OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu zaktualizowanego dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2023

obrazek

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu zaktualizowanego dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1023)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu zaktualizowanego

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii
i propozycji dotyczących założeń zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji, które zostały doprecyzowane i uzupełnione po wystosowaniu stanowiska Zespołu ds. Rewitalizacji
w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023 przy Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 19.01.2018 r. do dnia 18.02.2018 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: cieszanow@cieszanow.eu wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c) bezpośrednio do pok. nr 19 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych
przed planowanym spotkaniem.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pok. nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia 19.01.2018 r.:

· w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów
, w godzinach pracy Urzędu;

· w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org, w zakładce Rewitalizacja) oraz na stronie podmiotowej gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu,
a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy
te konsultacje.


/-/ Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 27.12.2017 r.

GPiMK. 6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 27.12.2017 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że w dniu 27.12.2017 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.2.2017 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Odtworzenie zbiornika retencyjnego w leśnictwie Załuże”
na działce nr ewid. 1395 położonej w miejscowości Nowe Sioło na rzecz Nadleśnictwa Lubaczów
ul. Słowackiego 13/2, 37-600 Lubaczów.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia
w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) uznano,
że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr ewid. 1395 w obrębie geodezyjnym Nowe Sioło położonej w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

3. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie postanowieniem znak: ZS. 224.153.2017
z dnia 16.11.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów leśnych, z uzasadnieniem że realizacja przedmiotowej inwestycji na gruntach leśnych
nie wymaga wdrożenia ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie dokonania zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, a następnie wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, gdyż zgodnie z art.2 ust.2 pkt1 tej ustawy oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) grunt związany z gospodarką leśną zajęty pod wykorzystane dla potrzeb gospodarki leśnej budowle pozostaje nadal użytkiem leśnym.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się
w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.2.2017 z dnia 27.12.2017 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się
do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 13.12.2017

Załączniki
Treść obwieszczenia   209.696 KB

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 19.12.2017 r.

GPiMK. 6733.6.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 19.12.2017 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 z przyłączem gazowym
PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Dachnów” na działkach nr ewid.: 1251/1, 1251/2, 1253 położonych w obrębie ewidencyjnym Dachnów na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Jaśle ul. Floriańska 112, 37-200 Jasło reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Hołysz „HES-GAZ” Rozbórz 185a, 37-200 Przeworsk zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia
w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

3. Zarząd Dróg Gminnych w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie swoich kompetencji. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 18.12.2017 r.

GPiMK. 6733.7.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 18.12.2017 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 z przyłączem gazowym
PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Dachnów”
na działkach nr ewid.: 1408/1, 2849, 1395/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Dachnów na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 37-200 Jasło reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Hołysz „HESGAZ” Rozbórz 185a, 37-700 Przeworsk zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia
w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski postanowieniem znak: R. 6123.308.2017 z dnia 04.12.2017 r. uzgodnił projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że realizacja w/w inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy
o ochronie gruntów rolnych.

3. Zarząd Dróg Gminnych w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie swoich kompetencji. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.Burmistrza

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 12.12.2017 r.

O.0002.18.2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XLVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XLVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Cieszanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

2) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Lublińcu opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

3) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Siole opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

4) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niemstowie opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

5) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kowalówce opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

6) w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXVII/65/2017 z dnia 30 maja 2017 w sprawie emisji obligacji – opinia Komisji Budżetowej,

7) w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLVII/149/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 listopada w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok – opinia Komisji Budżetowej,

8) w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Cieszanów – opinia Komisji Budżetowej,

9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na zadania inwestycyjne na drogach wojewódzkich – opinia Komisji Budżetowej,

10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – opinia Komisji Budżetowej,

11) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2018 – 2025 – opinia Komisji Budżetowej,

V. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2018 rok:

1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną.

2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

3. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Cieszanowie.

4. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem Sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.

5. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.

6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i autopoprawek.

7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek.

8. Głosowanie uchwały budżetowej.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

IX. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Harmonogram zebrań wiejskich

Załączniki
Harmonogram   188.261 KB

Obwieszczenie

Załączniki
Treść obwieszczenia   210.066 KB

Informacja o udzieleniu zaproszenia

Załączniki
Treść informacji   687.904 KB

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 05.12.2017 r.

GPiMK. 6733.2.2017


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 05.12.2017 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Odtworzenie zbiornika retencyjnego w leśnictwie Załuże” na działce
nr ewid. 1395 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Sioło na rzecz
Nadleśnictwa Lubaczów ul. Słowackiego 13/2, 37-600 Lubaczów zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia
w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr ewid. 1395 w obrębie geodezyjnym Nowe Sioło położonej w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

3. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie postanowieniem znak: ZS. 224.153.2017 z dnia 16.11.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów leśnych, z uzasadnieniem że realizacja przedmiotowej inwestycji na gruntach leśnych nie wymaga wdrożenia ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie dokonania zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, a następnie wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, gdyż zgodnie z art.2 ust.2 pkt1 tej ustawy oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) grunt związany z gospodarką leśną zajęty pod wykorzystane dla potrzeb gospodarki leśnej budowle pozostaje nadal użytkiem leśnym.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Obwieszenie z dnia 28 listopada 2017r Budowa obwodnicy m. Cieszanowa

Załączniki
Treść obwieszczenia   703.284 KB

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 23.11.2017 r.

GPiMK.6733.6.2017

OBWIESZCZENIE

z dnia 23.11.2017 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam,

że dnia 21.11.2017 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło złożony przez pełnomocnika Pana Stanisława Hołysz Firma „HES-GAZ” Rozbórz 185a, 37-700 Przeworsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Dachnów” na działkach nr ewid.: 1251/1, 1251/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Dachnów.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 23.11.2017 r.

GPiMK.6733.7.2017

OBWIESZCZENIE

z dnia 23.11.2017 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam,

że dnia 21.11.2017 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło złożony przez pełnomocnika Pana Stanisława Hołysz
Firma „HES-GAZ” Rozbórz 185a, 37-700 Przeworsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Dachnów” na działkach nr ewid.: 1408/1, 2849, 1395/7 położonych
w obrębie ewidencyjnym Dachnów.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 21.11.2017 r.

O.0002.17.2017

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie
dnia 30 listopada (czwartek) 2017 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XLVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XLV oraz XLVI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Cieszanów za rok szkolny 2016/2017.

V. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów,

2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok – opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

3) w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok - opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

4) w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym – opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

5) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 – opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

6) w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Cieszanów jako członka zwyczajnego do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) – opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

7) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/118/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałem przedszkolnym im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie – opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

8) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/119/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Moralewicz w Dachnowie– opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

9) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/120/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Lublińcu – opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

10) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/121/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Siole w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Siole – opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

11) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/122/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Niemstowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Niemstowie – opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

12) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/123/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kowalówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kowalówce – opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

13) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Cieszanów – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

14) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemniki o określonej pojemności - opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

15) w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie opinia Komisji Budżetowej,

16) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok – opinia Komisji Budżetowej.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

IX. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Załączniki
Treść informacji   639.528 KB

REGIONALNY DYREKTOR Rzeszów, dnia 08 listopada 2017 r.

OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.442.3.2017.AR.3

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 120, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP);

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

1. Dnia 31 października 2017 r. wpłynęło drogą mailową do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pismo Ministra ds. Integracji Europejskiej Pana Mykola Kuzyo z dnia 30 października 2017 r., przekazane przez Punkt Kontaktowy Konwencji z Espoo na Ukrainie, dotyczące spotkania
w dniach 23-24 listopada 2017 r. w Kijowie stanowiącego konsultacje transgraniczne zgodnie z art. 5 Konwencji z Espoo dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadomił pismem z dnia 2 listopada 2017 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jako organ terenowej administracji rządowej właściwy ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko o planowanych przez stronę ukraińską konsultacjach. Do udziału w przedmiotowym spotkaniu zaproszeni są eksperci, w tym również przedstawiciele odpowiednich organów, Stron narażonych jak również społeczeństwo.

3. Mając powyższe na uwadze, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o możliwości wzięcia udziału w ww. spotkaniu dotyczącym odpowiednio w poszczególnych dniach Zaporizhzhya NPP (ZNPP) 23.11.2017 r. oraz South-Ukrain NPP (SUNPP) 24.11.2017 w Kijowie na Ukrainie. Informacje o dokładnym adresie spotkania zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Z treścią ww. pisma oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją społeczeństwo może zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 41,
w godzinach 7.30 – 15.30.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Wójtowie Gmin, Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin, Prezydenci Miast według rozdzielnika

Do wiadomości:

1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

2. WOOŚ aa

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WPN.6320.16.2.2017.BA.1

Rzeszów, dnia 30 października 2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

z dnia 30 października 2017 r.

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu projektu zmiany zarządzenia z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horyniec PLH180017 (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2014 r., poz. 1452).

Jednocześnie informuję o:

1) możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horyniec PLH180017 – w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, pokój 66, piętro VI w godzinach 8.00 – 14.00, a także na stronie internetowej pod adresem

>http://rzeszow.rdos.gov.pl/horyniec-plh180017.

2) możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horyniec PLH180017, w formie pisemnej na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w formie ustnej do protokołu w siedzibie RDOŚ lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Obwieszczenie podlega publikacji w prasie lokalnej i podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty :

1) Urzędy Gmin według rozdzielnika,

2) Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, BIP.

Po obwieszczeniu (21 dni) zobowiązuje się Urząd Gminy do niezwłocznego odesłania obwieszczenia na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 - 001 Rzeszów

Wywieszono dnia…………………….

Zdjęto dnia……………………………

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

  1. Urząd Gminy Horyniec-Zdrój, al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój;
  2. Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów;
  3. Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów;
  4. Urząd Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol;
  5. A/a

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 31.10.2017 r.

GPiMK.6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

z dnia 31.10.2017 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam,

że dnia 25.10.2017 r. na wniosek Nadleśnictwa Lubaczów ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Odtworzenie zbiornika retencyjnego w leśnictwie Załuże” na działce nr ewid. 1395 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Sioło.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 18.10.2017 r.

O.0002.15.2017

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Cieszanowie
dnia 27 października (piątek) 2017 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XLV SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XLII, XLIII oraz XLIV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Analiza stanu zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych.

V. Informacja na temat sportu i turystyki oraz instytucji upowszechniania kultury na terenie gminy.

VI. Analiza oświadczeń majątkowych.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – opinia Komisji Oświaty Kultury
i Sportu,

2) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

3) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowym Siole poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

4) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niemstowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

5) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kowalówce poprzez likwidację oddziału przedszkolnego – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

6) w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Nowym Lublińcu – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

7) w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Nowym Siole – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

8) w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Niemstowie – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

9) w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Kowalówce – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym im. płk Bronisławy Wysłouchowej
z Szabatowskich w Cieszanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałem przedszkolnym im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Moralewicz w Dachnowie – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Lublińcu – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

13) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Siole w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Siole – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

14) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Niemstowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Niemstowie – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

15) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kowalówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kowalówce – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

16) w sprawie: przyjęcia „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Cieszanów na lata 2017 – 2032" – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

17) w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dachnów, Gorajec, Stary Lubliniec, Nowy Lubliniec, Nowe Sioło oraz zmiany numeracji adresowej osiedli
w miejscowościach Chotylub i Niemstów w Gminie Cieszanów – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

18) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok – opinia Komisji Budżetowej,

19) zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

X. Wolne wnioski i informacje.

XI. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko

Załączniki
Informacja   159.407 KB

Informacja o liście kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Załączniki
Informacja   97.377 KB

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 03.10.2017 r.

GPiMK. 6733.5.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 03.10.2017 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że w dniu 03.10.2017 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.5.2017 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja sieci na terenie Gminy Cieszanów. Budowa łącznika linii SN Lubliniec-Brusno” na działkach nr ewid.: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128 położonych
w miejscowości Nowe Sioło na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A,
20-340 Lublin, Oddział Zamość ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia
w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski postanowieniem znak: R. 6123.243.2017 z dnia 23.08.2017 r. uzgodnił projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że realizacja w/w inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie - postanowieniem znak: PZD. 443.114.2017 z dnia 23.08.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

a) lokalizacji w terenie zabudowanym - modernizacja sieci elektroenergetycznej, budowa łącznika elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV Lubliniec-Brusno typu 3x XRUHAKXS 120/50 mm2
na działkach nr ewid: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128 położonych w miejscowości Nowe Sioło.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr ewid.: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128 w obrębie geodezyjnym Nowe Sioło położonych w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się
w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.5.2017 z dnia 03.10.2017 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się
do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 19.09.2017 r.

GPiMK. 6733.4.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 19.09.2017 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że w dniu 19.09.2017 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.4.2017 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, budowa słupa SN nr 78 i nr 2, przebudowa słupa SN nr 2 oraz rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN i słupów SN nr 78, 1,1, 2 w linii SN 15 kV” LBC-LUBLINIEC” – punkt rozłącznikowy „PR CIESZANÓW2” na działkach nr ewid.: 4604/2, 4604/3, 4605 położonych w miejscowości Cieszanów na rzecz PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia
w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski w zakresie ochrony gruntów rolnych – postanowieniem znak: R.6123.245.2017 z dnia 23.08.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych z uzasadnieniem, że realizacja ww. inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych
z produkcji w rozumieniu przepisów art. 45 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie – postanowieniem znak: PZD. 443.111.2017 z dnia 16.08.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji w terenie zabudowanym budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, słupów SN nr 78, 2; przebudowy słupów SN nr 2; rozbiórki: elektroenergetycznej linii napowietrznej SN; słupów SN nr 78,1,1,2
w linii SN 15 kV „LBC- LUBLINIEC” na działkach nr ewid: 4604/2, 4604/3, 4605 położonych
w miejscowości Cieszanów.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się
w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.4.2017 z dnia 19.09.2017 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się
do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie

Zarządzenie Nr ..../2017

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 15 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.902), oraz zarządzeniem nr 68/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania i przeprowadzenia konkursów na stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów zarządza co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

§2

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję Konkursową

w składzie:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie – Adam Zaborniak – Przewodniczący Komisji

2. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Cieszanowie – Stanisław Myśliwy

3. Przewodniczący Komisji Budżetowej w Cieszanowie – Piotr Bielko

4. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów – Andrzej Szymanowski

5. Rzecznik Praw Pracowniczych - Urszula Duda

§3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


BURMISTRZ MIASTA I GMINY W CIESZANOWIE

Ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

Określenie stanowiska: Dyrektor Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

· Praca w wymiarze pełnego etatu,

· Praca w godzinach od 700 do 1500 od poniedziałku do piątku

· Umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

2. pełna zdolność do czynności prawnych i pełnienia praw publicznych,

3. obywatelstwo polskie,

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie wyższe, o kierunkach rachunkowych oraz finansowych

6. 6 letni straż pracy na stanowisku urzędniczym w tym łącznie co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym

7. znajomość przepisów z dziedziny rachunkowości

8. znajomości obsługi komputera

Wymagania dodatkowe:

1. dobra znajomość zagadnień z zakresu ustawy o samorządzie gminnym

2. samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy,

3. sumienność, odpowiedzialność, terminowość

4. komunikatywność i umiejętność pracy z ludźmi

5. umiejętność planowania, ustalenia priorytetów działań i szybkiego podejmowanie decyzji,

6. umiejętność radzenie sobie z nieprzewidzianymi problemami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Organizowanie pracy Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie, koordynowanie jego działalności, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad całokształtem pracy;

2) Zapewnienie właściwego dopływu informacji merytorycznych i finansowych do BOE;

3) Występowanie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów w sprawach organizacyjnych finansowych i zasad działania BOE;

4) Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie BOE;

5) Nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi

6) Przedstawienie organom gminy i właściwym instytucjom planów działalności, planów rzeczowych, finansowych. Sprawozdań oraz wniosków;

7) Wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, instrukcji i decyzji;

8) Stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

9) Współpraca z Dyrektorami jednostek, którym BOE świadczy usługi finansowo – księgowe, kadrowe i administracyjne;

10) Prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy.

Warunki pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku biurowym i wyposażone w urządzenia biurowe, jak komputer z oprzyrządowaniem, telefon, biurko i inne sprzęty, które spełniają ogólne wymagania.

Wymagane dokumenty:

a) Życiorys

b) List motywacyjny

c) Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

d) Kopie dokumentów dodatkowych potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności

e) Kwestionariusz osobowy

f) Oświadczenie o niekaralności

g) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych,

h) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.)

i) Kandydat, który posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność obowiązany jest do złożenia wraz z wymaganymi dokumentami,

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Ekonomicznej w Cieszanowie” w terminie do dnia 29 września 2017r. do godziny 15-tej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, ul. Rynek 1; 37-611 Cieszanów – pok. Nr 19 (sekretariat). Otwarcie kopert nastąpi po upłynięciu terminu składania ofert.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona 3 października 2017r.

Dla osób spełniających wymagania formalne rozmowa kwalifikacyjna oraz test pisemny odbędzie się dniu 6 października 2017r. o godzinie 10-tej w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.), Uchwały nr XXIX/65/2016 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017r. w związku z zakończeniem procedury konkursowej informuję, że w ramach ogłoszonego II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2017r. zostały złożone 6 ofert które otrzymały dofinansowanie.

Dofinansowanie otrzymały:

W ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Koło terenowe nr.9

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Cieszanów

„Pokonaj cukrzycę – bądź świadomy”

800,00 zł

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalówce - Żukowie

„Nie odpuszczamy aktywnie żyjemy”

1405,60 zł

3

Stowarzyszenie Animacji i Kultury Pogranicza „Folkowisko”

„Warsztaty Eko Gorajec”

5227,00 zł

W ramach kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji:

l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Gminne Stowarzyszeni Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie

„Wieczór andrzejkowy”

3400,00 zł

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie

„Promowanie i podtrzymywanie kultury, tradycji lokalnej w tym także kulinarnych”

1800,00 zł

3

Stowarzyszenie Zwykłe „Seniorki z wigorem”

„Promowanie kultury i tradycji lokalnej”

3120,00 zł

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 14.09.2017 r.

GPiMK. 6733.3.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 14.09.2017 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że w dniu 14.09.2017 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.3.2017
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz przyłączem infrastruktury technicznej” na działce nr ewid.: 611/72 położonej w obrębie ewidencyjnym Chotylub na rzecz
P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Kowrygo P.U-H „Invest – Dom” Jacek Kowrygo ul. Kasprzaka 23/10, 44-121 Gliwice

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski - postanowieniem znak: R. 6123.244.2017 z dnia 23.08.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że realizacja ww. inwestycji
nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych.

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) nie wyraził swego stanowiska w terminie
21 dni od daty otrzymania projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce
nr ewid.:
611/72 w obrębie geodezyjnym Chotylub położonej w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

4. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w Warszawie pismem z dnia 07.08.2017 r. w zakresie swoich kompetencji do treści przedłożonego do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwag ani zastrzeżeń nie zgłosił.

5. Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie swoich kompetencji. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

6. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem znak: SNZ.9020.9.4.2017.EP z dnia
07.08.2017 r. odmówił uzgodnienia przesłanego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzasadniając że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie mają kompetencji do wydania postanowień w przedmiocie uzgodnienia wymagań higienicznych i sanitarnych dla inwestycji, dla których ustalono warunki zabudowy na podstawie art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu
do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.3.2017 z dnia 14.09.2017 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie
14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 11.09.2017 r.

GPiMK. 6733.5.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 11.09.2017 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Modernizacja sieci na terenie Gminy Cieszanów. Budowa łącznika linii
SN Lubliniec-Brusno”
na działkach nr ewid.: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Sioło na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział w Zamościu ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia
w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski postanowieniem znak: R. 6123.243.2017 z dnia 23.08.2017 r. uzgodnił projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że realizacja w/w inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy
o ochronie gruntów rolnych.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie - postanowieniem znak: PZD. 443.114.2017 z dnia 23.08.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

a) lokalizacji w terenie zabudowanym - modernizacja sieci elektroenergetycznej, budowa łącznika elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV Lubliniec-Brusno typu 3Xxruhakxs 120/50 mm2 na działkach nr ewid: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128 położonych w miejscowości Nowe Sioło.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla nieruchomości nr ewid.: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128 w obrębie geodezyjnym Nowe Sioło położonej w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.Burmistrza

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 28.08.2017 r.

GPiMK. 6733.4.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 28.08.2017 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, budowa słupa SN
nr 78 i nr 2, przebudowa słupa SN nr 2 oraz rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN i słupów SN nr 78, 1, 1, 2 w linii SN 15 kV „LBC-LUBLINIEC”- punkt rozłącznikowy „PR CIESZANÓW 2”
na działkach
nr ewid.: 4604/2, 4604/3, 4605 położonych w obrębie ewidencyjnym Cieszanów na rzecz PGE Dystrybucja S.A
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia
w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski postanowieniem znak: R. 6123.245.2017 z dnia 23.08.2017 r. uzgodnił projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, uzasadniając że realizacja w/w inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy
o ochronie gruntów rolnych.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie - postanowieniem znak: PZD. 443.111.2017 z dnia 16.08.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:

a) lokalizacji w terenie zabudowanym – budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV, słupów
SN nr 78, 2; przebudowy słupa SN nr 2; rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej SN; słupów SN
nr 78, 1, 1 2 w linii SN 15 kV „LBC - LUBLINIEC” na działkach nr ewid.: 4604/2, 4604/3, 4605 położonych w miejscowości Cieszanów.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy
i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy
w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.