BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 30.12.2015 r.

Znak: GPiMK. 6733.5.2015

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 30.12.2015 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.5.2015 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Cerkwi na kaplicę pogrzebową” na działce nr ewid. 1799 położonej w miejscowości Dachnów na wniosek Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski – postanowieniem znak: R.6123.154.2015 z dnia 19.11.2015 r. umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych uzasadnił, że przedsięwzięcie planowane jest na działce nr ewid. 1799 obręb ewidencyjny Dachnów, gdzie wypis z opisowych danych gruntów i budynków w odniesieniu do użytków gruntowych oraz klas gleboznawczych zawiera oznaczenie Bi. Zgodnie z treścią §68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) grunty oznaczone jako Bi nie są zaliczane do użytków rolnych.

3. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu – postanowieniem znak: UOZ-1.5151.221.2015 z dnia 23.11.2015 r. uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod warunkiem uzgodnienia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie – postanowieniem znak: PSNZ. 460-15/15 z dnia 04.12.2015 r. uzgodnił przedstawione w projekcie decyzji warunki zabudowy z uzasadnieniem, że planowane przedsięwzięcie przebudowy cerkwi na wskazanej działce nie powinno stworzyć warunków, których realizacja przedsięwzięcia może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ani w których wystąpiłyby zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.5.2015 z dnia 30.12.2015 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 29.12.2015 r.

Znak: GPiMK. 6733.6.2015

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku internatu z małą salą gimnastyczną wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej” na działkach o numerach ewidencyjnych: 4244/2, 4245, 4243 położonych w miejscowości Cieszanów na wniosek Gminy Cieszanów Rynek1, 37-611 Cieszanów zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie – postanowieniem L. dz. 507.1.219.2015 z dnia 04.12.2015 r. uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ,melioracji wodnych, z warunkiem że w treści decyzji należy zobowiązać inwestora do dokonania na etapie projektowania uzgodnienia kolizji zamierzenia inwestycyjnego z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych. Uzgodnienia należy dokonać w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych – Inspektorat w Lubaczowie ul. Słowackiego 13/2, 37-600 Lubaczów.

Na podstawie w/w ewidencji stwierdzono, że na obszarze objętym przedmiotową inwestycją występują urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (sieć drenarska).

2. Starosta Lubaczowski – postanowieniem znak: R.6123.170.2015 z dnia 08.12.2015 r. uzgadnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów, uzasadniając że przeznaczone pod planowaną inwestycję grunty RIVb oraz RIVa nie wymagają zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia decyzji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Burmistrza

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

ZARZĄDZENIE NR 147./2015

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 24 grudnia 2015 r.

w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko młodszy referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrotu podatku akcyzowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie .

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 , poz. 1458) zarządza co następuje :

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko młodszy referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , zwrotu podatku akcyzowego w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów .

§ 2

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję Konkursową

w składzie :

1) Szymon Kuzyk - przewodniczący komisji ,

2) Anna Stanowska - członek Komisji ,

3) Urszula Duda - członek komisji

§ 3

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław ZadwornyCieszanów 24 grudnia 2015r


BURMISTRZ MIASTA I GMINY W CIESZANOWIE

na podstawie art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008r.
(tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze-młodszy referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , zwrotu podatku akcyzowego w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów 37-611 Cieszanów , ul. Rynek 1


1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:
? wyższe, ekonomiczne lub administracyjne
? nie karana;
? znajomość przepisów prawa z zakresu administracji publicznej ,
- ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu gminnego;
? procedury administracyjnej, a szczególnie:
- Kodeksu postępowania administracyjnego ,

- Znajomość obsługi komputerów i urządzeń biurowych ,

- Wiedza z zakresu podatku akcyzowego ,

- Wiedza z zakresu odpadów komunalnych


Dodatkowym atutem będzie:
- doświadczenie pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
- posiadanie prawa jazdy;
- zaświadczenia o ukończonych, tematycznych kursach, szkoleniach itp.

2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie wyniósł mniej niż 6% (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych , jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór :

W zakresie zwrotu podatku akcyzowego:

1) Przyjmowanie i rejestrowanie od producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej.

