Wykaz decyzji wydanych na podstawie art. 50 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) dotyczące nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarze, o którym mowa w art. 169 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)

obrazek

Cieszanów, dnia 20 grudnia 2018 r.

O.0012.3.2.2018

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Oświaty Kultury i Sportu, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 1000 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję.

2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2019 rok.

3. Sprawy różne.

Cieszanów, dnia 19.12.2018 r.

O.0002.2.2018

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994)

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie
dnia 28 grudnia (piątek) 2018 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

III SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów,

2) w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Gminy Cieszanów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Ziemia Lubaczowska",

3) w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie – opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

4) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

5) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 -– opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

6) w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

7) w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/49/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie oraz nadania jej statutu opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

8) w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowieopinia Komisji Budżetowej,

9) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2019 – 2026 – opinia Komisji Budżetowej,

10) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok – opinia Komisji Budżetowej.

V. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2019 rok:

1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną.

2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

3. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Cieszanowie.

4. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem Sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.

5. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.

6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i autopoprawek.

7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek.

8. Głosowanie uchwały budżetowej.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

IX. Zakończenie obrad III Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 18.12.2018 r.

GPiMK. 6220.7.2018

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)
w związku z wnioskiem
RESOVA United Group sp. z o. o., ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów
z dnia 20.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do
1 MW” w Niemstowie

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 18.12.2018 r. wydane zostało z urzędu postanowienie znak: GPiMK. 6220.7.2018 o sprostowaniu oczywistej omyłki w związku z wydaną decyzją
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 1 MW” w Niemstowie.

W dniach od 18.12.2018 r. do 17.01.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 17, w godz. 7.00 do 15.00
istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w postanowienia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Niemstów, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-11/18

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 1 MW” w Niemstowie.

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.7.2018

4.

Data wydania

18.12.2018 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

RESOVA United Group sp. z o. o., ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów

Regon: 380721417

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego /postanowienia*

W-7/18

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4,

tel. 0-16 6328679

9

Informacja, czy decyzja/* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ * lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 7 dni od otrzymania / publikacji

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/*

W-7/18, P-3/18, P-4/18, P-8/18, P-9/18, D-10/18

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie Sporządził: Edward Pokrywka Data: 18.12.2018 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Obieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Cieszanów

Harmonogram Zebrań Wiejskich

Załączniki
Harmonogram   256.422 KB

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 12.12.2018 r.

GPiMK. 6220.7.2018

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) w związku
z wnioskiem RESOVA United Group sp. z o. o. w organizacji, ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów, z dnia 20.08.2018 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej
o mocy elektrycznej do 1 MW” w Niemstowie

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 12.12.2018 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.7.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 1 MW” w Niemstowie.

W dniach od 12.12.2018 r. do 14.01.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 4, w godz. 7.00 do 15.00
istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2.11.2018 r. znak: WOOŚ.4220.9.8.2018.AT.7, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lubaczowie z dnia 25.09.2018 r. znak: PSNZ.465.1-12/18 oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 26.09.2018 r. znak: RZ.ZZŚ.436.167.2018.MS.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Niemstów,
w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-10/18

2.

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do
1 MW”.
Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.: 9/37 – Obręb Niemstów,
w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali

1: 2000.

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.7.2018

4.

Data wydania

12.12.2018 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

RESOVA United Group sp. z o. o. w organizacji, ul. 3 Maja 22,

35-030 Rzeszów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego /postanowienia*

W-7/18

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4,

tel. 0-16 6328679

9

Informacja, czy /postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania / postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy /postanowienie*

W-7/18, P-3/18, P-4/18, P-8/18, P-9/18

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie Sporządził: Edward Pokrywka Data: 12.12.2018 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA o której mowa w art. 67 ust. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załączniki
Treść informacji   706.083 KB

Cieszanów, dnia 23.11.2018 r.

O.0002.1.2018

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994)

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie
dnia 30 listopada (piątek) 2018 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

II SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Cieszanów za rok szkolny 2017/2018.

V. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów,

2) w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Cieszanowie,

3) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019 – opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok - opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/81/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

6) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok – opinia Komisji Budżetowej.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

IX. Zakończenie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak

Cieszanów, dnia 23 listopada 2018 r.

O.0012.3.1.2018

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 1000 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie Starosty Powiatu Lubaczowskiego

Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Chotylubiu

Informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani

Agnieszka Majder zam. ul. Jaworowa 20, 37-600 Lubaczów

Cieszanów, 2018-11-20

Kierownik MGOPS

Elżbieta Zarębska

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dot ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika placówki Dziennego Domu "Senior +" w Chotylubiu

Treść Informacji

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Załączniki
Treść informacji   662.312 KB

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 15.11.2018 r.

GPiMK 6220.7.2018

Obwieszczenie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm./ w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096/ uprzejmie zawiadamiam, że
w dniu 15.11.2018 r. na wniosek: RESOVA United Group sp. z o. o. w organizacji, ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów zostało wydane postanowienie w sprawie braku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej
o mocy elektrycznej do 1 MW”.

W dniach 15.11.2018 r. – 7.12.2018 r. można w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie /pokój Nr 4/, w godz. 7.00 – 15.00 zapoznać się z jego treścią, jak również z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2.11.2018 r. znak: WOOŚ.4220.9.8.2018.AT.7, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lubaczowie z dnia 25.09.2018 r. znak: PSNZ.465.1-12/18 oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 26.09.2018 r. znak: RZ.ZZŚ.436.167.2018.MS.

Na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak; GPiMK 6220.7.2018
z dnia 15.11.2018 r. nie przysługuje zażalenie. Możliwość zaskarżenia istnieje w trybie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 142 Kpa.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w m. Niemstów, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-9/18

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Postanowienie Burmistrza MiG Cieszanów o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 1 MW”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.: 9/37 – Obręb Niemstów,
w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.7.2018

4.

Data wydania

15.11.2018 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

RESOVA United Group sp. z o.o. w organizacji, ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-7/18

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-7/18, P-3/18, P-4/18, P-8/18

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 15.11.2018 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-8/18

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 1 MW”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.: 9/37 – Obręb Niemstów,
w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.

3.

Znak sprawy

WOOS.4220.9.8.2018.AT.7

4.

Data wydania

2.11.2018 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

RESOVA United Group sp. z o.o. w organizacji, ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-7/18

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-7/18, P-3/18, P-4/18

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 15.11.2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 9 listopada 2018 w sprawie zwołania nowo wybranej Rady Miejskiej w Cieszanowie

Treść postanowienia

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2018 r.

Zgodnie z § 11 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U.2016.1667), w 2018 roku Gmina Cieszanów z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 7440,00 zł. Szczegółowy podział środków przedstawia tabela.

NUMER WNIOSKU

ORGAN PROWADZĄCY

SZKOŁA

WKŁAD WŁASNY

KWOTA DOTACJI

SUMA

WI.531.8.96.2017

Gmina Cieszanów

Szkoła Podstawowa w Kowalówce

620,00 zł

2480,00 zł

3100,00 zł

WI.531.8.96.2017

Gmina Cieszanów

Szkoła Podstawowa w Niemstowie

620,00 zł

2480,00 zł

3100,00 zł

WI.531.8.96.2017

Gmina Cieszanów

Szkoła Podstawowa w Nowym Siole

620,00 zł

2480,00 zł

3100,00 zł

SUMA KOŃCOWA

1 860,00 zł

7 440,00 zł

9300,00 zł

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 14.11.2018 r.

GPiMK. 6733.7.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 14.11.2018 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1945)

zawiadamiam,

że w dniu 14.11.2018 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: GPiMK. 6733.7.2018 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63” na działkach nr ewid.: 4889/1, 4881, 4880 położonych w miejscowości Cieszanów na rzecz
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło reprezentowanej przez Pana Grzegorza Hołysz Rozbórz 185a, 37-200 Przeworsk.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne -Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajęło swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym, zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski – postanowieniem znak: R. 6123.264.2018 z dnia 08.10.2018 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych,
z uzasadnieniem że planowana inwestycja realizowana będzie na gruntach dr, B. Zgodnie z §68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) grunty leśne, dr, B nie są zaliczane do gruntów rolnych.

3. Zarząd Dróg Gminnych w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia
w/w projektu decyzji ze względu na położenie planowanej inwestycji w sąsiedztwie drogi gminnej.
W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się
w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.7.2018 z dnia 14.11.2018 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Informuje się, iż na mocy art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego z rodzaju: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – Wydanie albumu prezentującego lokalne tradycje muzyczne pt. „Folkowisko.Rafałowi”.

Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zawieszenia oferty może zgłosić do niej uwagi po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jJST niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania.
Uwagi odnośnie załączonej oferty można składać za pośrednictwem poczty internetowej samorządu cieszanow@vp.pl lub w jego siedzibie.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-7/18

2.

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku obory dla bydła do 102 DJP, na działce o numerze ewidencyjnym 612/140 w miejscowości Nowy Lubliniec, gmina Cieszanów”

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.4.2018

4.

Data wydania

7.11.2018 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

P. Wojciech Skiba, ul. Tomaszowska 139, 22-672 Susiec

P. Jan Skiba, ul. Tomaszowska 139, 22-672 Susiec

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego /postanowienia*

W-2/18

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4,

tel. 0-16 6328679

9

Informacja, czy /postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania / postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy /postanowienie*

W-2/18, P-1/18, P-3/18, P-5/18, P-6/18

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie Sporządził: Edward Pokrywka Data: 7.11.2018 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 7.11.2018 r.

GPiMK. 6220.4.2018

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) w związku
z wnioskiem P. Wojciecha Skiby zam. ul. Tomaszowska 139, 22-672 Susiec, P. Jana Skiby zam. ul. Tomaszowska 139, 22-672 Susiec, z dnia 25.06.2018 r., w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku obory dla bydła do 102 DJP, na działce o numerze ewidencyjnym 612/140 w miejscowości Nowy Lubliniec, gmina Cieszanów”

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 7.11.2018 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.4.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku obory dla bydła do 102 DJP, na działce o numerze ewidencyjnym 612/140 w miejscowości Nowy Lubliniec, gmina Cieszanów”.

W dniach od 7.11.2018 r. do 7.12.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 4, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10.10.2018 r. znak: WOOŚ.4220.9.5.2018.BK.14, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 18.07.2018 r. znak: PSNZ.465.1-07/18 oraz PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli
z dnia 16.07.2018 r. znak: RZ.ZZŚ.4.436.122.2018.DB.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Nowy Lubliniec,
w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

ZARZĄDZENIE NR15/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie z dnia 02 listopad 2018 r. w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika placówki Dziennego Domu ?Senior +? w Chotylubiu

Załączniki
Treść zarządzenia   772.506 KB
Załacznik nr 1   2.728 MB

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE WOOŚ.420.9.10.2018. PW.16 OBWIESZCZENIE z dnia 31 października 2018 r

Załączniki
Treść obwieszczenia   2.728 B

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE OBWIESZCZENIE z dnia 30 października 2018 r

Załączniki
Treść obwieszczenia   102.562 KB

Informacja o konsultacjach społecznych Programu Współpracy Gminy Cieszanów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, których celem jest wyrażenie i poznanie opinii na temat dokumentu.

Konsultacje trwają od 29.10.2018r. do 12.11.2018r.

Organizacje pozarządowe mogą w tym czasie za pomocą formularza zgłaszać uwagi, opinie i propozycje zmian do projektu uchwały.

Ponadto w ramach konsultacji odbędzie się w dniu 13.11.2018r. o godz. 10.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie otwarte spotkanie z przedstawicielami NGO, w trakcie którego przeprowadzona zostanie dyskusja nad projektem programu współpracy.

Poniżej przedmiotowe zarządzenie, formularz wyrażenia opinii oraz projekt programu współpracy.

Zarządzenie Nr 116

Projekt Uchwały 2019

Formularz wyrażenia opinii

Cieszanów, dnia 22.10.2018 r.

O.0002.12.2018

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994)

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie
dnia 30 października (wtorek) 2018 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

LX SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu LIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Analiza oświadczeń majątkowych.

V. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalówce oraz Publicznego Gimnazjum w Dachnowie prowadzonych przez Stowarzyszenie Cieszanów.pl w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

2) w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Cieszanów,

3) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2018 – 2026 opinia Komisji Budżetowej,

4) w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok – opinia Komisji Budżetowej.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

IX. Zakończenie obrad LX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów
Cieszanów, dnia 22.10.2018 r.
GPiMK.6233.1.2018
OBWIESZCZENIE

W związku z wnioskiem WC SERWIS Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze o wydanie decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cieszanów i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 22.10.2018 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6233.1.2018 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cieszanów i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.
W dniach od 22.10.2018 r. do 22.11.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 4, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.


Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 19.10.2018 r.

GPiMK. 6733.7.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 19.10.2018 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63” na działkach
nr ewid.: 4889/1, 4881, 4880 położonych w obrębie ewidencyjnym Cieszanów na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono z następującymi organami:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajęło swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.264.2018 z dnia 08.10.2018 r. umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, z uzasadnieniem że planowana inwestycja realizowana będzie na gruntach dr, B. Zgodnie z §68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) grunty leśne, dr, B nie są zaliczane do gruntów rolnych.

3. Zarząd Dróg Gminnych w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji ze względu na położenie planowanej inwestycji w sąsiedztwie drogi gminnej. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny