FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-67/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I – szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów” w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2 000.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465-46/12

4.

Data wydania

24.12.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów Regon: 650900683

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-19/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-19/12,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 31.12.2012 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-62/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej Nr 7 w Nadleśnictwie Oleszyce

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. obręb Dachnów: 2760/2, 2760/4, 2760/6, 2760/7 oraz o nr ewid. obręb Niemstów: część działki 1292,
w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali
1: 5 000.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465-43/12

4.

Data wydania

14.12. 2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Nadleśnictwo Oleszyce, ul. Zielona 4B, 37-630 Oleszyce

Regon: 650016609

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-16/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-16/12,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 28.12.2012 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-66/12

2.

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Chotylub w km 0+000-1+778 zlokalizowanej na działce o Nr ewid. obręb Nowe Sioło: 1510, 1505, 1506, 1497, 1498, 1496, 42/2, 1235.

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.1.15.2012

4.

Data wydania

31.12.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

Nadleśnictwo Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38, 37-610 Narol

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego /postanowienia*

W-15/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr16,

tel. 0-16 6328671

9

Informacja, czy /postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania / postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy /postanowienie*

W-15/12, P-59/12, P-60/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie Sporządził: Edward Pokrywka Data: 31.12.2012 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 31.12.2012 r.

GPiMK. 6220.1.15.2012

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Usług Drogowych Marek Kowieszko, Ostrów 292, 37-700 Przemyśl reprezentujące Nadleśnictwo Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38, 37-610 Narol z dnia 2.11.2012 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Chotylub w km 0+000-1+778

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 31.12.2012 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.1.15.2012 umarzająca postępowanie dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Chotylub w km 0+000-1+778”.

W dniach od 31.12.2012 r. do 21.01.2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 16, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z pismami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13.12.2012 r. znak: WOOŚ.4240.9.50.2012.IS-7 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lubaczowie z dnia 14.12.2012 r. znak: PSNZ.465-42/12.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Nowe Sioło, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-65/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I – szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów” w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej
w skali 1 : 2 000.

3.

Znak sprawy

WOOŚ.4240.9.57.2012.AT-4

4.

Data wydania

21.12.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów Regon: 650900683

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-19/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-19/12,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data:28.12.2012 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-64/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Produkcja żywca wieprzowego w ilości 1900 szt. (266 DJP) na bazie chlewni po byłym PGR w Starym Lublińcu na działce o Nr ewid. 313/1”.

Przedsięwzięcie obejmuje działkę o nr ewid. 313/1 - obręb Stary Lubliniec.

3.

Znak sprawy

PSNZ.460-6/12

4.

Data wydania

20.12.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Pan Dariusz Sobiło, Domostawa 7, 37-405 Jarocin

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-7/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie.

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-7/12, P-22/12, P-25/12, P-26/12, P-52/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 28.12.2012 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-63/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Lubliniec w km 0+000-2+756

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. obręb Nowy Lubliniec: 1081, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1106 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali1: 10 000.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465-45/12

4.

Data wydania

19.12. 2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Nadleśnictwo Narol, ul. Boh. Września 1939 r. Nr 38, 37-610 Narol

Regon: 650016727

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-17/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-17/12,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 28.12.2012 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-60/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Chotylub w km 0+000-1+778”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Nowe Sioło: 1510, 1505, 1506, 1497, 1498, 1496, 42/2, 1235, w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 10 000.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465-42/12

4.

Data wydania

14.12. 2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Nadleśnictwo Narol, ul. Boh. Września 1939 r. Nr 38, 37-610 Narol

Regon: 650016727

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-15/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-15/12, P-59/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 21.12.2012 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-59/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Chotylub w km 0+000-1+778”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Nowe Sioło: 1510, 1505, 1506, 1497, 1498, 1496, 42/2, 1235, w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 10 000.

3.

Znak sprawy

WOOŚ.4240.9.50.2012.IS-7

4.

Data wydania

13.12.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Nadleśnictwo Narol, ul. Boh. Września 1939 r. Nr 38, 37-610 Narol

Regon: 650016727

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-15/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-15/12,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 21.12.2012 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-61/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej” zlokalizowanej w Cieszanowie przy ulicy Sienkiewicza. Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. 4650/4 Obręb Cieszanów w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.1.12.2012

4.

Data wydania

20.12.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii
„HORYZO NTY” ul. Powstańców Warszawy 12, 35 – 959 Rzeszów
Regon: 691551265

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W- 12/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-12/12, P-57/12, P-58/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 21.12.2012 r.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

w sprawie przedstawienia projektu
budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2013 r.

1. 18 grudnia 2012 r. (wtorek)

· Gorajec – godz. 1600 – świetlica wiejska

· Dąbrówka – godz. 1730 - świetlica wiejska

· Chotylub – godz. 1900 – remiza OSP

2. 19 grudnia 2012 r. (środa)

· Kowalówka – godz. 1600 –Szkoła Podstawowa w Kowalówce

· Żuków – godz. 1730 – świetlica wiejska

· Nowy Lubliniec wieś – godz. 1900 - świetlica wiejska

3. 20 grudnia 2012 r. (czwartek)

· Stary Lubliniec Osiedle – godz. 1700 – świetlica osiedlowa

· Stary Lubliniec wieś – godz. 1815 – Wiejski Dom Kultury w Starym Lublińcu

· Nowy Lubliniec Osiedle – godz. 1930 – świetlica osiedlowa

4. 21 grudnia 2012 r. (piątek)

· Nowe Sioło Osiedle – godz. 1600 – Zespół Szkół Publicznych
w Cieszanowie

· Folwarki – godz. 1730 – świetlica wiejska

· Niemstów – godz. 1900 – remiza OSP

5. 22 grudnia 2012 r. (sobota)

· Nowe Sioło wieś – godz. 1600 - remiza OSP

· Cieszanów – godz. 1730 – Centrum Kultury i Sportu
w Cieszanowie

· Dachnów – godz. 1900 – Wiejski Dom Kultury w Dachnowie

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-58/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej” zlokalizowanej w Cieszanowie przy ulicy Sienkiewicza. Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. 4650/4 Obręb Cieszanów w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000.

3.

Znak sprawy

WOOŚ.4240.9.42.2012.IS-13

4.

Data wydania

13.12.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii
„HORYZO NTY” ul. Powstańców Warszawy 12, 35 – 959 Rzeszów
Regon: 691551265

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-12/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-12/12,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 18.12.2012 r.

Cieszanów, dnia 12.12.2012 r.

O.0002.17.2012

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uprzejmie zapraszam na Sesję 28 grudnia (piątek) 2012 roku

o godzinie 1200 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

I. Sprawy organizacyjne:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXXI, XXXII, XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

IV. Przyjęcie planu pracy:

· Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

· Komisji Budżetowej na 2013 rok.

· Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na 2013 rok.

· Komisji Oświaty Kultury i Sportu na 2013 rok.

· Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na 2013 rok.

V. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Cieszanowie na 2013 rok,

2) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

3) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

4) w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2012 r. – opinia Komisji Budżetowej,

5) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów na lata 2013-2020– opinia Komisji Budżetowej.

VI. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2013 rok:

1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną.

2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

3. Odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Cieszanowie.

4. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem Sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej.

5. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.

6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i autopoprawek.

7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek.

8. Głosowanie uchwały budżetowej.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

IX. Wolne wnioski i informacje.

X. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-57/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej”. Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. 4650/4 Obręb Cieszanów w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465-41/12

4.

Data wydania

29.11. 2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii
„HORYZO NTY” ul. Powstańców Warszawy 12, 35 – 959 Rzeszów
Regon: 691551265

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-12/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-12/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 10.12.2012 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 10.12.2012 r.

GPiMK. 6220.1.14.2012

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z wnioskiem Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów z dnia 29.10.2012 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Urządzenie pól namiotowych i budowa kontenerów sanitarno-socjalnych na działkach
o numerach ewidencyjnych 452/1 w m. Chotylub, 883/5 w m. Kowalówka, 310/2 w m. Stary Lubliniec”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 10.12.2012 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.1.14.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Urządzenie pól namiotowych i budowa kontenerów sanitarno-socjalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 452/1
w m. Chotylub, 883/5 w m. Kowalówka, 310/2 w m. Stary Lubliniec”.

W dniach od 10.12.2012 r. do 31.12.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 16, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 7.11.2012 r. znak: WOOŚ.4240.9.49.2012.JG-7 i z dnia 28.11.2012 r. znak: WOOŚ.4242.9.11.2012.JG-6 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 7.11.2012 r. znak: PSNZ.465-37/12 i z dnia 13.11.2012 r. znak: PSNZ.460-5/12.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Chotylub, Kowalówka, Stary Lubliniec, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-56/12

2.

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Urządzenie pól namiotowych i budowa kontenerów sanitarno-socjalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 452/1 w m. Chotylub, 883/5 w m. Kowalówka, 310/2 w m. Stary Lubliniec”.

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.1.14.2012

4.

Data wydania

10.12.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Regon: 650900683

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego /postanowienia*

W-14/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr16,

tel. 0-16 6328671

9

Informacja, czy /postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania / postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy /postanowienie*

W-14/12, P-47/12, P-48/12, P-49/12, R-2/12, P-51/12, P-54/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie Sporządził: Edward Pokrywka Data: 10.12.2012 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

FORMULARZ A - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· wniosków o wydanie decyzji,

· wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

· wniosków o ustalenie planu dostosowawczego

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

W-19/12

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I – szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów” w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1 : 2 000.

3.

Znak sprawy

GPiMK 6220.1.19.2012

4.

Data złożenia

7.12.2012 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Gmina Cieszanów

Rynek 1, 37-611 Cieszanów Regon: 650900683

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. Kopia poświadczonej mapy ewidencyjnej

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

3. Wypis z ewidencji gruntów

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego , p. Nr 16

Tel. 016 6311076

9.

Informacja o zakończeniu postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

12.

Uwagi

Referat: Referat Gospodarki Przestrzennej

i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 7.12.2012 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

Cieszanów, dnia 6.12.2012 r.

GPiMK. 6220.1.13.2012

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z wnioskiem Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów z dnia 18.10.2012 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Cieszanów – rozbudowa kąpieliska w Nowym Siole”

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 6.12.2012 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.1.13.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Cieszanów – rozbudowa kąpieliska w Nowym Siole”.

W dniach od 6.12.2012 r. do 27.12.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 16, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 7.11.2012 r. znak: WOOŚ.4240.9.46.2012.IS-7 i z dnia 28.11.2012 r. znak: WOOŚ.4242.9.10.2012.IS-8 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie z dnia 5.11.2012 r. znak: PSNZ.465-36/12 i z dnia 8.11.2012 r. znak: PSNZ.460-04/12.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Nowe Sioło, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-55/12

2.

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Cieszanów – rozbudowa kąpieliska w Nowym Siole”. Zamierzenie obejmuje działki o numerze ewidencyjnym: 1514/1, 113/16, 113/4, 113/17, 113/2, 1514/2, 1228/14, 115/6, 123/6, 113/18, 113/19 położone w obrębie m. Nowe Sioło.

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.1.13.2012

4.

Data wydania

6.12.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów

Regon: 650217845

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego /postanowienia*

W-13/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr16,

tel. 0-16 6328671

9

Informacja, czy /postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania / postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy /postanowienie*

W-13/12, P-44/12, P-45/12, P-46/12, R-1/12, P-50/12, P-53/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie Sporządził: Edward Pokrywka Data: 6.12.2012 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

Cieszanów, dnia 4.12.2012 r.

GPiMK 6220.1.18.2012

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm./ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.11.2012 r. na wniosek Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, obejmującego „Podłączenie odwiertu Lubliniec – 12 KGZ Lubaczów”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o Nr ewid.: Obręb Niemstów: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 112, Obręb Stary Lubliniec: 557/1, 522/2, 521/2, 520/3, 519/2, 518/2, 517/2, 516/2, 515, 514, 513, 512, 511/2, 510/3 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.

Inwestorem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z wnioskiem i załączonymi materiałami do wniosku oraz wnosić wnioski i zastrzeżenia w terminie od dnia 4.12.2012 r. do dnia 27.12.2012 r. w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie – pokój Nr 16 w godz. 7.00-15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, w miejscu realizacji przedsięwzięcia, na tablicach ogłoszeń w m. Niemstów i Stary Lubliniec oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

B u r m i s t r z

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ A - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· wniosków o wydanie decyzji,

· wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

· wniosków o ustalenie planu dostosowawczego

L.p.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1.

Numer wpisu

W-18/12

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Podłączenie odwiertu Lubliniec – 12 KGZ Lubaczów”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o Nr ewid.: Obręb Niemstów: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 112, Obręb Stary Lubliniec: 557/1, 522/2, 521/2, 520/3, 519/2, 518/2, 517/2, 516/2, 515, 514, 513, 512, 511/2, 510/3 w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000.

3.

Znak sprawy

GPiMK 6220.1.18.2012

4.

Data złożenia

30.11.2012 r.

5.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok

Regon: 012216736

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. Kopia poświadczonej mapy ewidencyjnej

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, p. Nr 16

Tel. 016 6328671

9.

Informacja o zakończeniu postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

12.

Uwagi

Referat: Referat Gospodarki Przestrzennej

i Mienia Komunalnego Sporządził:. Edward Pokrywka Data: 4.11.2012 r.

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-54/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Urządzenie pól namiotowych i budowa kontenerów sanitarno-socjalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 452/1 w m. Chotylub, 883/5 w m. Kowalówka, 310/2 w m. Stary Lubliniec”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: Obręb Chotylub – 452/1, Obręb Kowalówka – 883/5, Obręb Stary Lubliniec – 310/2.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. Obręb Chotylub – 452/1, Obręb Kowalówka – 883/5, Obręb Stary Lubliniec – 310/2

3.

Znak sprawy

WOOŚ.4242.9.11.2012.JG-6

4.

Data wydania

28.11.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów Regon 650900683

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-14/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-14/12, P-47/12, P-48/12, P-49/12, R-2/12, P-51/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej Sporządził: Edward Pokrywka Data: 3.12.2012 r.

i Mienia Komunalnego

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-53/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Cieszanów – rozbudowa kąpieliska w Nowym Siole”.

Zamierzenie obejmuje działki o numerze ewidencyjnym: 1514/1, 113/16, 113/4, 113/17, 113/2, 1514/2, 1228/14, 115/6, 123/6, 113/18, 113/19 położone w obrębie m. Nowe Sioło.

3.

Znak sprawy

WOOŚ.4242.9.10.2012.IS-8

4.

Data wydania

28.11.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów

Regon: 650217845

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-13/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-13/12, P-44/12, P-45/12, P-46/12, R-1/12, P-50/12

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej Sporządził: Edward Pokrywka Data: 28.11.2012 r.

i Mienia Komunalnego

Obwieszczenie dotyczące Elektrowni Mochovce

obrazek
Obwieszczenie
Załączniki
Obwieszczenie   597.838 KB

Informacja
Informuje się, iż na mocy art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwie organizacje tj.:
Lokalna Grupa Dzialania "Serce Roztocza" z siedzibą w Cieszanowie oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych Oraz Ich Rodzin/Opiekunów "VIVERE" w Cieszanowie
złożyły oferty o wsparcie realizacji zadań o charakterze lokalnym.
Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert może zgłosić do nich uwagi. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jst niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji przedmiotowych zadań.
Uwagi odnośnie załączonych ofert można składać za pośrednictwem poczty internetowej samorządu cieszanow@vp.pl lub w jego siedzibie.
obrazek
Załączniki
Załącznik   1.836 MB
Załącznik   1.147 MB

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 26.11.2012 r.

Nasz znak: GPiMK.6733.7.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 26.11.2012 r. wydałem na rzecz Gminy Cieszanów – Rynek 1, 37-611 Cieszanów decyzję znak: GPiMK.6733.7.2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Dachnów – Cieszanów”, obejmującej działki o następujących numerach ewidencyjnych, położone w obrębach: Dachnów: 1300/3, 1281/2, 2816, 1119, 2811, 2803, Nowe Sioło: 1312, Cieszanów: 4381, 4380, 4379, 4335/2, 4349, 4378/1, 4389.

Projekt decyzji o lokalizacji powyższej inwestycji celu publicznego uzgodniły pozytywnie niżej wymienione organy opiniujące:

1. Marszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w zakresie melioracji wodnych – postanowieniem L.dz. Ilu.507.3.208.2012 z dnia 22.10.2012 r. z warunkiem, że w treści decyzji inwestor zostanie zobowiązany do dokonania na etapie projektowania, uzgodnienia kolizji zamierzenia inwestycyjnego z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych. Uzgodnienia należy dokonać w Podkarpacki Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych – Inspektorat w Lubaczowie, ul. Słowackiego 13/2. Taki zapis umieszczono w ust. 5 pkt 3 decyzji znak: GPiMK.6733.7.2012 z dnia 26.11.2012 r.

2. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie postanowieniem znak: PZDW-RDW-III-a/6201cp/12/12 z dnia 26.10.2012 w zakresie lokalizacji w terenie niezabudowanym. Według art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami), obiekty budowlane lub przebudowę istniejących na terenie niezabudowanym należy lokalizować w odległości co najmniej 20,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Odległość ta zabezpiecza drogę od negatywnego wpływu projektowanego obiektu, a nie uwzględnia oddziaływania ruchu i budowli jaką jest droga na zamierzony obiekt.

3. Starosta Lubaczowski w Lubaczowie w zakresie ochrony gruntów rolnych, postanowieniem znak: RG.I.6123.135.2012 z dnia 22.10.2012 r. – pozytywnie w części obejmującej obręb Dachnów i Nowe Sioło. Natomiast odmówił wszczęcia postepowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w części obejmującej obręb Cieszanów, ponieważ przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami) nie stosuje się do gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK.6733.7.2012 z dnia 26.11.2012 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-52/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowie6nia*

Podjęcie postępowania po przedłożeniu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Produkcja żywca wieprzowego w ilości 1900 szt. (266 DJP) na bazie chlewni po byłym PGR w Starym Lublińcu na działce o Nr ewid. 313/1”.

Przedsięwzięcie obejmuje działkę o nr ewid. 313/1 - obręb Stary Lubliniec.

3.

Znak sprawy

GPiMK.6220.1.7.2012

4.

Data wydania

22.11. 2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Pan Dariusz Sobiło, Domostawa 7, 37-405 Jarocin

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-7/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach

Na postanowienie nie służy zażalenie.

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-7/12, P-22/12, P-25/12, P-26/12,

12.

Uwagi

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Sporządził: Edward Pokrywka Data: 22.11.2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, dnia 22.11.2012 r.

Cieszanów

Nasz znak: GPiMK.6220.1.7.2012

Obwieszczenie

Stosownie do art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art.. 33 ust. 1 w/w ustawy i wnioskiem Pana Dariusza Sobiło, Domostawa 7, 37-405 Jarocin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Produkcja żywca wieprzowego w ilości 1900 szt. (266 DJP) na bazie chlewni po byłym PGR w Starym Lublińcu na działce o Nr ewid. 313/1”.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

1. Dnia 28.03.2012 r. wpłynął wniosek Pana Dariusza Sobiło, Domostawa 7, 37-405 Jarocin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Produkcja żywca wieprzowego w ilości 1900 szt. (266 DJP) na bazie chlewni po byłym PGR w Starym Lublińcu na działce o Nr ewid. 313/1”

Przedsięwzięcie obejmuje działkę o nr ewid. 313/1 – obręb Stary Lubliniec.

2. Organem właściwym w sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

3. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie, w zakresie uzgodnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

5. Przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony w postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów znak: GPiMK.6220.1.7.2012 z dnia 16.05.2012 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.9.27.2012.AD-4 z dnia 30.04.2012 r.

5. Niniejsze zawiadomienie o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w m. Stary Lubliniec i Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

6. Informacja o raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.

7. W dniach od 22.11.2012 r. do 12.12.2012 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie Rynek 1, 37-611 Cieszanów, pokój Nr 16 w godzinach 7.00 – 15.00.

W tym samym terminie można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów – Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego,

e-mail: cieszanow@vp.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny