główna zawartość
artykuł nr 1

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-26/14

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma wiatrowa Cieszanów. 

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.:

Obręb Dachnów:792,793,794,795,766,768,769,770,886,887,888,890,891/2,

892,893,896/2,885,886,889,890,891/1,894,178,179,180,181/1,182,183,190/1, 191, 192,194,195,196,198 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej  w skali 1: 5000.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465-1-28/14

4.

Data wydania

22.12. 2014 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Martifer Renewables S.A., ul. Kurniki 4, 31-156 Kraków

Regon: 240106876

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-8/14

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-8/14,

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka   Data: 30.12.2014 r.

artykuł nr 2

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

GPiMK.611.4.2014

O b w i e s z c z e n i e
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z dnia 19.12.2014 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów

 

  Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości informację
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy w dniu 28.11.2014 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie  pismem znak:GPiMK.611.4.2014
w sprawie uzgodnienia odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w opinii znak NSZ.9020.1.48.2014.BW z dnia 11.12.2014 r. wyraził opinię, że zachodzą okoliczności uzasadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w opinii znak: WOOŚ.410.1.36.2014.AP-5 z dnia 19.05.2014 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów”.

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w dokumentu wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 w/w ustawy.

Opracowanie niniejszego Planu jest realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz  z działaniami towarzyszącymi w Gminie Cieszanów”, w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Informację o odstępstwie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów zamieszczono: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

artykuł nr 3

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW Cieszanów, dnia 23.12.2014 r.

Znak: GPiMK. 6733.6.2014

OBWIESZCZENIE

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalówka” na działkach   o numerach ewidencyjnych: 1071/1, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1089, 1090, 1091/6, 1091/7, 1091/8, 1091/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Kowalówka  na rzecz Gminy Cieszanów – Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało zakończone. 

  Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniły pozytywnie niżej wymienione organy opiniujące:

1.   Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.  

2.   Starosta Lubaczowski w zakresie ochrony gruntów rolnych – postanowienie znak: RG.6123.167.2014 z dnia 28.11.2014 r. uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów, z uzasadnieniem że realizacja w/w inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu przepisów art.4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.) o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

3.   Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – postanowienie znak: PZDW-RDW-III- a/6201cp/12/14 z dnia 05.12.2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji w terenie zabudowanym, z uzasadnieniem że budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalówka na działkach o numerach ewidencyjnych: 1071/1, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1089, 1090, 1091/6, 1091/7, 1091/8, 1091/9 położonych w miejscowości Kowalówka, może mieć miejsce w odległość 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław- Oleszyce-Cieszanów-Bełżec.  

Według art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) obiekty budowlane lub przebudowę istniejących na terenie zabudowanym należy lokalizować w odległości co najmniej 8,0 metrów od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Odległość ta zabezpiecza drogę od negatywnego wpływu projektowanego obiektu a nie uwzględnia oddziaływania ruchu i budowli jaką jest droga na zamierzony obiekt.

4.   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji położonej  w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie. 

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy   w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

artykuł nr 4

Burmistrz Miasta i Gminy

  Cieszanów

Cieszanów, dnia 17.12.2014 r.

GPiMK 6220.6.2014

 

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r., poz. 1235/
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ uprzejmie zawiadamiam, że
w dniu 17.12.2014 r. na wniosek: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok zostało wydane postanowienie w sprawie braku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  obejmującego „Budowę podłączenia odwiertu Lubliniec – 13, KGZ Lubaczów”.

W dniach 17.12.2014 r. – 7.01.2015 r. można w Referacie Gospodarki Przestrzennej   
i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie /pokój Nr 16/, w godz. 7.00 – 15.00 zapoznać się z jego treścią, jak również z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8.12.2014 r. znak: WOOŚ.4240.9.26.2014.KR-6 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 17.11.2014 r. znak: PSNZ.465-1-25/14

Na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak; GPiMK 6220.6.2014
z dnia 17.12.2014 r. nie przysługuje zażalenie. Możliwość zaskarżenia istnieje w trybie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 142 Kpa.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta  i Gminy w Cieszanowie,  na tablicach ogłoszeń w m. Niemstów, Stary Lubliniec, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny

 

 

 

 

artykuł nr 5

  Burmistrz

Miasta i Gminy

  Cieszanów

Cieszanów, dnia 17.12.2014 r.

GPiMK. 6220.6.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa podłączenia odwiertu Lubliniec – 13, KGZ Lubaczów”  zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a.  informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8.12.2014 r. znak: WOOŚ.4240.9.26.2014.KR-6 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 17.11.2014 r. znak: PSNZ.465-1-25/14 można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pokój Nr 16 od dnia 17.12.2014 r. do dnia 7.01.2015 r.  w godzinach 7.00 – 15.00.

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony, zgodnie z dyspozycją art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2013 r., poz. 1235) zostały zawiadomione poprzez obwieszczenie
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w w/w terminie. Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna w powyższej sprawie.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w m. Niemstów, Stary Lubliniec, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy w Cieszanowie.

 

 

 

Burmistrz

 Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny