Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 7.08.2017 r.

GPiMK.6233.1.2017

OBWIESZCZENIE

W związku z wnioskiem TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa o wydanie decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cieszanów i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 7.08.2017 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6233.1.2017 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cieszanów i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

W dniach od 7.08.2017 r. do 8.09.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 17, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Gminy oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 07.08.2017 r.

GPiMK.6733.5.2017

OBWIESZCZENIE

z dnia 07.08.2017 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam,

że dnia 28.07.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Zamość ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość złożony przez pełnomocnika Pana Tadeusza Żółkiewskiego Usługi Projektowe ul. Ściegiennego 32, 22-600 Tomaszów Lubelski zostało wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: „Modernizacja sieci na terenie UG Cieszanów. Budowa łącznika linii SN Lubliniec-Brusno” na działkach nr ewid.: 89/21, 89/23, 1234/2, 126/5, 69, 70, 128 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowe Sioło.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 01.08.2017 r.

GPiMK.6733.4.2017

OBWIESZCZENIE

z dnia 01.08.2017 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam,

że dnia 20.07.2017 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin złożony przez pełnomocnika Pana Sylwestra Krasoń zam. Rzeczyca 72, 22-678 Ulhówek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV, budowa słupa SN nr 78 i nr 2, przebudowa słupa SN nr 2 oraz rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN i słupów SN nr 78, 1, 1, 2 w linii SN 15 kV” LBC-LUBLINIEC”- punkt rozłącznikowy „PR CIESZANÓW 2” na działkach nr ewid.: 4604, 4605 położonych w obrębie ewidencyjnym Cieszanów.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 26.07.2017 r.

O.0002.11.2017

A/a

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 4 sierpnia 2017 roku (piątek) o godzinie 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XLI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXXVIII, XXXIX oraz XL Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej w Kowalówce STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

2) w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej w Niemstowie STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

3) w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej w Nowym Siole STOWARZYSZENIU CIESZANÓW.PL – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

4) w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
zmieniającego uchwałę Nr XXXIX/783/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z 28 października 2013 r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

5) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na zadanie inwestycyjne na drodze wojewódzkiej – opinia Komisji Budżetowej,

6) zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

V. Interpelacje i zapytania radnych.

VI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VII. Wolne wnioski i informacje.

VIII. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 24.07.2017 r.

GPiMK. 6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 24.07.2017 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że w dniu 24.07.2017 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.1.2017 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kowalówka na działkach nr ewid.: 916/1, 915, 914/2, 914/1, 913, 912, 909, 908, 905/5, 905/7, 905/2, 904/3, 904/5, 901/2, 90, 897, 896, 893 położonych w miejscowości Kowalówka na rzecz Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia
w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski w zakresie ochrony gruntów rolnych – postanowieniem znak: R.6123.2185.2017 z dnia 13.06.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych z uzasadnieniem, że realizacja ww. inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych
z produkcji w rozumieniu przepisów art. 45 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – postanowieniem znak:PZDW-RDW-IIIa/6201cp/4/17 z dnia 08.06.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji w terenie zabudowanym budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kowalówka na działkach nr ewid.: 916/1, 915, 914/2, 914/1, 913, 912, 909, 908, 905/5, 905/7, 905/2, 904/3, 904/5, 901/2, 900, 897, 896, 893 położonych w obrębie ewidencyjnym Kowalówka.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla nieruchomości nr ewid.: 916/1, 915, 914/2, 914/1, 913, 912, 909, 908, 905/5, 905/7, 905/2, 904/3, 904/5, 901/2, 900, 897, 896, 893 w obrębie geodezyjnym Kowalówka położonych
w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się
w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.1.2017 z dnia 24.07.2017 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się
do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 21.07.2017 r.

GPiMK.6733.3.2017

OBWIESZCZENIE

z dnia 21.07.2017 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam,

że dnia 13.07.2017 r. na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa złożony przez pełnomocnika Pana Jacka Kowrygo P.U.-H „Invest-Dom” Jacek Kowrygo ul. Kasprzaka 23/10,
44-121 Gliwice zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LBC7006_A” na działce nr ewid. 611/72 położonej w obrębie ewidencyjnym Chotylub.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE- Docieplenie kościoła w Dachnowie

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 5.07.2017 r.

GPiMK 6220.2.2017

Zawiadomienie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm./ w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5.07.2017 r. zostało wydane postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu obejmującego „Innowacyjna linia do produkcji surowca
z odpadów i/lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego oraz innowacyjna linia do produkcji nawozu mineralno-organicznego/polepszacza gleby produkowanego na bazie masy pofermentacyjnej w gminie Cieszanów”.

W dniach 5.07.2017 r. – 4.08.2017 r. można w Referacie Gospodarki Przestrzennej
i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie /pokój Nr 17/ w godz. 7.00 – 15.00 zapoznać się z jego treścią.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w m. Gorajec, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-11/17

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Innowacyjna linia do produkcji surowca z odpadów i/lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego oraz innowacyjna linia do produkcji nawozu mineralno-organicznego/polepszacza gleby produkowanego na bazie masy pofermentacyjnej w gminie Cieszanów”.

Zamierzenie obejmuje działki o numerze ewidencyjnym: – 490/13

Obręb Gorajec w granicach oznaczonych kolorem czerwonym na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 5 000.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.2.2017

4.

Data wydania

5.07.2017 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

PGB Serwis Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa Regon 146263580

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-2/17

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 17

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-2/17, P-8/17, P-9/17, P-10/17,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej Sporządził: Edward Pokrywka Data: 5.07.2017 r.

i Mienia Komunalnego

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-12/17

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Zawieszenie postępowania z urzędu do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Innowacyjna linia do produkcji surowca
z odpadów i/lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego oraz innowacyjna linia do produkcji nawozu mineralno-organicznego/polepszacza gleby produkowanego na bazie masy pofermentacyjnej w gminie Cieszanów”.

Zamierzenie obejmuje działki o Nr ewid. Obręb Gorajec – 490/13
w granicach oznaczonych kolorem czerwonym na mapie ewidencyjnej w skali

1 : 5 000.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.2.2017

4.

Data wydania

5.07.2017 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

PGB Serwis Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa REGON 146263580

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-2/17

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 17

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie.

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-2/17, P-8/17, P-9/17, P-10/17, P-11/17,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 5.07.2017 r.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 5.07.2017 r.

GMiMK 6220.2.2017

Zawiadomienie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5.07.2017 r. zostało z urzędu wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Innowacyjna linia do produkcji surowca z odpadów i/lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego oraz innowacyjna linia do produkcji nawozu mineralno-organicznego/polepszacza gleby produkowanego na bazie masy pofermentacyjnej w gminie Cieszanów”.

Zamierzenie obejmuje działki o Nr ewid. Obręb Gorajec – 490/13.

Zgodnie z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kodeksie.

W dniach 5.07.2017 r. – 4.08.2017 r. można w Referacie Gospodarki Przestrzennej
i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie /pokój Nr 17/ w godz. 7.00 – 15.00 zapoznać się z jego treścią.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w m. Gorajec, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 28.06.2017 r.

GPiMK. 6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 28.06.2017 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kowalówka”
na działkach nr ewid.: 916/1, 915, 914/2, 914/1, 913, 912, 909, 908, 905/5, 905/7, 905/2, 904/3, 904/5, 901/2, 900, 897, 896, 893 położonych w obrębie ewidencyjnym Kowalówka na rzecz
Gminy Cieszanów Rynek 1,
37-611 Cieszanów
zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono
z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji
o warunkach zabudowy nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski w zakresie ochrony gruntów rolnych – postanowieniem znak:R.6123.2185.2017 z dnia 13.06.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych z uzasadnieniem, że realizacja ww. inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych
z produkcji w rozumieniu przepisów art. 45 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – postanowieniem znak:PZDW-RDW-IIIa/6201cp/4/17 z dnia 08.06.2017 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji w terenie zabudowanym budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kowalówka na działkach nr ewid.: 916/1, 915, 914/2, 914/1, 913, 912, 909, 908, 905/5, 905/7, 905/2, 904/3, 904/5, 901/2, 900, 897, 896, 893 położonych w obrębie ewidencyjnym Kowalówka.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)
nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla nieruchomości nr ewid.:
916/1, 915, 914/2, 914/1, 913, 912, 909, 908, 905/5, 905/7, 905/2, 904/3, 904/5, 901/2, 900, 897, 896, 893 w obrębie geodezyjnym Kowalówka położonych
w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Burmistrza

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 22.06.2017 r.

O.0002.9.2017

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

Uprzejmie zapraszam na Sesję 30 czerwca (piątek) 2017 roku

o godzinie 1500 w budynku Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XXXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

II. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Cieszanów.

III. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów dnia 23.06.2017r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 23.06.2017 r. w sprawie konsultacji projektu dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Cieszanów lata 2017 – 2032”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Cieszanów na lata 2017 – 2032”.

Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy, w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 23.06.2017r. do dnia 25.07.2017r. oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cieszanów.

Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej na formularzu do pobrania poniżej lub dostępnym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pokój nr 16

Formularz należy:

 • złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Założenia Cieszanów”, lub
 • przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy
  37-611 Cieszanów, ul. Rynek 1, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Założenia Cieszanów”, lub
  • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cieszanow@vp.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Założenia Cieszanów”.

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Zachęcam do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny, ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań naszego samorządu.

Formularz zgłaszania wniosków i uwag - KLIKNIJ TUTAJ

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY CIESZANÓW NA LATA 2017 – 2032

obrazek

Wyniki naboru na stanowisko kierownika DDPS w Cieszanowie

Załączniki
Wynik konkursu   928.117 KB

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na Stanowisko kierownika

Załączniki
Treść ogłoszenia   794.211 KB

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-10/17

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Innowacyjna linia do produkcji surowca z odpadów i/lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego oraz innowacyjna linia do produkcji nawozu mineralno-organicznego/polepszacza gleby produkowanego na bazie masy pofermentacyjnej
w gminie Cieszanów”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki: Obręb Gorajec, Nr ewid.: 490/13
w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000.

3.

Znak sprawy

R.6233.6.2017

4.

Data wydania

12.06.2017 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Starosta Lubaczowski

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

PGB Serwis Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa Region: 146263580

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-2/17

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-2/17, P-8/17, P-9/17

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 20.06.2017 r.

K O M U N I K A T
Uprzejmie informujemy, że ramach „Dnia otwartego” 21 czerwca 2017 r. (środa) w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu odbędą się konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych, w trakcie których można będzie zapoznać się ze wzorami kart i wyrazić swoją opinię na ten temat; uzyskać informacje o prawach wyborców, uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, zasadach głosowania w wyborach samorządowych, jak też zapoznać się z działaniami stale wykonywanymi przez Komisarza Wyborczego i Delegaturę KBW.
Zapraszamy w środę 21 czerwca br., w godz. 900 – 1500.
Dyrektor
Delegatury KBW w Przemyślu
(-) Zygmunt Leszczyński

FORMULARZ A - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· wniosków o wydanie decyzji,

· wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

· wniosków o ustalenie planu dostosowawczego

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

W-5/17

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzenie zbiornika retencyjnego
w leśnictwie Załuże”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.: 1395 obręb Nowe Sioło w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 5000.

3.

Znak sprawy

GPiMK 6220.5.2017

4.

Data złożenia

14.06.2017 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Nadleśnictwo Lubaczów,

ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. Kopia poświadczonej mapy ewidencyjnej

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, p. Nr 17

Tel. 016 6328679

9.

Informacja o zakończeniu postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

12.

Uwagi

Referat: Referat Gospodarki Przestrzennej

i Mienia Komunalnego Sporządził:. Edward Pokrywka Data: 19.06.2017 r.

Cieszanów, dnia 13.06.2017 r.

O.0002.8.2017

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

Uprzejmie zapraszam na Sesję 22 czerwca (czwartek) 2017 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Przygotowanie gminy do sezonu wypoczynku wakacyjno-letniego dzieci
i młodzieży.

V. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dla gminy Cieszanów.

VI. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów za 2016 rok.

1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cieszanów za 2016 rok wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,

3) rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Cieszanów,

4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,

5) zapoznanie się z wnioskiem oraz opinią Komisji Rewizyjnej,

6) zapoznanie się z opinią RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów absolutorium za 2016 rok,

7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Cieszanów – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok – opinia Komisji Budżetowej.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

X. Wolne wnioski i informacje.

XI. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

OGŁOSZENIE o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko urzędnicze: kierownik placówki Domu Dziennego Pobytu Seniora w Cieszanowie

Załączniki
Treść ogłoszenia   3.008 MB

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 02.06.2017 r.

Znak: GPiMK.6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

z dnia 02.06.2017 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778
z późn. zm.)

zawiadamiam,

że dnia 02.06.2016 r. na wniosek Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kowalówka” na działkach nr ewid.: 916/1, 915, 914/2, 914/1, 913, 912, 909, 908, 905/5, 905/7, 905/2, 904/3, 904/5, 901/2, 900, 897, 896, 893 położonych w obrębie ewidencyjnym Kowalówka.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Informuje się, iż na mocy art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych oraz ich Rodzin / Opiekunów „VIVERE” w Cieszanowie złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego Organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, kiermaszy i innych imprez : Warsztaty ziołowe w Folwarkach. Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zawieszenia oferty może zgłosić do niej uwagi po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jst niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania.
Uwagi odnośnie załączonej oferty można składać za pośrednictwem poczty internetowej samorządu
cieszanow@vp.pl lub w jego siedzibie.

Informacja Kierownika MGOPS w Cieszanowie

Załączniki
Treść informacji   768.583 KB

Lista kandydatów niespełzających wymagania formalne

Załączniki
Lista   743.074 KB

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-8/17

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Innowacyjna linia do produkcji surowca z odpadów i/lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego oraz innowacyjna linia do produkcji nawozu mineralno-organicznego/polepszacza gleby produkowanego na bazie masy pofermentacyjnej
w gminie Cieszanów”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki: Obręb Gorajec, Nr ewid.: 490/13
w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465.1-11/17

4.

Data wydania

22.05.2017 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

PGB Serwis Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa Region: 146263580

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-2/17

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-2/17

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 26.05.2017 r.

Cieszanów, dnia 19.05.2017 r.

O.0002.7.2017

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

Uprzejmie zapraszam na Sesję 30 maja (wtorek) 2017 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej w Cieszanowie.

IV. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych.

V. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie – opinia Komisji Oświaty Kultury i Sportu,

2) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

3) w sprawie emisji obligacji opinia Komisji Budżetowej,

4) w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2017 – 2025 – opinia Komisji Budżetowej,

5) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2017 rok – opinia Komisji Budżetowej.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

IX. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych - którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg

Załączniki
Treść wykazu   473.208 KB

Email

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu: Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 12.04.2017 r. do dnia 11.05.2017 r.
w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: cieszanow@cieszanow.eu wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c) bezpośrednio do pok. nr 19, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w godzinach pracy Urzędu.

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 09.05.2017 r. o godz. 10:00w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie (budynek dawnego kina) przy ul. Sobieskiego 6.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w pokoju nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 05.04.2017 r. w następujących formach:

– na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net),

– na stronie internetowej Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org, w zakładce Rewitalizacja),

– na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji w Gminie Cieszanów (www.rewitalizacjagminycieszanow.pl),

– w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023, dostępne były od 12.04.2017 r.:

– w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,
37-611 Cieszanów, w pokoju nr 19, w godzinach pracy Urzędu;

– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Cieszanów (www.cieszanow.org, w zakładce Rewitalizacja), na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji w gminie Cieszanów (www.rewitalizacjagminycieszanow.pl) oraz na stronie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.cieszanow.akcessnet.net).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 09.05.2017 r. o godz. 10:00w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie przy ul. Sobieskiego 6. W spotkaniu wzięło udział 9 osób.

Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję podobszarów rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.