Cieszanów, dnia 17.05.2018 r.

O.0002.6.2018

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie
dnia 25 maja (piątek) 2018 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

LIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu LIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych.

V. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/32/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/33/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

3) w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w roku 2018 – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

4) w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok – opinia Komisji Budżetowej.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

IX. Zakończenie obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Cieszanów, dnia 2.05.2018 r.

GPiMK.6344.1.2018

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Działając na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566), informuję o rozpoczęciu w dniu 2.05.2018 r. konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Cieszanów na rok 2018. Konsultacje potrwają do dnia 22.05.2018 r.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: cieszanow@vp.pl

Przekazane opinie i uwagi mogą dotyczyć tylko zakresu przedłożonego do konsultacji dokumentu. Wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie trwania konsultacji społecznych zostaną przekazane do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów rozpatruje uwagi oraz propozycje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Niniejsze Ogłoszenie i projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznych Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Projekt

Uchwała Nr ………./2018

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia …….………….. 2018 r.

w sprawie wykazu kąpielisk ma terenie Miasta i Gminy Cieszanów w roku 2018.

Na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.),

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje:

§ 1

1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Cieszanów:

1/ Kąpielisko „Wędrowiec” na terenie m. Nowe Sioło.

2/ Obejmuje zachodnią część linii brzegowej o długości 50 m.

2/ Wejście na teren kąpieliska – od ulicy Mickiewicza.

§ 2

1. Organizatorem kąpieliska jest Zakład Obsługi Gminy Spółka z o.o. w Cieszanowie,

ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów.

2. Na rok 2018 ustala się sezon kąpielowy na terenie kąpieliska „Wędrowiec” w okresie

1.07.2018 r. – 31.08.2018 r.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CIESZANÓW

w związku z nową numeracją porządkową nieruchomości na terenie Gminy Cieszanów

Wprowadzenie nazw ulic oraz zmiana numeracji porządkowej wiąże się
z następującymi czynnościami oraz kosztami:

1. Urząd Skarbowy w Lubaczowie ul. Jana III Sobieskiego 6, 37-600 Lubaczów – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym np. przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017 wypełniając druk ZAP-3, który można pobrać i złożyć
w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Lubaczowie lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,
http://www.finanse.mf.gov.pl.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów
oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa Lubaczów ul. Kazimierza Wielkiego 4,
37-600 Lubaczów
– osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie stosownych wniosków
o zmianę danych.

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDiG)- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów wniosek CEDiG -1. Wniosek należy dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego.

4. Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, i inne – ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie
i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dane podmioty, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

5. Sprawy meldunkowe - zmiana adresów dokonywana jest bezpłatnie, nie ma konieczności składania wniosków. Zmiany zostaną dokonane z urzędu.
Nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych. W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku
z wprowadzonymi ulicami oraz zmienioną numeracją porządkową nieruchomości, należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów stosowny wniosek
o wydanie zaświadczenia.

6. Deklaracje w sprawie gospodarowania odpadami - nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany zostaną dokonane z urzędu.

7. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

8. Wymiana tabliczek adresowych – właściciele nieruchomości zabudowanej mają obowiązek wymiany i umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu (w przypadku gdy budynek jest położony
w głębi ogrodzonej nieruchomości) tabliczki z nowym numerem porządkowym
i nazwą ulicy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu nowego numeru. (podstawa prawna art. 47b ust.1,2,4 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne).

9. Prawa jazdy – zmiana numeru porządkowego spowoduje powstanie obowiązku
dla osób posiadających prawo jazdy do zawiadomienia starosty o zmianie adresu zamieszkania w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia (podstawa prawna art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami). Jednocześnie informuję, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2418), sygn. akt: K36/15,
„Art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierującymi pojazdami
(Dz. U. z 2017 r. poz. 978) w zakresie, w jakim przewiduje pobieranie opłaty ewidencyjnej i opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy z powodu konieczności zmiany zawartych w nim danych, wynikającej ze zmiany stanu faktycznego spowodowanej działaniem organów władzy samorządowej,
jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.”

Wobec czego w myśl art. 109 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U z 1997r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.) w/w przepis
w opisanym zakresie traci moc obowiązującą. Wobec powyższego nie powinna być pobierana opłata za wymianę dokumentu prawa jazdy z powodu zmiany adresu zamieszkania spowodowanego wprowadzeniem nazw ulic i zmianą numeracji porządkowej budynków.

10. Dowód rejestracyjny pojazdu – w myśl art. 78 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260
z późn. zm.) właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić
w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie adresu zamieszkania. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/229/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia
22 marca 2018 r. - opłata za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego wynosi 34 zł w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu spowodowana została zmianami administracyjnymi. Uchwała obowiązuje od dnia 18.04.2018r. i przez okres 6 miesięcy.

11. Paszporty - nie ma konieczności wymiany paszportów w związku
z wprowadzonymi zmianami, ponieważ zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia
13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 758
z późn. zm.), paszport nie zawiera adresu właściciela.

12. Zmiany w KRS-ie – w celu dokonania zmian należy wypełnić i złożyć w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie stosowny formularz.

13. Księgi wieczyste – celem dokonania zmian w księdze wieczystej należy złożyć
w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie, Wydział Ksiąg Wieczystych - wniosek
o wpis w księdze wieczystej. W wniosku należy wskazać żądanie – „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”. W treści żądania należy wskazać, iż zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z Uchwałą Nr XLV/125/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. oraz zawiadomieniem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów o zmianie numeracji porządkowej nieruchomości. Obowiązek złożenia wniosku ciąży na właścicielu nieruchomości.

14. Ewidencja gruntów i budynków – celem aktualizacji informacji zawartych
w ewidencji gruntów i budynków należy złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, Wydział Geodezji, piętro II
pokój nr 45. Naniesienie zmian jest nieodpłatne. Należy posiadać ze sobą zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na pobyt stały wydane przez Urząd Miasta i Gminy Cieszanów. (podstawa prawna art. 24 ust. 2b pkt h ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

15. Dodatkowo z urzędu zawiadomione zostały o zmianie numeracji porządkowej instytucje takie jak: pogotowie, staż pożarna, policja, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy w Lubaczowie, Poczta Polska, Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie, ZUS, KRUS, Szkoły, Przedszkola, Spółki gminne.

Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku

Załączniki
Treść informacji   296.974 KB

Cieszanów, dnia 19.04.2018 r.

O.0002.5.2018

A/a

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie

dnia 27 kwietnia (piatek) 2018 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

LIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu LII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Ocena przebiegu utrzymania zimowego na drogach na terenie Gminy Cieszanów. Informacja o stanie nawierzchni ulic i dróg oraz ich oznakowania na terenie gminy.

V. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cieszanowie za 2017 r. oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie za 2017 r.

VI. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cieszanowie za 2017 rok.

VII. Informacja na temat dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta i gminy.

VIII. Informacja o pracy organizacji pozarządowych i pożytku publicznego.

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie emisji obligacji – opinia Komisji Budżetowej,

2) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2018 – 2025 opinia Komisji Budżetowej,

3) w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok – opinia Komisji Budżetowej,

4) w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

X. Interpelacje i zapytania radnych.

XI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

XII. Wolne wnioski i informacje.

XIII. Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Cieszanów
na lata 2016–2023

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 22.01.2018 r. do dnia 30.03.2018 r.
w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: cieszanow@cieszanow.eu wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c) bezpośrednio do pok. 19, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
w godzinach pracy Urzędu.

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 19.03.2018 r. o godz. 11:00,w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Sobieskiego.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
  ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pokoju nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 15.01.2018 r. w następujących formach:

– na stronie internetowej gminy (cieszanow.org) w zakładce „Rewitalizacja”

– w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, dostępne były od 22.01.2018 r.:

– w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, w pokoju nr 19, w godzinach pracy Urzędu;

– w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy (cieszanow.org) w zakładce „Rewitalizacja”.

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 19.03.2018 r. o godz. 11:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Sobieskiego w Cieszanowie. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób.

Podczas spotkania przedstawiono stanowisko Zespołu ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Cieszanów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które uzupełnione/poprawione zostały zgodnie
z uwagami i sugestiami ww. Zespołu.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.

Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego

Załączniki
Treść komunikatu   357.293 KB

REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2018 r.

OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.420.9.4.2018.GJ.14

OBWIESZCZENIE

Stosowanie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (
Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, ze zm.) oraz art.
10 i
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.), w związku z wnioskiem Gminy Cieszanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi k. kałuży w Niemstowie” realizowanej na działce nr 817 w miejscowości Niemstów, gmina Cieszanów;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

1) o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie opinii z dnia 15 marca 2018 r., znak: PSNZ.4540.22.2018, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,

2) o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli opinii z dnia 05 kwietnia
2018 r. znak RZ.ZZŚ.4.436.56.2018.DB, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,

3) o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowienia z dnia 13 kwietnia 2018 r. znak: WOOŚ.420.9.4.2018.GJ.13, w którym stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
w toku przedmiotowego
postępowania,

4) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania ww. decyzji.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie można się zapoznać
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
w pokoju nr 46 (Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 – 001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że na ww. postanowienie nie przysługuje stronom możliwość wniesienia zażalenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Gmina Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów – doręczenie za pośrednictwem e-PUAP

2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP RDOŚ w Rzeszowie, Tablicy ogłoszeń oraz Urzędu Gminy
w Cieszanowie,
zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – doręczenie za pośrednictwem e-PUAP

Do wiadomości:

1. WOOŚ; aa

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego

Załączniki
Treść ogłoszenia   347.051 KB

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 05.04.2018 r.

GPiMK. 6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 05.04.2018 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 05.04.2018 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.1.2018 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja sieci na terenie Gminy Cieszanów. Budowa łącznika linii SN Lubliniec-Brusno” na działkach nr ewid.: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 125/40, 128 położonych w miejscowości Nowe Sioło na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Zamość
ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli - postanowieniem znak: RZ.ZPU.4.521.1.274.2018.ID z dnia 01.03.2018 r. uzgodnił przedłożony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych, z uzasadnieniem że na terenie planowanej inwestycji występując urządzenia melioracji wodnych: drenarka i rów oznaczony jako R-B-11. W związku z powyższym Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej
w/w urządzeń w przypadku ich uszkodzenia, przywrócić do stanu pierwotnego lub przebudować celem zapewnienia swobodnego przepływu wód.

2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.45.2018 z dnia 20.02.2018 r.:

I. umorzył w części postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że grunty oznaczone jako dr nie są zalicza do użytków rolnych,

II. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że realizacja w/w inwestycji na gruntach Br-PsIII, RIIIa, PsIV, Br-PsIV, PsIII, W-PsV, RIVa, RIIIb,
Lzr-PSIII, W-RIVa nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie - postanowieniem znak: PZD. 443.20.2018 z dnia 26.02.2018 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

a) lokalizacji w terenie zabudowanym – budowy łącznika elektroenergetycznej linii kablowej SN15kV Lubliniec-Brusno na działkach nr ewid: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128, 125/40 położonych w miejscowości Nowe Sioło.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla nieruchomości nr ewid.: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128, 125/40 w obrębie geodezyjnym Nowe Sioło położonej w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu
do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta
Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.1.2018 z dnia 05.04.2018 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 20.03.2018 r.

O.0002.4.2018

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie
dnia 28 marca (środa) 2018 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

LII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu LI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2017 rok.

· ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych,

· porządku i bezpieczeństwa publicznego,

· stanu sanitarnego na terenie miasta i gminy.

V. Analiza na rynku pracy.

VI. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

2) w sprawie podziału Miasta i Gminy Cieszanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

3) w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej – opinia Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego,

4) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/23/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

6) w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/24/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/25/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

8) w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/26/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

9) w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/27/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

10) w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/28/2018 w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

11) w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok – opinia Komisji Budżetowej.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

IX. Wolne wnioski i informacje.

X. Zakończenie obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2018.450.t.j), Uchwały nr XLVII/138/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 oraz na podstawie Uchwały nr XLVII/136/2017 z dnia 30 listopada 2017r. w prawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na 2018r.

W związku z zakończeniem procedury konkursowej informuję, że w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2018r. zostały złożone 7 ofert które otrzymały dofinansowanie.

Dofinansowanie otrzymały:

W ramach konkursu na przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „FOLKOWISKO”

„Wolontariat jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.”

3 300,00 zł

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Dachnowie

„Warsztaty szkoleniowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dachnowie”

4 540,00 zł

3

Stowarzyszenie Cieszanow.pl

„Rodzina Niemstów +”

3 350,00 zł

4

Stowarzyszenie

Cieszanów.pl

„Radosny przedszkolak – szczęśliwa rodzina”

4 050,00 zł

W ramach konkursu na wspieranie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie

„Aktywizowanie lokalnej społeczności”

2 700,00 zł

2

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „FOLKOWISKO”

„Festiwal Folkowisko 2018. Dzień Tradycji Ziemi Lubaczowskiej”

7 600,00 zł

3

Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie

„Święta tuż, tuż – kiermasz świąteczny”

2 250,00 zł

Obwieszcz. RDOŚ Rz-w wszczęcie post. droga k. kałuży Niemstów

Załączniki
Treść obwieszczenia   347.051 B

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 13.03.2018 r.

GPiMK. 6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 13.03.2018 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Modernizacja sieci na terenie Gminy Cieszanów. Budowa łącznika linii
SN Lubliniec-Brusno”
na działkach nr ewid.: 89/21, 98/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128, 125/40 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Sioło na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Zamość ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie - postanowieniem RZ. ZPU.4.521.1.274.2018.ID z dnia
01.03.2018 r. uzgodniło projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych. Na terenie planowanej inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych: drenarka i rów oznaczony jako R-B-11. W związku z tym, Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej w/w urządzeń w przypadku ich uszkodzenia, przywrócić do stanu pierwotnego lub przebudować celem zapewnienia swobodnego przepływu wód.

2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.45.2018 z dnia 20.02.2018 r.:

I. umorzył w części postępowanie administracyjne w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że grunty oznaczone jako dr nie są zalicza do użytków rolnych,

II. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że realizacja w/w inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie - postanowieniem znak: PZD. 443.20.2018 z dnia 26.02.2018 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

a) lokalizacji w terenie zabudowanym – budowy łącznika elektroenergetycznej linii kablowej SN15kV
Lubliniec-Brusno na działkach nr ewid: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128, 125/40 położonych
w miejscowości Nowe Sioło.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr ewid.: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128, 125/40 w obrębie geodezyjnym Nowe Sioło położonej w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.


Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zaprasza na spotkanie otwarte w ramach ponownych konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, które odbędzie się w dniu 19 marca 2018 roku
o godz. 11:00
w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Sobieskiego.

Na spotkaniu przedstawione zostanie stanowisko Zespołu ds. Rewitalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w sprawie GPR, a także zakres rzeczowy podstawowych projektów rewitalizacyjnych, które zostały poprawione/uzupełnione, zgodnie z sugestiami ww. Zespołu, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag
i opinii.

Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

GPiMK. 6720.1.2015 Cieszanów, dnia 08.03.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 08.03.2018 r.

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr IV/10/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

z a w i a d a m i a m,

że projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.03.2018 r. do 24.04.2018 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, sala 3 w dniu 06.04.2018 r. godz. 10:00 - 11:00

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Uwagi do w/w planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2018 r.

Jednocześnie, informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.), projekt zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w okresie
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych
w art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów w nieprzekraczalnym terminie
do 28.05.2018 r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Woda przydatna do spożycia luty 2018 r

Załączniki
Treść informacji   91.807 KB

Informacja o wynikach

Naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na ww. stanowisko wybrany został Pan Janusz Mazurek

Uzasadnienie wyboru

Komisja konkursowa przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne na wolne stanowisko urzędnicze Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

Do postępowania kwalifikacyjnego zgłosił się jeden kandydat spełniający wymogi formalne.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu Pan Janusz Mazurek wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów związanych z przewidzianym do realizacji zakresem czynności na ww. stanowisku.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE - OBWIESZCZENIE

Załączniki
Treść obwieszczenia   54.751 KB

Informacja

o liście kandydatów spełniających wymagania formalne

Naboru na wolne stanowisko urzędnicze pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów

Informuję, iż w wyniku upływu terminu składania podań na ww. stanowisko wpłynęła jedna oferta pracy.

 1. Mazurek Janusz

Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie o wynikach naboru na stanowisko terapeuty zajęciowego Domu Dziennego Pobytu Seniora w Cieszanowie

Informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani

Agnieszka Majder zam. ul. Jaworowa 20, 37-600 Lubaczów

Cieszanów, 2018-02-22

Kierownik MGOPS

Elżbieta Zarębska

Postanowienie Starosty Lubaczowskiego z dnia 20.02.2018

Załączniki
Treść postanowienia   274.620 KB

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego Domu Dziennego Pobytu Seniora w Cieszanowie

Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Agnieszka Majder zam. ul. Jaworowa 20, 37-600 Lubaczów

Cieszanów, 2018-02-20

Kierownik MGOPS

Elżbieta Zarębska

Cieszanów, dnia 16.02.2018 r.

O.0002.3.2018

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 26 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

LI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XLIX oraz L Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Cieszanów.

V. Informacja na temat sportu i turystyki oraz instytucji upowszechniania kultury na terenie gminy za 2017 rok.

VI. Raport ze współpracy zagranicznej za 2017 rok

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie,

2) w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów oraz Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Cieszanowie,

3) w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów,

4) w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

5) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Siole – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

6) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niemstowie – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

7) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kowalówce – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

8) w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

9) w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

10) w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

11) w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Nowym Siole w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

12) w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Niemstowie w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

13) w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznego Przedszkola w Kowalówce w drodze umowy STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

14) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok – opinia Komisji Budżetowej.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

X. Wolne wnioski i informacje.

XI. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 12.02.2018 r.

GPiMK.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

z dnia 12.02.2018 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że dnia 08.02.2018 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Zamość ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość złożony przez pełnomocnika Pana Tadeusza Żółkiewskiego Usługi Projektowe ul. Ściegiennego 32, 22-600 Tomaszów Lubelski zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: „Modernizacja sieci na terenie Gminy Cieszanów. Budowa łącznika linii SN Lubliniec-Brusno” na działkach nr ewid.: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128, 125/40 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Sioło.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2018 r.

I. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 20 000,00zł, w tym:

a) organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, kiermaszy i innych imprez

b) promowanie i podtrzymywanie kultury, tradycji lokalnej w tym także kulinarnych oraz miejscowej twórczości

c) wspieranie nowatorskich form i działań kulturotwórczych

d) prezentacja dorobku kulturalnego w gminie, kraju i za granicą

e) tworzenie warunków do prowadzenia kapel ludowych oraz innych zespołów muzycznych;

f) wspieranie inicjatyw, szczególnie osób starszych służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu;

II. Zasady przyznania dotacji.

1. dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie
z 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

III. Terminy i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2016.570), w terminie do dnia
28-02-2018 r. do godz. 1500
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania.
  Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
 3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

IV. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 01-03-2018r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 1000

V. Koszty

Na wkład własny oferenta składają się

a) środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego)

b) niefinansowy za środki niefinansowe uważa się środki własne o charakterze osobowym, rozumie się przez to nieodpłatną, dobrowolną pracę przy realizacji zadania publicznego które jest przedmiotem wniosku.

c) Wolontariat w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość jednej godziny pracy wolontariusza ustala się do kwoty 20zł

d) Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania, a wkład własny musi stanowić, co najmniej 10 % kosztów

VI wymagane załączniki

1. Oświadczenie oferenta o posiadaniu r-k bankowego z podaniem numeru

VII. Tryb wyboru oferty:

1. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

 1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) merytoryczna wartość projektu

b) efektywność – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu

c) budżet projektu – udział środków własnych, środków finansowych, kadrowych, ze źródeł innych niż budżet gminy

d) ocena możliwości realizacji zadania zgodnie ze standardami właściwymi dla rodzaju zadania

e) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

f) dotychczasowa współpraca z gminą, w tym analiza wykonania zadań zleconych organizacjom w okresie poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości
i rzeczowości wykonania oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków

g) dotychczasowe dokonania organizacji.

 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w terminie do dnia 15-03-2018r. Wnioskodawca otrzymuje pisemna informację o statusie jego oferty.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie
  14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 6. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 7. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.

VIII. Finansowanie zadania publicznego

Wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania publicznego nie może się zwiększyć o więcej niż 50% w stosunku do wysokości świadczenia pieniężnego w planowanej ofercie

IX dokonanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenia tego wydatku o więcej niż 25 %

X. Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów na realizację zadań tego samego rodzaju:

1) w 2017 r.: 48 514,86 zł

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2018 r.

I. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 17 500,00zł, w tym:

a) programy dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym programy propagowania zdrowego stylu życia, obejmujące zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, a także edukacyjno-integracyjne

b) programy profilaktyczno-wychowawczo-integracyjne z zakresu przeciwdziałania

marginalizacji społecznej realizowane podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

c) wypoczynek letni dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym półkolonie, obozy, rajdy, warsztaty

d) organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych

II. Zasady przyznania dotacji.

1. dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie
z 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817)

2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

III. Terminy i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2016.570), w terminie do dnia
28-02-2018 r. do godz. 1500
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania.
  Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
 3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

IV. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 01-03-2018r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 1000

V. Koszty

Na wkład własny oferenta składają się

a) środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego)

b) niefinansowy za środki niefinansowe uważa się środki własne o charakterze osobowym, rozumie się przez to nieodpłatną, dobrowolną pracę przy realizacji zadania publicznego które jest przedmiotem wniosku.

c) Wolontariat w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość jednej godziny pracy wolontariusza ustala się do kwoty 20zł

d) Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania, a wkład własny musi stanowić, co najmniej 10 % kosztów

VI wymagane załączniki

1. Oświadczenie oferenta o posiadaniu r-k bankowego z podaniem numeru

VII. Tryb wyboru oferty:

1. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

 1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) merytoryczna wartość projektu

b) efektywność – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu

c) budżet projektu – udział środków własnych, środków finansowych, kadrowych, ze źródeł innych niż budżet gminy

d) ocena możliwości realizacji zadania zgodnie ze standardami właściwymi dla rodzaju zadania

e) współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu

f) dotychczasowa współpraca z gminą, w tym analiza wykonania zadań zleconych organizacjom w okresie poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości
i rzeczowości wykonania oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków

g) dotychczasowe dokonania organizacji.

 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w terminie do dnia 15-03-2018r. Wnioskodawca otrzymuje pisemna informację o statusie jego oferty.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie
  14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 6. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 7. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.

VIII. Finansowanie zadania publicznego

Wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania publicznego nie może się zwiększyć o więcej niż 50% w stosunku do wysokości świadczenia pieniężnego w planowanej ofercie

IX dokonanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenia tego wydatku o więcej niż 25 %

X. Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów na realizację zadań tego samego rodzaju:

1) w 2017 r.: 48 514,86 zł