FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-26/14

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma wiatrowa Cieszanów.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.:

Obręb Dachnów:792,793,794,795,766,768,769,770,886,887,888,890,891/2,

892,893,896/2,885,886,889,890,891/1,894,178,179,180,181/1,182,183,190/1, 191, 192,194,195,196,198 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 5000.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465-1-28/14

4.

Data wydania

22.12. 2014 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Martifer Renewables S.A., ul. Kurniki 4, 31-156 Kraków

Regon: 240106876

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-8/14

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-8/14,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 30.12.2014 r.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

GPiMK.611.4.2014

O b w i e s z c z e n i e
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z dnia 19.12.2014 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – tekst jednolity z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości informację
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy w dniu 28.11.2014 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie pismem znak:GPiMK.611.4.2014
w sprawie uzgodnienia odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w opinii znak NSZ.9020.1.48.2014.BW z dnia 11.12.2014 r. wyraził opinię, że zachodzą okoliczności uzasadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w opinii znak: WOOŚ.410.1.36.2014.AP-5 z dnia 19.05.2014 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów”.

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w dokumentu wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 w/w ustawy.

Opracowanie niniejszego Planu jest realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie Cieszanów”, w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Informację o odstępstwie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów zamieszczono: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW Cieszanów, dnia 23.12.2014 r.

Znak: GPiMK. 6733.6.2014

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam

że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalówka” na działkach o numerach ewidencyjnych: 1071/1, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1089, 1090, 1091/6, 1091/7, 1091/8, 1091/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Kowalówka na rzecz Gminy Cieszanów – Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało zakończone.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia uzgodniły pozytywnie niżej wymienione organy opiniujące:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji w zakresie melioracji wodnych. W związku z tym zgodnie z zapisem art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.) uznano, że uzgodnienie zostało dokonane.

2. Starosta Lubaczowski w zakresie ochrony gruntów rolnych – postanowienie znak: RG.6123.167.2014 z dnia 28.11.2014 r. uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów, z uzasadnieniem że realizacja w/w inwestycji nie spowoduje wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w rozumieniu przepisów art.4 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.) o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – postanowienie znak: PZDW-RDW-III- a/6201cp/12/14 z dnia 05.12.2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji w terenie zabudowanym, z uzasadnieniem że budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalówka na działkach o numerach ewidencyjnych: 1071/1, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1089, 1090, 1091/6, 1091/7, 1091/8, 1091/9 położonych w miejscowości Kowalówka, może mieć miejsce w odległość 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław- Oleszyce-Cieszanów-Bełżec.

Według art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) obiekty budowlane lub przebudowę istniejących na terenie zabudowanym należy lokalizować w odległości co najmniej 8,0 metrów od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Odległość ta zabezpiecza drogę od negatywnego wpływu projektowanego obiektu a nie uwzględnia oddziaływania ruchu i budowli jaką jest droga na zamierzony obiekt.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) nie wyraził swego stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji położonej w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy i treścią opinii powyższych organów oraz wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 17.12.2014 r.

GPiMK 6220.6.2014

Obwieszczenie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r., poz. 1235/
w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ uprzejmie zawiadamiam, że
w dniu 17.12.2014 r. na wniosek: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
w Warszawie Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok zostało wydane postanowienie w sprawie braku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmującego „Budowę podłączenia odwiertu Lubliniec – 13, KGZ Lubaczów”.

W dniach 17.12.2014 r. – 7.01.2015 r. można w Referacie Gospodarki Przestrzennej
i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie /pokój Nr 16/, w godz. 7.00 – 15.00 zapoznać się z jego treścią, jak również z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8.12.2014 r. znak: WOOŚ.4240.9.26.2014.KR-6 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 17.11.2014 r. znak: PSNZ.465-1-25/14

Na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak; GPiMK 6220.6.2014
z dnia 17.12.2014 r. nie przysługuje zażalenie. Możliwość zaskarżenia istnieje w trybie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 142 Kpa.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w m. Niemstów, Stary Lubliniec, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 17.12.2014 r.

GPiMK. 6220.6.2014

OBWIESZCZENIE

Uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa podłączenia odwiertu Lubliniec – 13, KGZ Lubaczów” zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8.12.2014 r. znak: WOOŚ.4240.9.26.2014.KR-6 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 17.11.2014 r. znak: PSNZ.465-1-25/14 można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, pokój Nr 16 od dnia 17.12.2014 r. do dnia 7.01.2015 r. w godzinach 7.00 – 15.00.

Równocześnie informuję, że zainteresowane strony, zgodnie z dyspozycją art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zostały zawiadomione poprzez obwieszczenie
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w w/w terminie. Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna w powyższej sprawie.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w m. Niemstów, Stary Lubliniec, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-25/14

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn: „Budowa podłączenia odwiertu Lubliniec – 13, KGZ Lubaczów”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.:

Obręb Stary Lubliniec: 317/1, 320/106, 586, 597, 423/15, 423/7, 423/8, 423/9, 423/22, 423/21, 424/2, 425/2, 426/2, 561/1, 426/4, 427/2, 427/4, 428/4, 429/4, 430/4, 431/4, 432/4, 433/4, 434/4, 435/4, 436/4, 437/4, 439/3, 440/2, 443/3, 444/7, 444/6, 447/3, 448/2, 554/93, 554/110, 511/2, 510/3, 509/2, 554/91, 583/4, 499/2, 557/1.

Obręb Niemstów: 112, 152/8, 152/3, 152/4, 166, 164, 163/1, 162, 314, 315, 320, 321, 329/2, 306/3, 324, 325, 326, 327, 328, 332, 336, 337, 504/3, 525/2, 1176, 1173, 1171, 502/1, 503/1 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej
w skali 1: 2000.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.6.2014

4.

Data wydania

17.12.2014 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku,
ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-6/14

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-6/14, P-19/14, P-24/14

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 17.12.2014 r.

Cieszanów, dnia 9.12.2014 r.

O.0002.12.2014

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

Z W O Ł U J Ę

SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

w dniu 19 grudnia 2014 roku (piątek) o godzinie 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

II SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie – opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,

2) w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Gminnych
w Cieszanowie oraz nadania jej statutu – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

3) w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów” – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

4) w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cieszanów na lata 2014 -2032” - opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

5) w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej nr LIX/44/14 z dnia 21 października 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - opinia Komisji Budżetowej,

6) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 r. – opinia Komisji Budżetowej.

V. Interpelacje i zapytania radnych.

VI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

VII. Wolne wnioski i informacje.

VIII. Zakończenie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

Adam Zaborniak

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-24/14

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa podłączenia odwiertu Lubliniec- 13. KGZ Lubaczów.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.:

Obręb Stary Lubliniec: 317/1, 320/106, 586, 597, 423/15, 423/7, 423/8, 423/9, 423/22, 423/21, 424/2, 425/2, 426/2, 561/1, 426/4, 427/2, 427/4, 428/4, 429/4, 430/4, 431/4, 432/4, 433/4, 434/4, 435/4, 436/4, 437/4, 439/3, 440/2, 443/3, 444/7, 444/6, 447/3, 448/2, 554/93, 554/110, 511/2, 510/3, 509/2, 554/91, 583/4, 499/2, 557/1.

Obręb Niemstów: 112, 152/8, 152/3, 152/4, 166, 164, 163/1, 162, 314, 315, 320, 321, 329/2, 306/3, 324, 325, 326, 327, 328, 332, 336, 337, 504/3, 525/2, 1176, 1173, 1171, 502/1, 503/1 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.

3.

Znak sprawy

WOOŚ.4240.9.26.2014.KR-6

4.

Data wydania

8.12. 2014 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie – Oddział
w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok

Regon: 012216736

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-6/14

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-6/14, P-19/14

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 12.12.2014 r.

Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Załączniki
Pismo do RDOŚ   480.518 KB

Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie

Załączniki
Pismo do PPIS   399.219 KB

FORMULARZ A - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· wniosków o wydanie decyzji,

· wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

· wniosków o ustalenie planu dostosowawczego

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

W-8/14

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma wiatrowa Cieszanów.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.:

Obręb Dachnów: 792,793,794,795,766,768,769,770,886,887,888,890,891/2,892, 893,896/2,885,886,889,890,891/1,894,178,179,180,181/1,182,183,190/1,191, 192,194,195,196,198 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 5000.

3.

Znak sprawy

GPiMK 6220.8.2014

4.

Data złożenia

5.12.2014 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Martifer Renewables S.A., ul. Kurniki 4, 31-156 Kraków

Regon: 240106876

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. Kopia poświadczonej mapy ewidencyjnej

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, p. Nr 16

Tel. 016 6328671

9.

Informacja o zakończeniu postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

12.

Uwagi

Referat: Referat Gospodarki Przestrzennej

i Mienia Komunalnego Sporządził:. Edward Pokrywka Data: 10.12.2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 10.12.2014 r.

GPiMK 6220.8.2014

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5.12.2014 r. na wniosek Martifer Renewables S.A., ul. Kurniki 4, 31-156 Kraków zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Farma wiatrowa Cieszanów

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.: Obręb Dachnów: 792,793,794,795, 766,768,769,770,886,887,888,890,891/2,892,893,896/2,885,886,889,890,891/1,892,894,178,179,180,181/1,182,183,190/1,191,192,194,195,196,198 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 5000. Inwestorem jest Martifer Renewables S.A., ul. Kurniki 4, 31-156 Kraków. Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się
z wnioskiem i załączonymi materiałami do wniosku oraz wnosić wnioski i zastrzeżenia
w terminie od dnia 10.12.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w Referacie Gospodarki Przestrzennej

i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie – pokój Nr 16, w godz. 7.00-15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w miejscu realizacji inwestycji, na tablicach ogłoszeń w m. Dachnów oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta

i Gminy w Cieszanowie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław ZadwornyRadni Rady Miejskiej w Cieszanowie w kadencji 2014-2018

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Jan Bielecki

Radny Rady Miejskiej w Cieszanowie

2.

Piotr Bielko

Radny Rady Miejskiej w Cieszanowie

3.

Wojciech Broź

Radny Rady Miejskiej w Cieszanowie

4.

Marian Ciepły

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie

5.

Barbara Dragan

Radna Rady Miejskiej w Cieszanowie

6.

Edward Dziaduła

Radny Rady Miejskiej w Cieszanowie

7.

Zdzisław Kociołek

Radny Rady Miejskiej w Cieszanowie

8.

Henryk Kołodziej

Radny Rady Miejskiej w Cieszanowie

9.

Roman Krywko

Radny Rady Miejskiej w Cieszanowie

10.

Stanisław Mazurek

Radny Rady Miejskiej w Cieszanowie

11.

Stanisław Myśliwy

Radny Rady Miejskiej w Cieszanowie

12.

Juliusz Pisarz

Radny Rady Miejskiej w Cieszanowie

13.

Andrzej Skiba

Radny Rady Miejskiej w Cieszanowie

14.

Ryszard Wilusz

Radny Rady Miejskiej w Cieszanowie

15.

Adam Zaborniak

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 8.12.2014 r.

GPiMK. 6232.2.2014

M i e s z k a ń c y

Gminy Cieszanów,

Właściciele nieruchomości

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w tym opadami marznącego deszczu i śniegu, przypomina o konieczności usuwania śniegu, lodu, nawisów śnieżnych i sopli z dachów, balkonów, parapetów i innych miejsc, gdzie zalegający śnieg oraz lód mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi
i samego budynku. Przypominamy, że odśnieżanie dachu, chodników przy posesji, zwalczanie śliskości i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki, które posiadają duże powierzchnie dachów.

Obowiązek taki wynika z art. 5 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości…”.

Wynika to również z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszanów, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XXXIII/88/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Treść § 4 brzmi: „Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do niezwłocznego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników, w sposób mechaniczny lub ręczny”.

Nie wywiązywanie się z w/w obowiązku może być przyczyną wypadku pieszego zaistniałego wskutek poślizgnięcia oraz dochodzenia odszkodowania od właściciela przyległej do chodnika nieruchomości.

Równocześnie informuję, iż art. 10 ust. 2 i 2a w/w ustawy przewiduje kary za niewykonanie w/w obowiązku:

- art. 2 - „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny”,

- art. 2a – „Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie”.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-23/14

2.

Zakres przedmiotowy postanowie6nia*

Zawieszenie postępowania z urzędu do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Nowy Lubliniec na działkach Nr 475, 476”.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.7.2014

4.

Data wydania

3.12.2014 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Energia Południe Sp. z o.o., 36-047 Niechobrz 976 Regon 180921944

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-7/14

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie.

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-7/14, P-20/14, P-21/14, P-22/14,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 3.12.2014 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-22/14

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Nowy Lubliniec na działkach Nr 475, 476”. Przedsięwzięcie obejmuje część działki o nr ewid. 475, 476 – obręb Nowy Lubliniec

w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.7.2014

4.

Data wydania

3.12.2014 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Energia Południe Sp. z o.o., 36-047 Niechobrz 976 Regon 180921944

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-7/14

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-7/14, P-/20, P-21/14

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej Sporządził: Edward Pokrywka Data: 3.12.2014 r.

i Mienia Komunalnego

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-21/14

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia dotycząca obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej
w miejscowości Nowy Lubliniec na działkach Nr 475,476”.

Zamierzenie obejmuje działki o numerze ewidencyjnym:

Obręb Nowy Lubliniec – 475,476, w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2 000,

3.

Znak sprawy

WOOŚ.4240.9.27.2014.PM-6

4.

Data wydania

27.11.2014 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Energia Południe Sp. z o.o., 36-047 Niechobrz 976 Regon 180921944

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-7/14

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-7/14, P-20/14

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej Sporządził: Edward Pokrywka Data: 3.12.2014 r.

i Mienia Komunalnego

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-20/14

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Opinia dotycząca braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej
w miejscowości Nowy Lubliniec na działkach Nr 475,476”.

Zamierzenie obejmuje działki o numerze ewidencyjnym:

Obręb Nowy Lubliniec – 475,476, w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2 000,

3.

Znak sprawy

PSNZ.465-1-26/14

4.

Data wydania

25.11.2014 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Energia Południe Sp. z o.o., 36-047 Niechobrz 976 Regon 180921944

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-7/14

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-7/14,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej Sporządził: Edward Pokrywka Data: 3.12.2014 r.

i Mienia Komunalnego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Załączniki
RDOS skład. odp. jądr. na Ukrain. BIP   309.853 KB

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 1.12.2014 r.

GPiMK.611.4.2014

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

DLA GMINY CIESZANÓW

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) informuję, że wyłożono do publicznego wglądu projekt założeń pn.:

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cieszanów”

Plan gospodarki niskoemisyjnej wyłożony został do wglądu na okres 21 dni tj.
w dniach 1.12.2014 r. - 22.12.2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, pokój Nr 17, w godz. 7-15.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia
i uwagi do projektu założeń.

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń należy składać ustnie do protokołu, na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów na adres: Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów lub pocztą elektroniczną na adres: cieszanow@vp.pl w terminie do dnia 22.12.2014 r.

Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

obrazek
Plakat

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-19/14

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa podłączenia odwiertu Lubliniec- 13. KGZ Lubaczów.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.:

Obręb Stary Lubliniec: 317/1, 320/106, 586, 597, 423/15, 423/7, 423/8, 423/9, 423/22, 423/21, 424/2, 425/2, 426/2, 561/1, 426/4, 427/2, 427/4, 428/4, 429/4, 430/4, 431/4, 432/4, 433/4, 434/4, 435/4, 436/4, 437/4, 439/3, 440/2, 443/3, 444/7, 444/6, 447/3, 448/2, 554/93, 554/110, 511/2, 510/3, 509/2, 554/91, 583/4, 499/2, 557/1.

Obręb Niemstów: 112, 152/8, 152/3, 152/4, 166, 164, 163/1, 162, 314, 315, 320, 321, 329/2, 306/3, 324, 325, 326, 327, 328, 332, 336, 337, 504/3, 525/2, 1176, 1173, 1171, 502/1, 503/1 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465-1-25/14

4.

Data wydania

17.11. 2014 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie – Oddział
w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok

Regon: 012216736

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-6/14

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-6/14,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 25.11.2014 r.

Obwieszczenie

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Znak: GPiMK. 6733.6.2014 Cieszanów, dnia 21.11.2014 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 21.11.2014 r. na wniosek Gminy Cieszanów - Rynek 1, 37-611 Cieszanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalówka” na działkach o numerach ewidencyjnych: 1071/1, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1089, 1091/6, 1091/7, 1091/8, 1091/9 - obręb Kowalówka.

Każdy, kto ma w tym interes prawny może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Cieszanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ A - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· wniosków o wydanie decyzji,

· wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

· wniosków o ustalenie planu dostosowawczego

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

W-7/14

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej
w miejscowości Nowy Lubliniec na działkach Nr 475, 476”.

Zamierzenie obejmuje działki o numerze ewidencyjnym:

Obręb Nowy Lubliniec – 475, 476, w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewid. w skali 1 : 2 000.

3.

Znak sprawy

GPiMK 6220.7.2014

4.

Data złożenia

7.11.2014 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Energia Południe Sp. z o.o., 36-047 Niechobrz 976

Regon: 180921944

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. Mapa ewidencyjna

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

3. Wypis z ewidencji gruntów

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, p. Nr 16

Tel. 016 6328671

9.

Informacja o zakończeniu postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

12.

Uwagi

Referat: Referat Gospodarki Przestrzennej

i Mienia Komunalnego Sporządził:. Edward Pokrywka Data: 13.11.2014 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-18/14

2.

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw płynnych położonej na terenie przebudowywanej i rozbudowywanej ogólnodostępnej stacji paliw płynnych
i gazu LPG w Cieszanowie na działkach 3863/2 i 3864/2 przy ul. Kościuszki”

Obręb Cieszanów: Nr ewid. 3863/2 i 3864/2 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 1000.

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.5.2014

4.

Data wydania

3.11.2014 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Regon: 774-00-01-454

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego /postanowienia*

W-5/14

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr16,

tel. 0-16 6328671

9

Informacja, czy /postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania / postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy /postanowienie*

W-5/14, P-15/14, P-16/14, P-17/14

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie Sporządził: Edward Pokrywka Data: 3.11.2014 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 3.11.2014 r.

GPiMK. 6220.5.2014

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami)
w związku z wnioskiem
Arch PM Paweł Choma, ul. Strońska 35/7, 50-540 Wrocław z dnia 2.07.2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw płynnych położonej na terenie przebudowywanej i rozbudowywanej ogólnodostępnej stacji paliw płynnych i gazu LPG w Cieszanowie na działkach 3863/2 i 3864/2 przy ul. Kościuszki”

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 3.11.2014 r. wydana została decyzja znak: GPiMK. 6220.5.2014
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw płynnych położonej na terenie przebudowywanej
i rozbudowywanej ogólnodostępnej stacji paliw płynnych i gazu LPG w Cieszanowie na działkach 3863/2 i 3864/2 przy ul. Kościuszki”

W dniach od 3.11.2014 r. do 1.12.2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 16, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 19.09.2014 r. znak: WOOŚ.4240.9.15.2014.KR-12 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 18.08.2014 r. znak: PSNZ.465-1-14/2014

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Cieszanów, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

Cieszanów, dnia 30.10.2014 r.

GPiMK. 6722.6.2013

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

„ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY W NOWYM SIOLE”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr XL/41/2013 z dnia 20 czerwca 2013 .r

z a w i a d a m i a m,

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY W NOWYM SIOLE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2014 r. do 12.12.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów - Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, sala nr 3 w dniu 20.11.2014 r., godz. 9:00 - 10:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do w/w planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2015 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. u z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY W NOWYM SIOLE” podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do mpzp „ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY W NOWYM SIOLE” stosownie do art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów - Rynek 1, 37-611 Cieszanów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2015 r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ A - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· wniosków o wydanie decyzji,

· wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

· wniosków o ustalenie planu dostosowawczego

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

W-6/14

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączenia odwiertu Lubliniec- 13. KGZ Lubaczów.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.:

Obręb Stary Lubliniec: 317/1, 320/106, 586, 597, 423/15, 423/7, 423/8, 423/9, 423/22, 423/21, 424/2, 425/2, 426/2, 561/1, 426/4, 427/2, 427/4, 428/4, 429/4, 430/4, 431/4, 432/4, 433/4, 434/4, 435/4, 436/4, 437/4, 439/3, 440/2, 443/3, 444/7, 444/6, 447/3, 448/2, 554/93, 554/110, 511/2, 510/3, 509/2, 554/91, 583/4, 499/2, 557/1.

Obręb Niemstów: 112, 152/8, 152/3, 152/4, 166, 164, 163/1, 162, 314, 315, 320, 321, 329/2, 306/3, 324, 325, 326, 327, 328, 332, 336, 337, 504/3, 525/2, 1176, 1173, 1171, 502/1, 503/1 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.

3.

Znak sprawy

GPiMK 6220.6.2014

4.

Data złożenia

24.10.2014 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie – Oddział
w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok

Regon: 012216736

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. Kopia poświadczonej mapy ewidencyjnej

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, p. Nr 16

Tel. 016 6328671

9.

Informacja o zakończeniu postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

12.

Uwagi

Referat: Referat Gospodarki Przestrzennej

i Mienia Komunalnego Sporządził:. Edward Pokrywka Data: 28.10.2014 r.

obrazek
Pismo do RDOŚ

obrazek
Pismo do PPIS

obrazek
Obwieszczenie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-17/14

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw płynnych położonej na terenie przebudowywanej i rozbudowywanej ogólnodostępnej stacji paliw płynnych i gazu LPG w Cieszanowie na działkach 3863/2 i 3864/2 przy ul. Kościuszki” Obręb Cieszanów: Nr ewid. 3863/2 i 3864/2 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 1000.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.5.2014

4.

Data wydania

14.10.2014 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Regon: 774-00-01-454

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W- 5/14

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-5/14, P-15/14, P-16/14

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 14.10.2014 r.

Załączniki
Obwieszczenie   711.359 KB

Cieszanów, dnia 16-10-2014

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, który podlega wywieszeniu do dnia 06-11-2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-16/14

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i rozbudowa instalacji do dystrybucji paliw płynnych położonej na terenie przebudowywanej i rozbudowywanej ogólnodostępnej stacji paliw płynnych
i gazu LPG w Cieszanowie na działkach 3863/2 i 3864/2 przy ul. Kościuszki”.

Zamierzenie obejmuje działki o numerze ewidencyjnym:

Obręb Cieszanów – 3863/2 i 3864/2, w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewid. w skali 1 : 1 000.

3.

Znak sprawy

WOOŚ.4240.9.15.2014.KR-12

4.

Data wydania

19.09.2014 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Arch PM Paweł Choma, ul. Strońska 35/7, 50-540 Wrocław

Inwestor: PKN Orlen S.A. Regon 774-00-01-454

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-5/14

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-5/14, P-15/14,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej Sporządził: Edward Pokrywka Data: 9.10.2014 r.

i Mienia Komunalnego

Cieszanów, dnia 19 września 2014 r.

O.0002.10.2014

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

Uprzejmie zapraszam na Sesję 30 września (wtorek) 2014 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

PORZĄDEK OBRAD

LVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu LVII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014r., Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie za I półrocze 2014r, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie za I półrocze 2014.

V. Informacja o działalności Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie oraz Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie na podstawie przedłożonych bilansów.

VI. Informacja na temat sportu i turystyki oraz instytucji upowszechniania kultury na terenie gminy.

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie zmiany uchwały nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

2) w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXI/31/2013 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w drodze inkasa – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

3) w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXIII/83/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

4) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2014 rok – opinia Komisji Budżetowej.

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

IX. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

X. Wolne wnioski i informacje.

XI. Zakończenie obrad LVIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

mgr Stanisława Chomyszyn