Cieszanów, dnia 20.03.2018 r.

O.0002.4.2018

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie
dnia 28 marca (środa) 2018 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

LII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu LI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2017 rok.

· ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych,

· porządku i bezpieczeństwa publicznego,

· stanu sanitarnego na terenie miasta i gminy.

V. Analiza na rynku pracy.

VI. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

2) w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

3) w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej – opinia Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego,

4) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/23/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

6) w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/24/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/25/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

8) w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/26/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

9) w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/27/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

10) w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/28/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

11) w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok – opinia Komisji Budżetowej.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

IX. Wolne wnioski i informacje.

X. Zakończenie obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2018.450.t.j), Uchwały nr XLVII/138/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 oraz na podstawie Uchwały nr XLVII/136/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w prawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na 2018r.

W związku z zakończeniem procedury konkursowej informuję, że w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2018r. zostały złożone 7 ofert które otrzymały dofinansowanie.

Dofinansowanie otrzymały:

W ramach konkursu na przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „FOLKOWISKO”

„Wolontariat jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.”

3 300,00 zł

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Dachnowie

„Warsztaty szkoleniowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dachnowie”

4 540,00 zł

3

Stowarzyszenie Cieszanow.pl

„Rodzina Niemstów +”

3 350,00 zł

4

Stowarzyszenie

Cieszanów.pl

„Radosny przedszkolak – szczęśliwa rodzina”

4 050,00 zł

W ramach konkursu na wspieranie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie

„Aktywizowanie lokalnej społeczności”

2 700,00 zł

2

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „FOLKOWISKO”

„Festiwal Folkowisko 2018. Dzień Tradycji Ziemi Lubaczowskiej”

7 600,00 zł

3

Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie

„Święta tuż, tuż – kiermasz świąteczny”

2 250,00 zł

Obwieszcz. RDOŚ Rz-w wszczęcie post. droga k. kałuży Niemstów

Załączniki
Treść obwieszczenia   0.000 B

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 13.03.2018 r.

GPiMK. 6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 13.03.2018 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Modernizacja sieci na terenie Gminy Cieszanów. Budowa łącznika linii
SN Lubliniec-Brusno”
na działkach nr ewid.: 89/21, 98/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128, 125/40 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Sioło na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Zamość ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie - postanowieniem RZ. ZPU.4.521.1.274.2018.ID z dnia
01.03.2018 r. uzgodniło projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych. Na terenie planowanej inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych: drenarka i rów oznaczony jako R-B-11. W związku z tym, Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej w/w urządzeń w przypadku ich uszkodzenia, przywrócić do stanu pierwotnego lub przebudować celem zapewnienia swobodnego przepływu wód.

2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.45.2018 z dnia 20.02.2018 r.:

I. umorzył w części postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że grunty oznaczone jako dr nie są zalicza do użytków rolnych,

II. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że realizacja w/w inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie - postanowieniem znak: PZD. 443.20.2018 z dnia 26.02.2018 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

a) lokalizacji w terenie zabudowanym – budowy łącznika elektroenergetycznej linii kablowej SN15kV
Lubliniec-Brusno na działkach nr ewid: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128, 125/40 położonych
w miejscowości Nowe Sioło.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr ewid.: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128, 125/40 w obrębie geodezyjnym Nowe Sioło położonej w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.


Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zaprasza na spotkanie otwarte w ramach ponownych konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, które odbędzie się w dniu 19 marca 2018 roku
o godz. 11:00
w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Sobieskiego.

Na spotkaniu przedstawione zostanie stanowisko Zespołu ds. Rewitalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w sprawie GPR, a także zakres rzeczowy podstawowych projektów rewitalizacyjnych, które zostały poprawione/uzupełnione, zgodnie z sugestiami ww. Zespołu, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag
i opinii.

Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

GPiMK. 6720.1.2015 Cieszanów, dnia 08.03.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 08.03.2018 r.

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr IV/10/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

z a w i a d a m i a m,

że projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.03.2018 r. do 24.04.2018 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, sala 3 w dniu 06.04.2018 r. godz. 10:00 - 11:00

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Uwagi do w/w planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2018 r.

Jednocześnie, informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.), projekt zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w okresie
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych
w art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów w nieprzekraczalnym terminie
do 28.05.2018 r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Woda przydatna do spożycia luty 2018 r

Załączniki
Treść informacji   91.807 KB

Informacja o wynikach

Naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na ww. stanowisko wybrany został Pan Janusz Mazurek

Uzasadnienie wyboru

Komisja konkursowa przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na wolne stanowisko urzędnicze Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

Do postępowania kwalifikacyjnego zgłosił się jeden kandydat spełniający wymogi formalne.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu Pan Janusz Mazurek wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów związanych z przewidzianym do realizacji zakresem czynności na ww. stanowisku.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE - OBWIESZCZENIE

Załączniki
Treść obwieszczenia   54.751 KB

Informacja

o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Naboru na wolne stanowisko urzędnicze pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów

Informuję, iż w wyniku upływu terminu składania podań na ww. stanowisko wpłynęła jedna oferta pracy.

 1. Mazurek Janusz

Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie o wynikach naboru na stanowisko terapeuty zajęciowego Domu Dziennego Pobytu Seniora w Cieszanowie

Informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani

Agnieszka Majder zam. ul. Jaworowa 20, 37-600 Lubaczów

Cieszanów, 2018-02-22

Kierownik MGOPS

Elżbieta Zarębska

Postanowienie Starosty Lubaczowskiego z dnia 20.02.2018

Załączniki
Treść postanowienia   274.620 KB

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego Domu Dziennego Pobytu Seniora w Cieszanowie

Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Agnieszka Majder zam. ul. Jaworowa 20, 37-600 Lubaczów

Cieszanów, 2018-02-20

Kierownik MGOPS

Elżbieta Zarębska

Cieszanów, dnia 16.02.2018 r.

O.0002.3.2018

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 26 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

LI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XLIX oraz L Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Cieszanów.

V. Informacja na temat sportu i turystyki oraz instytucji upowszechniania kultury na terenie gminy za 2017 rok.

VI. Raport ze współpracy zagranicznej za 2017 rok

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie,

2) w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów oraz Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Cieszanowie,

3) w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów,

4) w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

5) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Siole – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

6) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niemstowie – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

7) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kowalówce – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

8) w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

9) w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

10) w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

11) w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

12) w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

13) w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

14) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok – opinia Komisji Budżetowej.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

X. Wolne wnioski i informacje.

XI. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 12.02.2018 r.

GPiMK.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

z dnia 12.02.2018 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że dnia 08.02.2018 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Zamość ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość złożony przez pełnomocnika Pana Tadeusza Żółkiewskiego Usługi Projektowe ul. Ściegiennego 32, 22-600 Tomaszów Lubelski zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: „Modernizacja sieci na terenie Gminy Cieszanów. Budowa łącznika linii SN Lubliniec-Brusno” na działkach nr ewid.: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128, 125/40 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Sioło.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2018 r.

I. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 20 000,00zł, w tym:

a) organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, kiermaszy i innych imprez

b) promowanie i podtrzymywanie kultury, tradycji lokalnej w tym także kulinarnych oraz miejscowej twórczości

c) wspieranie nowatorskich form i działań kulturotwórczych

d) prezentacja dorobku kulturalnego w gminie, kraju i za granicą

e) tworzenie warunków do prowadzenia kapel ludowych oraz innych zespołów muzycznych;

f) wspieranie inicjatyw, szczególnie osób starszych służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu;

II. Zasady przyznania dotacji.

1. dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie
z 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

III. Terminy i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2016.570), w terminie do dnia
28-02-2018 r. do godz. 1500
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania.
  Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
 3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

IV. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 01-03-2018r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 1000

V. Koszty

Na wkład własny oferenta składają się

a) środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego)

b) niefinansowy za środki niefinansowe uważa się środki własne o charakterze osobowym, rozumie się przez to nieodpłatną, dobrowolną pracę przy realizacji zadania publicznego które jest przedmiotem wniosku.

c) Wolontariat w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość jednej godziny pracy wolontariusza ustala się do kwoty 20zł

d) Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania, a wkład własny musi stanowić, co najmniej 10 % kosztów

VI wymagane załączniki

1. Oświadczenie oferenta o posiadaniu r-k bankowego z podaniem numeru

VII. Tryb wyboru oferty:

1. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

 1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) merytoryczna wartość projektu

b) efektywność – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu

c) budżet projektu – udział środków własnych, środków finansowych, kadrowych, ze źródeł innych niż budżet gminy

d) ocena możliwości realizacji zadania zgodnie ze standardami właściwymi dla rodzaju zadania

e) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

f) dotychczasowa współpraca z gminą, w tym analiza wykonania zadań zleconych organizacjom w okresie poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości
i rzeczowości wykonania oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków

g) dotychczasowe dokonania organizacji.

 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w terminie do dnia 15-03-2018r. Wnioskodawca otrzymuje pisemna informację o statusie jego oferty.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie
  14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 6. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 7. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.

VIII. Finansowanie zadania publicznego

Wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania publicznego nie może się zwiększyć o więcej niż 50% w stosunku do wysokości świadczenia pieniężnego w planowanej ofercie

IX dokonanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenia tego wydatku o więcej niż 25 %

X. Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów na realizację zadań tego samego rodzaju:

1) w 2017 r.: 48 514,86 zł

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2018 r.

I. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 17 500,00zł, w tym:

a) programy dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym programy propagowania zdrowego stylu życia, obejmujące zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, a także edukacyjno-integracyjne

b) programy profilaktyczno-wychowawczo-integracyjne z zakresu przeciwdziałania

marginalizacji społecznej realizowane podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

c) wypoczynek letni dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym półkolonie, obozy, rajdy, warsztaty

d) organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych

II. Zasady przyznania dotacji.

1. dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie
z 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

III. Terminy i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2016.570), w terminie do dnia
28-02-2018 r. do godz. 1500
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania.
  Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
 3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

IV. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 01-03-2018r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 1000

V. Koszty

Na wkład własny oferenta składają się

a) środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego)

b) niefinansowy za środki niefinansowe uważa się środki własne o charakterze osobowym, rozumie się przez to nieodpłatną, dobrowolną pracę przy realizacji zadania publicznego które jest przedmiotem wniosku.

c) Wolontariat w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość jednej godziny pracy wolontariusza ustala się do kwoty 20zł

d) Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania, a wkład własny musi stanowić, co najmniej 10 % kosztów

VI wymagane załączniki

1. Oświadczenie oferenta o posiadaniu r-k bankowego z podaniem numeru

VII. Tryb wyboru oferty:

1. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

 1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) merytoryczna wartość projektu

b) efektywność – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu

c) budżet projektu – udział środków własnych, środków finansowych, kadrowych, ze źródeł innych niż budżet gminy

d) ocena możliwości realizacji zadania zgodnie ze standardami właściwymi dla rodzaju zadania

e) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

f) dotychczasowa współpraca z gminą, w tym analiza wykonania zadań zleconych organizacjom w okresie poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości
i rzeczowości wykonania oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków

g) dotychczasowe dokonania organizacji.

 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w terminie do dnia 15-03-2018r. Wnioskodawca otrzymuje pisemna informację o statusie jego oferty.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie
  14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 6. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 7. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.

VIII. Finansowanie zadania publicznego

Wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania publicznego nie może się zwiększyć o więcej niż 50% w stosunku do wysokości świadczenia pieniężnego w planowanej ofercie

IX dokonanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenia tego wydatku o więcej niż 25 %

X. Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów na realizację zadań tego samego rodzaju:

1) w 2017 r.: 48 514,86 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza otwarty konkurs projektów

na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów w 2018 roku.

§ 1. Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje
w ramach ogłoszonego konkursu projektów:

1) Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celu publicznego obejmującego: poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; poprawę kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia; promocję sportu i aktywnego stylu życia; umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Cieszanów; poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Cieszanów; upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Cieszanów.

2) Na realizację projektów przeznacza się kwotę – 80 000 zł.

§ 2. Terminy i warunki realizacji zadania oraz formy wypłaty dotacji:

1) Zadanie jest realizowane w okresie do dnia 30 listopada 2018r.

2) Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Cieszanów a klubem sportowym, którego oferta zostanie wybrana.

3) Dotacje przekazywane będą w jednej lub kilku transzach – szczegóły określone zostaną
w zawartej umowie.

4) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie określonej w umowie.

5) Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.

§ 3. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie:

1) W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Cieszanów.

2) Projekt będzie rozpatrywany, jeżeli klub przystąpi do konkursu i złoży w wymaganym terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.

3) Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających uprawianiu, oraz upowszechnianiu i krzewieniu sportu na terenie Gminy Cieszanów.

4) Przedmiotem dotacji, stanowiącej do 95% ogółu kosztów zgłoszonego projektu, może być wsparcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmującego pokrycie:

a) wydatków na realizację programów szkolenia sportowego,

b) wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego,

c) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

d) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

e) kosztów związanych z opłatami za badania lekarskie zawodników

5) Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

a) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, z wyjątkiem opłat na rzecz Związków Sportowych;

b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone;

c) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia;

d) opłat bankowych z tytułu utrzymania konta klubu sportowego.

6) Wymagany jest co najmniej 5% wkład własny klubu sportowego, który może być wniesiony w formie niepieniężnej, np. poprzez wykazanie pracy wolontariuszy.

§ 4. Miejsce i termin składania wniosków:

1) Wnioski prawidłowo i kompletnie wypełnione należy złożyć w terminie do
20 lutego 2018 r. do godz.15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów - w zamkniętej kopercie z napisem: "Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2018", na druku wniosku stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów.

2) Wnioski zawierające braki formalne oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Do wniosku należy dołączyć:

a) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji, potwierdzający status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentują - potwierdzony za zgodność z oryginałem,

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego,

c) merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności za ostatni rok.

4) Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, pok. nr 20 lub
ze strony internetowej urzędu www.cieszanow.eu w zakładce NGO – dokumenty do pobrania.

§ 5. Miejsce i termin otwarcia wniosków:

1) Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 21 luty 2018r. r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta
i Gminy Cieszanów.

2) Otwarcia i oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

3) Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe, Komisja Konkursowa uwzględni w szczególności:

a) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w § 3 Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 8 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Cieszanów ,

b) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs,

c) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu,

d) planowany przez klub sportowy wkład własny lub środków pochodzących z innych niż budżet Gminy Cieszanów źródeł na realizację projektu;

e) możliwość realizacji projektu przez klub sportowy,

f) dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji z budżetu Gminy Cieszanów, w tym rzetelność i sposób rozliczania.

4) Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskały prawo do zawarcia umowy oraz
o wysokości dotacji podejmie, w formie zarządzenia, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

5) Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cieszanów.

Cieszanów, dnia 07.02.2018 r.

Cieszanów, dnia 7.02.2018 r.

GPiMK 6220.1.2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarząd

Gospodarki Wodnej

ul. Hetmańska 9

35-959 Rzeszów

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zmianami) zwracam się z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Przedsięwzięcie obejmuje „Przebudowa drogi k. kałuży w Niemstowie”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na n/w działkach: Obręb Niemstów, Nr ewid.: 817, w granicach oznaczonych kolorem zielonym na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2 000. Inwestorem jest Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

W załączeniu:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzony za zgodność z oryginałem

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia + wersja elektroniczna

3. Dla terenu planowanego pod powyższą inwestycję brak jest mpzp.

4. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000 terenu realizacji i oddziaływania

przedsięwzięcia.

5. Wykaz stron.

Otrzymują:

 1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 2. Gmina Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów
 3. Strony wg wykazu poprzez obwieszczenie
 4. A/a

Cieszanów, dnia 7.02.2018 r.

GPiMK 6220.1.2018

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

Al. J. Piłsudskiego 38

35-001 Rzeszów

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zmianami) zwracam się z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Przedsięwzięcie obejmuje „Przebudowa drogi k. kałuży w Niemstowie”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na n/w działkach: Obręb Niemstów, Nr ewid.: 817, w granicach oznaczonych kolorem zielonym na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2 000. Inwestorem jest Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

W załączeniu:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzony za zgodność z oryginałem

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia + wersja elektroniczna

3. Dla terenu planowanego pod powyższą inwestycję brak jest mpzp.

4. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000 terenu realizacji i oddziaływania

przedsięwzięcia.

5. Wykaz stron.

Otrzymują:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 2. Gmina Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów
 3. Strony wg wykazu poprzez obwieszczenie
 4. A/a

Cieszanów, dnia 7.02.2018 r.

GPiMK 6220.1.2018

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Mickiewicza 45

37-600 Lubaczów

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zmianami) zwracam się z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Przedsięwzięcie obejmuje „Przebudowa drogi k. kałuży w Niemstowie”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na n/w działkach: Obręb Niemstów, Nr ewid.: 817, w granicach oznaczonych kolorem zielonym na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2 000. Inwestorem jest Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

W załączeniu:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzony za zgodność z oryginałem

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia + wersja elektroniczna

3. Dla terenu planowanego pod powyższą inwestycję brak jest mpzp.

4. Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000 terenu realizacji i oddziaływania

przedsięwzięcia.

5. Wykaz stron.

Otrzymują:

 1. Gmina Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów
 2. Strony wg wykazu poprzez obwieszczenie
 3. A/a

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 7.02.2018 r.

GPiMK 6220.1.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art.
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zmianami) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6.02.2018 r. na wniosek Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Przebudowa drogi k. kałuży w Niemstowie”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na n/w działkach: Obręb Niemstów, Nr ewid.: 817,
w granicach oznaczonych kolorem zielonym na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2 000.

Inwestorem jest Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z wnioskiem i załączonymi materiałami do wniosku oraz wnosić wnioski i zastrzeżenia w terminie od dnia 7.02.2018 r. do dnia 28.02.2018 r. w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie – pokój Nr 17, w godz. 7.00-15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w miejscu realizacji inwestycji, na tablicach ogłoszeń w m. Niemstów oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Cieszanowie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ A - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· wniosków o wydanie decyzji,

· wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

· wniosków o ustalenie planu dostosowawczego

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

W-1/18

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi k. kałuży w Niemstowie”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na n/w działkach: Obręb Niemstów,
Nr ewid.: 817, w granicach oznaczonych kolorem zielonym na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2 000.

3.

Znak sprawy

GPiMK 6220.1.2018

4.

Data złożenia

6.02.2018 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. Kopia poświadczonej mapy ewidencyjnej

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, p. Nr 17

Tel. 016 6328679

9.

Informacja o zakończeniu postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

12.

Uwagi

Referat: Referat Gospodarki Przestrzennej

i Mienia Komunalnego Sporządził:. Edward Pokrywka Data: 7.02.2018 r.

OGŁOSZENIE   o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego Domu  Dziennego Pobytu Seniora w Cieszanowie

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydłużenia konsultacji społecznych projektu zaktualizowanego dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o wydłużeniu konsultacji społecznych projektu zaktualizowanego

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii
i propozycji dotyczących założeń zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji, które zostały doprecyzowane i uzupełnione po wystosowaniu stanowiska Zespołu ds. Rewitalizacji
w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023 przy Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 22.01.2018 r. do dnia 30.03.2018 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: cieszanow@cieszanow.eu wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c) bezpośrednio do pok. nr 19 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w II połowie marca br. Szczegółowy termin
i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pok. nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne są od dnia 22.01.2018 r.:

· w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów
, w godzinach pracy Urzędu;

· w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org, w zakładce Rewitalizacja) oraz na stronie podmiotowej gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu,
a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy
te konsultacje.


/-/ Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Załączniki
Treść informacji   201.622 KB

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu zaktualizowanego dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1023)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu zaktualizowanego

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii
i propozycji dotyczących założeń zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji, które zostały doprecyzowane i uzupełnione po wystosowaniu stanowiska Zespołu ds. Rewitalizacji
w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023 przy Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 22.01.2018 r. do dnia 21.02.2018 r. w następujących formach:

1.