2) Prowadzenie postępowania wyjaśniającego, zmierzającego do wydania decyzji w w/w sprawie.

3) Opracowanie decyzji ustalającej limit i kwotę zwrotu podatku akcyzowego lub odmawiającego zwrotu podatku.

4) Przygotowywanie na podstawie decyzji list do wypłaty (listy przelewów i listy wypłat do kasy) zwrotu podatku akcyzowego.

5) Przygotowywanie i przekazywanie do właściwego miejscowo wojewody wniosku
o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego.

6) Przygotowanie i przekazanie właściwemu wojewodzie okresowych i rocznych rozliczeń dotacji oraz okresowych sprawozdań rzeczowo - finansowych z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

W zakresie odpadów komunalnych :

1)Prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – aktualizowanie bazy danych.

2)Przekazywanie - pracownikowi ds. obsługi kasy - ewidencji właścicieli nieruchomości

z naliczeniem należnych opłat ponoszonych za usługi w zakresie gospodarowania

odpadami komunalnymi, określonych na dany rok budżetowy oraz bieżąca aktualizacja

danych w tym zakresie.

3)Informowanie mieszkańców o terminach i opłatach w tym zakresie.

4) Kontrolę przestrzegania przez podatników terminów płatności.

5) Egzekucja należności- podejmowanie czynności zmierzających do wszczęcia egzekucji - wystosowanie upomnień i tytułów wykonawczych.

6) Prowadzenie sprawozdawczości.

7) Koordynacja i nadzór nad działaniami w zakresie selektywnego zbierania odpadów.

8) Nadzór nad zakładem wykonującym na rzecz gminy usługi w zakresie zbierania

i pozbywania się odpadów komunalnych.

9) Rozlicznie inkasentów w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10)Prowadzenie spraw związanych z występowaniem pomocy publicznej w zakresie prowadzonych spraw.


Wymagane dokumenty:
? życiorys i list motywacyjny,
? kwestionariusz osobowy,
? kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
? kserokopia dowodu osobistego,
? oświadczenie kandydata o niekaralności,
? oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
? kserokopie świadectw pracy (dotyczy oczywiście kandydatów, którzy wcześniej byli już zatrudnieni),

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko urzędnicze „młodszy referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , zwrotu podatku akcyzowego ” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów (pok. nr 19 ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2016r. (włącznie). Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o sposobie, miejscu i terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy – www.bip. .pl. Informacja o wyniku naboru upowszechniona zostanie w Biuletynie Informacji publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (16) 6328670 wew.ZARZĄDZENIENR 148./2015
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z dnia 24 grudnia 2015 r.


w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko młodszy referent ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie .


Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 , poz. 1458) zarządza co następuje :

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko młodszy referent ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów .

§ 2W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję Konkursową w składzie :

1), Andrzej Szymanowski - przewodniczący komisji
2), Szymon Kuzyk- członek Komisji
3)Urszula Duda-członek komisji

§ 3Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław ZadwornyCieszanów 24 grudnia 2015r


BURMISTRZ MIASTA I GMINY W CIESZANOWIE

na podstawie art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008r.
(tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)


Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów 37-611 Cieszanów , ul. Rynek 1


1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:
? wyższe budowlane lub średnie budowlane z uprawnieniami.
? nie karana;
? znajomość przepisów prawa z zakresu administracji publicznej ,
- ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu gminnego;
? procedury administracyjnej, a szczególnie:
-Kodeksu postępowania administracyjnego ,

-Znajomość obsługi komputerów i urządzeń biurowych ,

-Wiedza z zakresu budownictwa , administracji, planowania przestrzennego.
Dodatkowym atutem będzie:
- doświadczenie pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
- posiadanie prawa jazdy;
- zaświadczenia o ukończonych, tematycznych kursach, szkoleniach itp.

2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie wyniósł mniej niż 6% (w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych , jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór :
1)Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektów budowlanych inwestycji gminnych, nadzór nad ich realizacją i uzyskiwanie odpowiednich decyzji lub zgłoszeń od organów przy oddawaniu do użytkowania wykonanych obiektów.
2)Koordynacja prac wraz z przygotowaniem wymaganych danych do projektu budżetu
w zakresie inwestycji gminnych.
3)Sporządzanie sprawozdań z zakresu geologii.
4)Współdziałanie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych.
5)Przygotowywanie materiałów wyjściowych dla przeprowadzenia przetargów w zakresie prowadzonych prac planistycznych i realizowanych inwestycji przez gminę Cieszanów.
6)Rozliczanie inwestycji i remontów realizowanych w ramach zawartych umów,
w szczególności obiektów stanowiących środki trwałe i współpraca w tym zakresie z Referatem Finansowym.
7)Wnioskowanie o likwidację, przyjęcie lub przekazanie środków trwałych oraz współpraca z Referatem Finansowym przy wystawianiu OT, LT, i PT.
8)Wydawanie zaświadczeń i pism wynikających z prowadzenia spraw wymienionych
w zakresie czynności.
9)Przygotowanie wniosków o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w zakresie wynikającym z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
10)Sporządzanie projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów
w zakresie wynikającym z planów zagospodarowania przestrzennego.
11)Przygotowanie projektów uchwał związanych z przystąpieniem do opracowania miejscowych planów zagospodarowania ich zmianą i oceną aktualności.
12)Prowadzenie toku formalno- prawnego przy wykonywaniu prac planistycznych związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania ich zmianą i oceną aktualności.
13)Zapewnienie niezbędnych materiałów do prowadzenia prac planistycznych zgodnie
z ustaleniami zawartymi w umowach z wykonawcami.
14)Prowadzenie spraw związanych z opracowaniami ekofizjograficznymi związanych
z opracowaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
15)Prowadzenie rejestrów opracowanych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
16)Wydawanie postanowień na podział nieruchomości w oparciu o obowiązujące MPZP,
a w przypadku ich braku na określonym terenie – decyzji o warunkach zabudowy, których projekt opracowuje urbanista.
17)Przygotowywanie decyzji i opinii w formie postanowień wynikających z prawa geologicznego.


Wymagane dokumenty:
? życiorys i list motywacyjny,
? kwestionariusz osobowy,
? kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
? kserokopia dowodu osobistego,
? oświadczenie kandydata o niekaralności,
? oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,
? kserokopie świadectw pracy (dotyczy oczywiście kandydatów, którzy wcześniej byli już zatrudnieni),


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko urzędnicze „młodszy referent ds. budownictwa i inwestycji ” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów(pok. nr 19 ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2016r. (włącznie). Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o sposobie, miejscu i terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. Informacja o wyniku naboru upowszechniona zostanie w Biuletynie Informacji publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (16) 6328670 .

Załączniki
kwestionariusz osobowy   26.550 KB

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

Załączniki
Treść obwieszczenia   63.685 KB

Cieszanów, dnia 15.12.2015 r.

O.0002.14.2015

A/a

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 30 grudnia 2015 roku (środa) o godzinie 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XIII oraz XIV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Cieszanów – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

2) w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Cieszanów – opinia Komisji Budżetowej,

3) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok – opinia Komisji Budżetowej,

4) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2016 – 2023 – opinia Komisji Budżetowej.

V. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2016 rok:

1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną.

2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

3. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Cieszanowie.

4. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem Sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.

5. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.

6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i autopoprawek.

7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek.

8. Głosowanie uchwały budżetowej.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

IX. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Postanowienie Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Załączniki
Treść postanowienia   364.428 KB

Postanowienie Starosty Lubaczowskiego

Załączniki
Treść postanowienia   508.083 KB

Postanowienie PIS w Lubaczowie

Załączniki
Treść postanowienia   436.076 KB

Harmonogram Zebrań Wiejskich 2016

Załączniki
Harmonogram Zebrań Wiejskich 2016   47.527 KB

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 08.12.2015 r.

Znak: GPiMK. 6733.5.2015

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania Cerkwi na kaplicę pogrzebową” na działce nr ewid.: 1799 położonej w miejscowości Dachnów na wniosek Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski – postanowienie znak: R.6123.154.2015 z dnia 19.11.2015 r. umarzające postępowanie jako bezprzedmiotowe w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie ochrony gruntów rolnych, z uzasadnieniem że przedsięwzięcie planowane jest na gruntach oznaczonych jako Bi nie są zaliczane do użytków rolnych.

3. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu – postanowienie znak: UOZ-1.5151.221.2015 z dnia 23.11.2015 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z warunkiem uzgodnienia projektu budowalnego i uzyskania pozwolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia decyzji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Burmistrza

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-26/15

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia uzgadniająca raport dla przedsięwzięcia pn.:”Farma wiatrowa Cieszanów”.

3.

Znak sprawy

SNZ.9020.6.11.2015.BW

4.

Data wydania

30.11.2015 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Martifer Renewables S.A., ul. Kurniki 4, 31-156 Kraków Regon: 240106876

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-8/14

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 17

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-8/14, P-26/14, P-1/15, P-4/15, P-5/15, R-2/15, P25/15

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej Sporządził: Edward Pokrywka Data: 4.12.2015 r.

i Mienia Komunalnego

B U R M I S T R Z

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 4.12.2015 r.

GPiMK.6220.8.2014

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) informuję, że Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie wydał opinię znak: SNZ.9020.6.11.2015.BW z dnia 30.11.2015 r. dotyczącą zaopiniowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Farma wiatrowa Cieszanów”.

Do treści niniejszej opinii można odnieść się w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w m. Dachnów i Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 01.12.2015 r.

Znak: GPiMK.6733.6.2015

OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam,


że dnia 01.12.2015 r. na wniosek Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa internatu z małą salą gimnastyczną wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej” na działkach nr ewid.: 4244/2, 4245, 4243 położonych w miejscowości Cieszanów.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 27.11.2015 r.

O.0002.13.2015

Na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Uprzejmie zapraszam na Sesję 1 grudnia (wtorek) 2015 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

II. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

2) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Cieszanów - opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

3) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Cieszanów - opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

4) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok – opinia Komisji Budżetowej.

III. Interpelacje i zapytania radnych.

IV. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

V. Wolne wnioski i informacje.

VI. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Postanowienie PWKZ w Przemyślu

Załączniki
Treść postanowienia   80.747 KB

KARTA INFORMACYJNA DLA : R-4/15

· raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

· analiz porealizacyjnych,

· przeglądów ekologicznych,

· raportów o bezpieczeństwie,

· dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

· informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

· dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

L.p.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja

mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1.

Numer wpisu

R-4/15

2.

Nazwa dokumentu

Uzupełnienie raportu ooś

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Cieszanowie-Żarek”.

”, w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2 000.

4.

Data sporządzenia dokumentu

Listopad 2015 r.

5.

Zamawiający wyk. dokumentu (w tym REGON)

Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów Regon: 650900683

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

EKO-GEO Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska Anna Majka – Smuszkiewicz,

ul. Leszczyńskiego 6/1, 20-069 Lublin

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontakt.)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Pokój Nr 17 tel. 016 6311079

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

W-2/15, P-9/15, P-10/15, P-11/15, P-12/15, P-22/15, P-24/15, R-3/15

11.

Uwagi

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 20.11.2015 r.

KARTA INFORMACYJNA DLA : R-3/15

· raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

· analiz porealizacyjnych,

· przeglądów ekologicznych,

· raportów o bezpieczeństwie,

· dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

· informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

· dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

L.p.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja

mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1.

Numer wpisu

R-3/15

2.

Nazwa dokumentu

Raport ooś

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Cieszanowie-Żarek”.

”, w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2 000.

4.

Data sporządzenia dokumentu

Wrzesień 2015 r.

5.

Zamawiający wyk. dokumentu (w tym REGON)

Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów Regon: 650900683

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

EKO-GEO Pracownia Geologii i Ochrony Środowiska Anna Majka – Smuszkiewicz,

ul. Leszczyńskiego 6/1, 20-069 Lublin

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontakt.)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Pokój Nr 17 tel. 016 6311079

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

W-2/15, P-9/15, P-10/15, P-11/15, P-12/15, P-22/15, P-24/15

11.

Uwagi

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 29.09.2015 r.

Obwieszczenie

Załączniki
Treść obwieszczenia   79.799 KB

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, dnia 17.11.2015 r.

Cieszanów

Nasz znak: GPiMK.6220.2.2015

Obwieszczenie

Stosownie do art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 w/w ustawy i wnioskiem Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Cieszanowie - Żarek ”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

1. Dnia 13.11.2015 r. wpłynęło uzupełnienie do raportu w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Cieszanowie - Żarek”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: Obręb Cieszanów – 3696, 3697,3698.

Organem właściwym w sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

3. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie, w zakresie uzgodnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

5. Przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony w postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak: GPiMK.6220.2.2015 z dnia 3.07.2015 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.9.13.2015.KB-4 z dnia 19.06.2015 r.

5. Niniejsze zawiadomienie o złożonym uzupełnieniu do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w m. Cieszanów i Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

6. Informacja o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

7. W dniach od 17.11.2015 r. do 8.12.2015 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem, uzupełnieniem do raportu. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie Rynek 1, 37-611 Cieszanów, pokój Nr 17 w godzinach
7.00 – 15.00.

W tym samym terminie można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

e-mail: cieszanow@vp.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Pisma do PPIS i RDOŚ. Dotyczy sprawy GPiMK.6220.8.2014

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 09.11.2015 r.

Znak: GPiMK.6733.5.2015

OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam,


że dnia 09.11.2015 r. na wniosek Gminy Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Cerkwi na kaplicę pogrzebową” na działce nr ewid. 1799 położonej w miejscowości Dachnów.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.


Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 4.11.2015 r.

O.0002.12.2015

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 13 listopada 2015 roku (piątek) o godzinie 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

IV. Informacja na temat sportu i turystyki oraz instytucji upowszechniania kultury na terenie gminy.

V. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Cieszanów za rok szkolny 2014/2015.

VI. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezesa Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o. o. w Cieszanowie,

2) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2016 – opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – opinia Komisji Budżetowej,

4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

5) w sprawie wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

6) w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

7) w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

8) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok – opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

9) w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok - opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

IX. Wolne wnioski i informacje.

X. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 30.10.2015 r.

GPiMK. 6220.8.2014

Postanowienie

Na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

postanawiam:

podjąć postępowanie z urzędu w związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Farma wiatrowa Cieszanów”.

Uzasadnienie:

W postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak: GPiMK. 6220.8.2014 z dnia 28.01.2015 r. został nałożony na Wnioskodawcę obowiązek sporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Farma wiatrowa Cieszanów”.

Obowiązek taki wynikał z art. 63 ust. 5 w/w ustawy: „Organ wydaje postanowienie
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”.

W dniu 28.10.2015 r. Inwestor przedłożył wymagany Raport o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Raport został przedłożony w wymaganej ilości egzemplarzy.

W związku z powyższym przesłanki do zawieszenia postępowania wymienione w art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zmianami/ przestały istnieć.

Na postanowienie nie służy zażalenie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-25/15

2.

Zakres przedmiotowy postanowie6nia*

Podjęcie postępowania po przedłożeniu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma wiatrowa Cieszanów”.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.8.2014

4.

Data wydania

30.10. 2015 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Martifer Renewables S.A., ul. Kurniki 4, 31-156 Kraków.

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-8/14

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 17

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie.

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-8/14, P-26/14, P-1/15, P-4/15, P-5/15, R-2/15

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 30.10.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, dnia 30.10.2015 r.

Cieszanów

GPiMK.6220.8.2014

Obwieszczenie

Stosownie do art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 w/w ustawy i wnioskiem Martifer Renewables S.A., ul. Kurniki 4, 31-156 Kraków,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Farma wiatrowa Cieszanów”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

1. Dnia 5.12.2014 r. wpłynął wniosek Martifer Renewables S.A., ul. Kurniki 4, 31-156 Kraków, złożony przez Pełnomocnika – P. Rafała Janigę w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Farma wiatrowa Cieszanów”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: Obręb Dachnów - 792,793, 794,795,766,768,769,770,886,887,888,890,891/2,892,893,896/2,885,886,889,890,

891/1,894,178,179,180,181/1,182,183,190/1,191,192,194,195,196,198.

2. Organem właściwym w sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

3. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie, w zakresie uzgodnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

5. Przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony w postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak: GPiMK.6220.8.2014 z dnia 28.01.2014 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.9.39.2014.AT-4 z dnia 30.12.2014 r.

5. Niniejsze zawiadomienie o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w m. Dachnów i Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

6. Informacja o raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

7. W dniach od 30.10.2015 r. do 21.11.2015 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie Rynek 1, 37-611 Cieszanów, pokój Nr 17 w godzinach 7.00 – 15.00.

W tym samym terminie można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

e-mail: cieszanow@vp.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

KARTA INFORMACYJNA DLA : R-2/15

· raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

· analiz porealizacyjnych,

· przeglądów ekologicznych,

· raportów o bezpieczeństwie,

· dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,

· informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

· dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

L.p.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja

mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1.

Numer wpisu

R-2/15

2.

Nazwa dokumentu

Raport ooś

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

„Farma wiatrowa Cieszanów”, w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2 000.

4.

Data sporządzenia dokumentu

pażdziernik 2015 r.

5.

Zamawiający wyk. dokumentu (w tym REGON)

Martifer Renewables S.A., ul. Kurniki 4, 31-156 Kraków, Regon 240106876

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

QUERCUS Opracowania przyrodnicze i planistyczne, ul. Przemysłowa 20, 22-500 Hrubieszów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontakt.)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Pokój Nr 17 tel. 016 6311079

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

W-8/14, P-11/14, P-12/14, P-13/14, P-14/14, P-5/15

11.

Uwagi

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 30.10.2015 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-24/15

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia uzgadniająca raport dla przedsięwzięcia pn.:”Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Cieszanowie-Żarek”. Zamierzenie obejmuje działki o numerze ewidencyjnym: Obręb Cieszanów: 3696,3697,3698, w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali
1 : 2 000,

3.

Znak sprawy

PSNZ.465.3-04/15

4.

Data wydania

13.10.2015 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-2/15

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 17

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-2/15, P-9/15, P-10/15, P-11/15, P-12/15, P-22/15

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej Sporządził: Edward Pokrywka Data: 28.10.2015 r.

i Mienia Komunalnego

Cieszanów, dnia 22.10.2015 r.

O.0002.11.2015

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 30 października 2015 roku (piątek) o godzinie 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

XII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XI Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

IV. Analiza stanu zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych.

V. Analiza oświadczeń majątkowych.

VI. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszanów – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/93/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

3) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2015 rok – opinia Komisji Budżetowej,

4) zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezesa Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

IX. Wolne wnioski i informacje.

X. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-23/15

2.

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MW na terenie m. Cieszanów, gm. Cieszanów, dz. Nr 4405, 4406/1

Obręb Cieszanów: Nr ewid. Nr 4405, 4406/1 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.1.2015

4.

Data wydania

5.10.2015 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

Energia Południe Sp. z o.o., 36-047 Niechobrz 976 Regon: 180921944

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego /postanowienia*

W-1/15

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr17,

tel. 0-16 6328679

9

Informacja, czy /postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania / postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy /postanowienie*

W-1/15, P-8/15, P-18/15, P-19/15

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie Sporządził: Edward Pokrywka Data: 5.10.2015 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 5.10.2015 r.

GPiMK. 6220.1.2015

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami)
w związku z wnioskiem
Energia Południe Sp. z o.o., 36-047 Niechobrz 976 z dnia 21.04.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MW na terenie m. Cieszanów, gm. Cieszanów, dz. Nr 4405, 4406/1”

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 5.10.2015 r. wydana została decyzja znak: GPiMK. 6220.1.2015
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MW na terenie m. Cieszanów, gm. Cieszanów, dz. Nr 4405, 4406/1”.

