Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 07.08.2018 r. znak:GPiMK. 6733.4.2018

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 07.08.2018 r.

GPiMK. 6733.4.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 07.08.2018 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 07.08.2018 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: GPiMK. 6733.4.2018 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2 i budowa przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4 x 35 mm2 do zasilania budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.: 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 położonych w miejscowości Kowalówka na rzecz
PGE Dystrybucja ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajęło swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym, zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.176.2018 z dnia 03.07.2018 r. uzgodnił przedłożony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych
z uzasadnieniem, że realizacja ww. inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - postanowieniem znak: PZDW-RDW-IIIa/6201CP/16/18 z dnia 22.06.2018 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji w terenie zabudowanym – budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2 i budowa przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4X35 mm2 do zasilania budynku mieszkalnego
na działkach nr ewid. 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 położonych w miejscowości Kowalówka
z lokalizacją poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec
w odległości zgodnie z projektem decyzji i załącznikiem graficznym, na którym wkreślono proponowany przebieg linii.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073
z późn. zm.) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr ewid.: 1082, 1083, 1084, 1085,1086, 1087 w obrębie geodezyjnym Kowalówka położonej w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się
w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.4.2018 z dnia 07.08.2018 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się
do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 03.08.2018 r.

GPiMK. 6733.5.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 03.08.2018 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 03.08.2018 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: GPiMK. 6733.5.2018 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną” na działce nr ewid. 4899 oraz podziałem tej działki na rzecz Gminy Cieszanów
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli - postanowieniem znak: RZ.ZPU.4.521.1.1256.2018.ID z dnia 11.07.2018 r. uzgodniło przedłożony projekt decyzji
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych, z uzasadnieniem
  że teren planowanej inwestycji graniczy z urządzeniem melioracji wodnych - rowem oznaczonym
  w ewidencji jako R-B10b. W związku z powyższym Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję
  w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej tego urządzenia, w przypadku jego uszkodzenia, przywrócić do stanu pierwotnego celem zapewnienia swobodnego przepływu wód.
  Takiego zapisu dokonano w ust. 5 pkt 3 niniejszej decyzji.
 2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.183.2018 z dnia 05.07.2018 r.:

I. umorzył w części postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że grunty oznaczone jako B nie są zaliczane do użytków rolnych,

II. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że przeznaczone pod planowaną inwestycję grunty o oznaczonych użytkach
i konturach klasyfikacyjnych: S-PsIV i RIVb nie wymagają zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowieniem znak: PZD.443.69.2018 z dnia 10.07.2018 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

a) lokalizacji w terenie zabudowanym – budowy budynku administracyjno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną na działce powstałej z podziału działki nr ewid. 4899 położonej w miejscowości Cieszanów w nieprzekraczalnej linii zabudowy drogi powiatowej nr 1657R Cieszanów-Nowe Brusno (działka nr ewid. 2262 obręb 0011 Cieszanów) wyznaczonej w odległości
8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni w/w drogi (zgodnie z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego),

b) komunikacji – włączenie działki powstałej z podziału działki nr ewid. 4899 położonej w miejscowości Cieszanów do drogi powiatowej nr 1657R Cieszanów-Brusno Nowe (działka nr ewid. 2262 obręb
0011 Cieszanów) poprzez projektowany zjazd indywidualny (zgodnie z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się
w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.5.2018 z dnia 03.08.2018 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się
do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Obwieszczenie Nr WOOS.442.1.2012.AD.261 z dnia 26.07.2018 r. RDOS w Rzeszowie dotyczące elektrowni jądrowej na Ukrainie.

Załączniki
Treść obwieszczenia   84.369 KB

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 27.07.2018 r.

GPiMK. 6733.3.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 27.07.2018 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 27.07.2018 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: GPiMK. 6733.3.2018 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Sioło” na działkach nr ewid.: 72/3, 1216, 85/6, 85/14, 1221/1
na rzecz Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli- postanowieniem znak: RZ.ZPU.4.521.1.1153.2018.ID z dnia 26.06.2018 r. uzgodnił przedłożony projekt decyzji
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych, z uzasadnieniem
  że trasa planowanej inwestycji graniczy z urządzeniem melioracji wodnych – rowem oznaczonym
  w ewidencji jako R-B-11.1. W związku powyższym Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję
  w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej tego urządzenia, w przypadku jego uszkodzenia, przywrócić do stanu pierwotnego celem zapewnienia swobodnego przepływu wód.
  Takiego zapisu dokonano w ust. 5 pkt 3 niniejszej decyzji.
 2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.167.2018 z dnia 18.06.2018 r.:

I. umorzył w części postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że grunty oznaczone jako dr, N nie są zalicza do użytków rolnych,

II. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że realizacja w/w inwestycji na gruntach PsV, W-PsV, W-RIVa, PsIV, ŁIV nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie - postanowieniem znak: PZD. 443.64.2018 z dnia 21.06.2018 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji
  w terenie zabudowanym – modernizacji i rozbudowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid.: 72/3, 1216, 85/6, 85/14, 1221/ 1 położonych w miejscowości Nowe Sioło.
 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073
  z późn. zm.) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr ewid.: 72/3,1216, 85/6, 85/14, 1221/1 w obrębie geodezyjnym Nowe Sioło położonej w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się
w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.3.2018 z dnia 27.07.2018 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się
do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-1/18

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku obory dla bydła do 102 DJP na działce o Nr ewid. 612/140 w m. Nowy Lubliniec, gmina Cieszanów”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.: 612/140 – Obręb Nowy Lubliniec, w granicach oznaczonych kolorem czerwonym na mapie ewidencyjnej
w skali 1: 2000.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465.1-07/18

4.

Data wydania

18.07.2018 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

P. Wojciech Skiba, ul. Tomaszowska 139, 22-672 Susiec

P. Jan Skiba, ul. Tomaszowska 139, 22-672 Susiec

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-2/18

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-2/18

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 25.07.2018 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-2/18

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku obory dla bydła do 102 DJP na działce o Nr ewid. 612/140 w m. Nowy Lubliniec, gmina Cieszanów”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.: 612/140 – Obręb Nowy Lubliniec, w granicach oznaczonych kolorem czerwonym na mapie ewidencyjnej
w skali 1: 2000.

3.

Znak sprawy

RZ.ZZS.4.436.122.2018.DB

4.

Data wydania

16.07.2018 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

P. Wojciech Skiba, ul. Tomaszowska 139, 22-672 Susiec

P. Jan Skiba, ul. Tomaszowska 139, 22-672 Susiec

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-2/18

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 4

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-2/18, P-1/18

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 25.07.2018 r.

Informacja

o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie

Informuję, iż w wyniku upływu terminu składania podań na ww. stanowisko wpłynęła jedna oferta pracy.

 1. Agata Ważna

Załącznik do Zarządzenia Nr 74/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z dnia 23 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Marii Moralewicz w Dachnowie

I. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa w im. Marii Moralewicz w Dachnowie, ul. Jarosławska 2,
37-611 Cieszanów
.

III. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz. U. z 2017 poz. 1597).

IV. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz z koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie
z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz.1132 oraz z 2017r. poz. 60 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni
z praw publicznych.

16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L
Nr 119, z 4.05.2018r. s. 1) w celach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie.

V. Oferty należy składać w terminie do dnia 14 sierpnia 2018r. do godz. 15 00 osobiście
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta i Gminy Cieszanów

ul. Rynek 1

37-611 Cieszanów

w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz
w Dachnowie”;

VI. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

VII. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Cieszanów odrębnym zarządzeniem.

VIII. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Cieszanów, dnia 18.07.2018 r.

O.0002.9.2018

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994)

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie
dnia 27 lipca (piątek) 2018 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

LVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu LVI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Cieszanów,

2) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów,

3) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nowym Lublińcu – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

4) w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, w ramach pomocy de minimis – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

5) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Cieszanów - opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

6) w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu – opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Niemstowie opinia Komisji Budżetowej,

8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania na drogach wojewódzkich – opinia Komisji Budżetowej,

9) w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok – opinia Komisji Budżetowej.

V. Interpelacje i zapytania radnych.

VI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VII. Wolne wnioski i informacje.

VIII. Zakończenie obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 16.07.2018 r.

GPiMK. 6733.2.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 16.07.2018 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 16.07.2018 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.2.2018 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-podłączenie budynku mieszkalnego
z linii nN Kowalówka 1” na działkach nr ewid.: 329/5, 329/7, 329/8, 329/10, 329/11, 329/12, 329/13, 329/15, 329/19, 329/21, 329/22, 329/23, 587, 893 położonych w miejscowości Kowalówka na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedzibą
w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Zamość ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli w terminie dwóch tygodni
od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajęło swego stanowiska w spawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym, zgodnie z zapisem art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z. 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.151.2018 z dnia 12.06.2018 r.:

I. umorzył w części postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że grunty oznaczone jako dr nie są zaliczane do użytków rolnych,

II. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że przeznaczone pod planowaną inwestycję grunty o oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych Br-PsIV, RV, Br-PsIVb, RIVa, RIVb, RV, Lzr-RV, Lzr-RIVb nie wymagają zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.

3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - postanowieniem znak: PZDW-RDW-IIIa/6201cp/09/18 z dnia 22.06.2018 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

a) lokalizacji w terenie niezabudowanym – budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN- podłączenie budynku mieszkalnego z linii nN Kowalówka 1 na działkach nr ewid. 329/5, 329/7, 329/8, 329/10, 329/11, 329/12, 329/13, 329/15, 329/19, 329/21, 329/22, 329/23, 587, 893 położonych w miejscowości Kowalówka z lokalizacją poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec w odległości zgodnie z projektem decyzji i załącznikiem graficznym, na którym wkreślono proponowany przebieg linii.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr ewid.: 329/5, 329/7, 329/8, 329/10, 329/11, 329/12, 329/13, 329/15, 329/19, 329/21, 329/22, 329/23, 587, 893 w obrębie geodezyjnym Kowalówka położonych w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu
do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta
Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.2.2018 z dnia 16.07.2018 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA 16-07-2018

Załączniki
Załącznik   249.516 KB

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 12.07.2018 r.

GPiMK. 6733.4.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 12.07.2018 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2 i budowa przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4x35 mm2 do zasilania budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid.: 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 położonych w obrębie ewidencyjnym Kowalówka na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedzibą
w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli w terminie dwóch tygodni
od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajęło swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym, zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.176.2018 z dnia 03.07.2018 r. uzgodnił projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając
że realizacja w/w inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu przepisów
art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – postanowieniem PZDW-RDW-IIIa/6201cp/16/18 z dnia 22.06.2018 r. uzgodnił przedłożony projekt decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji w terenie zabudowanym – budowy linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2 i budowa przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4x35 mm2 do zasilania budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 położonych w miejscowości Kowalówka z lokalizacją poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec w odległości zgodnie z projektem decyzji
i załącznikiem graficznym, na którym wkreślono proponowany przebieg linii.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr ewid.: 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 w obrębie geodezyjnym Kowalówka położonych w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym
w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Z-ca Burmistrza

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr inż. Andrzej Szymanowski

Zastępca Burmistrza

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 12.07.2018 r.

GPiMK. 6733.5.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 12.07.2018 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną” na działce nr ewid. 4899 położonej w obrębie ewidencyjnym Cieszanów na rzecz Gminy Cieszanów Rynek 1,
37-611 Cieszanów zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajęło swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.183.2018 z dnia 05.07.2018 r.:

I. umorzył w części postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że grunty oznaczone jako B nie są zalicza do użytków rolnych,

II. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że przeznaczone pod planowaną inwestycję grunty o oznaczonych użytkach
i konturach klasyfikacyjnych: S-PsIV i RIVb nie wymagają zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowieniem znak: PZD.443.69.2018 z dnia 10.07.2018 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

a) lokalizacji w terenie zabudowanym – budowy budynku administracyjno-biurowego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną zewnętrzną na działce powstałej z podziału działki nr ewid. 47899 położonej w miejscowości Cieszanów w nieprzekraczalnej linii zabudowy drogi powiatowej nr 1657R Cieszanów-Nowe Brusno (działka nr ewid. 2262 obręb 0011 Cieszanów) wyznaczonej w odległości
8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni w/w drogi (zgodnie z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego),

b) komunikacji – włączenie działki powstałej z podziału działki nr ewid. 4899 położonej w miejscowości Cieszanów do drogi powiatowej nr 1657R Cieszanów-Brusno Nowe (działka nr ewid. 2262 obręb
0011 Cieszanów) poprzez projektowany zjazd indywidualny (zgodnie z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Z-ca Burmistrza

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr inż. Andrzej Szymanowski

Zastępca Burmistrza

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 czerwca

Załączniki
Treść obwieszczenia   245.924 KB

FORMULARZ A - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· wniosków o wydanie decyzji,

· wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

· wniosków o ustalenie planu dostosowawczego

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

W-4/18

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku obory dla bydła do 102 DJP, na działce o numerze ewidencyjnym 612/140 w miejscowości Nowy Lubliniec, gmina Cieszanów”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na n/w działkach: Obręb Nowy Lubliniec,
Nr ewid.: 612/140, w granicach oznaczonych kolorem czerwonym na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2 000.

3.

Znak sprawy

GPiMK 6220.4.2018

4.

Data złożenia

26.06.2018 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

P. Wojciech Skiba ul. Tomaszowska 139. 22-672 Susiec

P. Jan Skiba ul. Tomaszowska 139. 22-672 Susiec

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. Kopia poświadczonej mapy ewidencyjnej

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, p. Nr 4

Tel. 016 6328679

9.

Informacja o zakończeniu postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

12.

Uwagi

Referat: Referat Gospodarki Przestrzennej

i Mienia Komunalnego Sporządził:. Edward Pokrywka Data: 27.06.2018 r.

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 05.07.2018 r.

GPiMK. 6733.3.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 05.07.2018 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Modernizacja i rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Sioło” na działkach nr ewid.: 72/3, 1216, 85/6, 85/14, 1221/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Sioło
na rzecz Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – postanowieniem RZ.ZPU.4.521.1.1153.2018.ID z dnia 26.06.2018 r. uzgodniło przedłożony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych, z uzasadnieniem że trasa planowanej inwestycji graniczy z urządzeniem melioracji wodnych – rowem oznaczonym w ewidencji jako R-B-11.1. W związku z tym, Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej tego urządzenia – w przypadku uszkodzenia, przywrócić do stanu pierwotnego celem zapewnienia swobodnego przepływu wód.

2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.167.2018 z dnia 18.06.2018 r.:

I. umorzył w części postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że grunty oznaczone jako dr, N nie są zalicza do użytków rolnych,

II. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że przeznaczone pod planowaną inwestycję grunty o oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych: PsV, W-PsV, W-RIVa, PsIV, ŁIV nie wymagają zgody na zmianę ich przeznaczenia
na cele nierolnicze i nieleśne.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie - postanowieniem znak: PZD.443.64.2018 z dnia 21.06.2018 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji w terenie zabudowanym – modernizacji i rozbudowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid.: 72/3, 1216, 85/6, 85/14, 1221/1 położonych w miejscowości Nowe Sioło.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr ewid.: 72/3, 1216, 85/6, 85/14, 1221/1 w obrębie geodezyjnym Nowe Sioło położonych w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 28.06.2018 r.

GPiMK. 6733.2.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 28.06.2018 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN - podłączenie budynku mieszkalnego z linii nN Kowalówka 1” na działkach nr ewid. 329/5, 329/7, 329/8, 329/10, 329/11, 329/12, 329/13, 329/15, 329/21, 329/22, 329/23, 587, 893 położonych w obrębie ewidencyjnym Kowalówka na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Zamość ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli w terminie dwóch tygodni
od dnia doręczenia projektu decyzji o warunkach zabudowy nie zajęło swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) uznano,
że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.151.2018 z dnia 12.06.2018 r.:

I. umorzył w części postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że grunty oznaczone jako dr nie są zalicza do użytków rolnych,

II. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że przeznaczone pod planowana inwestycje grunty o oznaczonych użytkach i konturach klasyfikacyjnych Br-PsIV, RV, Br-PsIVb, RIVa, RIVb, RV, Lzr-RV, Lzr-RIVb nie wymagają zgody
na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.

3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - postanowieniem znak: PZDW-RDW-IIIa/6201CP/09/18 z dnia 22.06.2018 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

a) lokalizacji w terenie niezabudowanym – budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN- podłączenie budynku mieszkalnego z linii nN Kowalówka 1 na działkach nr ewid. 329/5, 329/7, 329/8, 329/10, 329/11, 329/12, 329/13, 329/15, 329/21, 329/22, 329/23, 587, 893 położonych w miejscowości Kowalówka z lokalizacja poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec w odległości zgodnie
z projektem decyzji i załącznikiem graficznym, na którym wkreślono proponowany przebieg linii.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr ewid.: 329/5, 329/7, 329/8, 329/10, 329/11, 329/12, 329/13, 329/15, 329/21, 329/22, 329/23, 587, 893 w obrębie geodezyjnym Kowalówka położonych w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Informacja o otwarciu zgłoszonych ofert na stanowisko pracownika socjalnego Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie

Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy została złożona jedna oferta, która nie spełnia wymogów formalnych i z uwagi na powyższe została odrzucona.

Cieszanów, 2018-06-25

Kierownik MGOPS

Elżbieta Zarębska

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 21.06.2018 r.

GPiMK.6733.5.2018

OBWIESZCZENIE

z dnia 21.06.2018 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073
z późn. zm.)

zawiadamiam,

że dnia 19.06.2018 r. na wniosek Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną” na działce nr ewid. 4899 położonej w obrębie ewidencyjnym Cieszanów.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Informuje się, iż na mocy art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Uczniowski Klub Sportowy PUMA w Cieszanowie złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego z rodzaju: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – Wymiana młodzieży Diosd - Cieszanów.

Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zawieszenia oferty może zgłosić do niej uwagi po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy JST niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania.
Uwagi odnośnie załączonej oferty można składać za pośrednictwem poczty internetowej samorządu cieszanow@vp.pl lub w jego siedzibie.

Cieszanów, dnia 14.06.2018 r.

O.0002.8.2018

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994)

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 22 czerwca 2018 roku (piątek) o godzinie 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

LVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu LIV oraz LV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Przygotowanie gminy do sezonu wypoczynku wakacyjno-letniego dzieci
i młodzieży.

V. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za 2017 rok.

1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cieszanów za 2017 rok wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,

3) rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Cieszanów,

4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,

5) zapoznanie się z wnioskiem oraz opinią Komisji Rewizyjnej,

6) zapoznanie się z opinią RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów absolutorium za 2017 rok,

7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

VI. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich – opinia Komisji Budżetowej.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

IX. Wolne wnioski i informacje.

X. Zakończenie obrad LVI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.