwotę 43 077,41 zł ;

- ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert, w których przyznano łącznie 22 577,41 zł

- udzielono 5 dotację na łączną kwotę 20 500,00 zł, na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym.

 

W ramach upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Cieszanów  w trybie konkursowym

W okresie sprawozdawczym:

Złożono 5 ofert;

Podpisano łącznie 5 umów na realizację zadań publicznych 86 075,09 zł

Ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert, w których przyznano łącznie 86 075,09 zł

 

Poniżej przedstawiono obszary współpracy oraz  szczegółową wysokość dotacji  przyznanego i wykorzystanego dofinansowania w ramach współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi w 2019r. :

 

 

I.  Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji (w ramach pierwszego konkursu):

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie: na zadanie pn. „Dzień otwarty w remizie OSP Niemstów” – całkowita wartość projektu 4 180,00zł, w tym środki przyznane –  2 500,00  zł, środki wykorzystane – 2 500,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Dachnowie na zadanie pn.: „Nauka i praktyka to najlepsza technika”– całkowita wartość projektu – 6 700,00 zł, w tym środki przyznane – 4 400,00 zł, środki wykorzystane – 4 400,00  zł

Uczniowski Klub Sportowy PUMA na zadanie pn.: „UKS PUMA – Aktywnie dla małych i dużych”– całkowita wartość projektu – 4 255,00 zł, w tym środki przyznane – 1 755,00 zł, środki wykorzystane – 1 541,81  zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalówce - Żukowie  na zadanie pn.: „Nie odpuszczamy – aktywnie żyjemy” – całkowita wartość projektu – 3 405,60 zł, w tym środki przyznane –  3 005,60 zł, środki wykorzystane – 3 005,60 zł

Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie  na zadanie pn.: „Kiermasz Świąteczny”– całkowita wartość projektu – 3 120,00 zł, w tym środki przyznane – 2 280,00 zł, środki wykorzystane – 2 280,00  zł

Stowarzyszenie Cieszanow.pl  na zadanie pn.: „Cieszanów-Rodzina-Tradycja”– całkowita wartość projektu – 6 150,00 zł, w tym środki przyznane – 4 150,00 zł, środki wykorzystane – 4 150,00  zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Siole  na zadanie pn.: „Promowanie Kultury narodowej i tradycji lokalnych- przez naukę i zabawę”– całkowita wartość projektu – 4 250,00 zł, w tym środki przyznane – 2 550,00 zł, środki wykorzystane – 2 550,00  zł

Cieszanowskie Forum Gospodarcze  na zadanie pn.: „Przywracamy urok Wiosce Kozackiej”– całkowita wartość projektu – 2 650,00 zł, w tym środki przyznane – 2 150,00 zł, środki wykorzystane – 2 150,00  zł

 

 

IV. Realizacja zadań na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej (małe granty)

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło terenowe nr 9 na zadanie pn.: „Zdrowo na co dzień”– całkowita wartość projektu – 3 920,00 zł, w tym środki przyznane –  3 000,00 zł, środki wykorzystane – 3 000,00  zł

Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie na zadanie pn.: „Ostatki dawniej i dziś”– całkowita wartość projektu – 5 420,00 zł, w tym środki przyznane – 3 900,00 zł, środki wykorzystane – 3 900,00  zł

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „FOLKOWISKO”  na zadanie pn.: „Scena tradycji regionu na festiwalu Folkowisko””– całkowita wartość projektu –  8 900,00 zł, w tym środki przyznane – 8 000,00 zł, środki wykorzystane – 8 000,00  zł

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „FOLKOWISKO”  na zadanie pn.: „Budowa wiaty edukacyjno-wystawienniczej””– całkowita wartość projektu –  3 500,00 zł, w tym środki przyznane – 2 500,00 zł, środki wykorzystane – 2 500,00  zł

Miejski Klub Sportowy JUWENIA Cieszanów  na zadanie pn.: „Historia piłki nożnej w gminie Cieszanów”– całkowita wartość projektu – 2 630,00 zł, w tym środki przyznane – 2 100,00 zł, środki wykorzystane – 2 100,00  zł

 

 

 

V. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w ramach konkursu):

 

Ludowy Klub Sportowy „URSUS” Dachnów na zadanie pn.:„Rozwój kultury fizycznej w Dachnowie”– całkowita wartość projektu – 25 000,00zł  zł, w tym środki przyznane – 23 000,00 zł, środki wykorzystane –  23 000,00 zł

Miejski Klub Sportowy „JUWENIA” Cieszanów na zadanie pn.:„Rozwój  i upowszechnianie kultury i sportu w Cieszanowie  ” – całkowita wartość projektu – 33 000,00 zł, w tym środki przyznane – 30 000,00 zł, środki wykorzystane – 30 000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „ZALEW” Stary Lubliniec na zadanie pn.:„Wsparcie rozwoju sportu w Gminie Cieszanów” – całkowita wartość projektu – 25 000,00 zł,
w tym środki przyznane –  23 000,00 zł, środki wykorzystane – 22 934,49 zł

Uczniowski Klub Sportowy „PUMA”  na zadanie pn.:” Warcaby dla małych i dużych. Rozwój sekcji warcabowej przy UKS PUMA w Cieszanowie”  - całkowita wartość projektu –  4 580,00 zł, w tym środki przyznane – 3 800,00zł, środki wykorzystane – 1 640,60 zł

Uczniowski Klub Sportowy „MUSASHI” Cieszanów na zadanie pn.: „Karate uczy, bawi i wychowuje” - całkowita wartość projektu –  17 774,00 zł, w tym środki przyznane – 10 500,00 zł, środki wykorzystane – 8 500,00zł

 

 

Sporządziła: A. Kopciuch