W dniach od 5.10.2015 r. do 3.11.2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 17, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 1.09.2015 r. znak: WOOŚ.4240.9.8.2015.AW.15 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 8.05.2015 r. znak: PSNZ.465-1-07/15.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Cieszanów, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 06.10.2015 r.

Znak: GPiMK. 6733.4.2015

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 06.10.2015 r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK. 6733.4.2015 dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV nN typu YAKXS 4x120 mm2na działkach nr ewid. 1792/42, 1792/43 położonych w Dachnowie na wniosek PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21A, 22-340 Lublin złożony przez pełnomocnika Panią Wiesławę Ziomek Usługi Projektowe os. Mickiewicza 10, 37-600 Lubaczów.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniono z następującymi organami:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) uznano, ze uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski w zakresie ochrony gruntów rolnych – postanowienie znak: R.6123.107.2015 z dnia 31.08.2015 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów, z uzasadnieniem że realizacja w/w inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu przepisów art.4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.) o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK. 6733.4.2015 z dnia 06.10.2015 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Zawiadomienie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Załączniki
Treść zawiadomienia   83.479 KB

KOMUNIKAT BURMISTRZA

Załączniki
Treść komunikatu   135.097 KB

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, dnia 29.09.2015 r.

Cieszanów

Nasz znak: GPiMK.6220.2.2015

Obwieszczenie

Stosownie do art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 w/w ustawy i wnioskiem Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Cieszanowie-Żarek”

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

1. Dnia 29.05.2015 r. wpłynął wniosek Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Cieszanowie-Żarek”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: Obręb Gorajec - 3696, 3697, 3698.

Organem właściwym w sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

3. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie, w zakresie uzgodnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

5. Przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony w postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak: GPiMK.6220.2.2015 z dnia 3.07.2015 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.9.13.2015.KB-5 z dnia 19.06.2015 r.

5. Niniejsze zawiadomienie o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w m. Cieszanów i Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

6. Informacja o raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

7. W dniach od 29.09.2015 r. do 20.10.2015 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie Rynek 1, 37-611 Cieszanów, pokój Nr 17 w godzinach 7.00 – 15.00.

W tym samym terminie można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

e-mail: cieszanow@vp.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-22/15

2.

Zakres przedmiotowy postanowie6nia*

Podjęcie postępowania po przedłożeniu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Cieszanowie-Żarek”.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.2.2015

4.

Data wydania

29.09. 2015 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-2/15

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 17

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie.

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-2/15, P-9/15, P-10/15, P-11/15, P-12/15

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 29.09.2015 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-21/15

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Decyzja uzgadniająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.:”Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Gorajec, gm. Cieszanów, powiat lubaczowski”. Zamierzenie obejmuje działki o numerze ewidencyjnym: Obręb Gorajec – 492/7, 492/8, w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2 000,

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.4.2014

4.

Data wydania

24.09.2015 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

EKO-ENERGIA GORAJEC Sp. z o.o. Wólka Abramowicka 33, 20-388 Lublin

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-4/14

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 79

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-4/14, P-11/14, P-12/14, P-13/14, P-14/14, P-6/15, P-17/15

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej Sporządził: Edward Pokrywka Data: 24.09.2015 r.

i Mienia Komunalnego

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 24.09.2015 r.

GPiMK. 6220.4.2014

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) w związku z wnioskiem EKO-ENERGIA Gorajec Sp. z o.o. Wólka Abramowicka 33, 20-388 Lublin
z dnia 10.06.2014 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
w miejscowości Gorajec, gmina Cieszanów, powiat lubaczowski ”

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 24.09.2015 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.4.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Gorajec, gmina Cieszanów, powiat lubaczowski ”

W dniach od 24.092015 r. do 28.10.2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 17, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie znak: PSNZ.465-1-14/14 z dnia 25.07.2014 r. i PSNZ.465.3-2/15 z dnia 8.04.2015 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.9.14.2014.IS-3 z dnia 16.07.2014 r. i znak: WOOŚ.4242.9.2.2015.IS-9 z dnia 25.08.2015 r.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Gorajec, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie,

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Załączniki
Treść obwieszczenia   81.645 KB