główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu zaktualizowanego dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2023

obrazek

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu zaktualizowanego dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

 

  Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1023)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu zaktualizowanego

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii
i propozycji dotyczących założeń zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji, które zostały doprecyzowane i uzupełnione po wystosowaniu stanowiska Zespołu ds. Rewitalizacji
w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023 przy Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 19.01.2018 r. do dnia 18.02.2018 r. w następujących formach:

1.   Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)   drogą elektroniczną na adres e-mail: cieszanow@cieszanow.eu wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b)   drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c)   bezpośrednio do pok. nr 19 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach pracy Urzędu.

2.   Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych
przed planowanym spotkaniem.

3.   Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pok. nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

 

  Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia 19.01.2018 r.:

· w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów
, w godzinach pracy Urzędu;

· w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org, w zakładce Rewitalizacja) oraz na stronie podmiotowej gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net).

 

  Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu,
a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy
te konsultacje.


 

 

/-/ Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

 

artykuł nr 2

  BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

  CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 27.12.2017 r.

GPiMK. 6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 27.12.2017 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 27.12.2017 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.2.2017 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Odtworzenie zbiornika retencyjnego w leśnictwie Załuże”
na działce nr ewid. 1395 położonej w miejscowości Nowe Sioło na rzecz Nadleśnictwa Lubaczów
ul. Słowackiego 13/2, 37-600 Lubaczów.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia
w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) uznano,
że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr ewid. 1395 w obrębie geodezyjnym Nowe Sioło położonej w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

3. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie postanowieniem znak: ZS. 224.153.2017
z dnia 16.11.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów leśnych, z uzasadnieniem że realizacja przedmiotowej inwestycji na gruntach leśnych
nie wymaga wdrożenia ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie dokonania zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, a następnie wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, gdyż zgodnie z art.2 ust.2 pkt1 tej ustawy oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) grunt związany z gospodarką leśną zajęty pod wykorzystane dla potrzeb gospodarki leśnej budowle pozostaje nadal użytkiem leśnym.

 

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się
w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.2.2017 z dnia 27.12.2017  r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się
do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. 

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny

artykuł nr 3

Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 13.12.2017

Załączniki:
Treść obwieszczenia 210 KB
artykuł nr 4

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

  Cieszanów, dnia 19.12.2017 r.

GPiMK. 6733.6.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 19.12.2017 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 z przyłączem gazowym
PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Dachnów” na działkach nr ewid.: 1251/1, 1251/2, 1253 położonych w obrębie ewidencyjnym Dachnów na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Jaśle ul. Floriańska 112, 37-200 Jasło reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Hołysz „HES-GAZ” Rozbórz 185a, 37-200 Przeworsk zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia
w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

3. Zarząd Dróg Gminnych w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie swoich kompetencji. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

 Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny

 

artykuł nr 5

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

  Cieszanów, dnia 18.12.2017 r.

GPiMK. 6733.7.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 z dnia 18.12.2017 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 z przyłączem gazowym
PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Dachnów”
na działkach nr ewid.: 1408/1, 2849, 1395/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Dachnów na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 37-200 Jasło reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Hołysz „HESGAZ” Rozbórz 185a, 37-700 Przeworsk zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia
w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski postanowieniem znak: R. 6123.308.2017  z dnia 04.12.2017 r. uzgodnił projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że realizacja w/w inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy
o ochronie gruntów rolnych.

3. Zarząd Dróg Gminnych w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie swoich kompetencji. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

 Burmistrza

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny