główna zawartość
artykuł nr 1

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-67/12

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I – szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów” w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej w skali  1 : 2 000.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465-46/12

4.

Data wydania

24.12.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów Regon: 650900683

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-19/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-19/12,

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 31.12.2012 r.

artykuł nr 2

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-62/12

 

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej Nr 7 w Nadleśnictwie Oleszyce

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid. obręb Dachnów: 2760/2, 2760/4, 2760/6, 2760/7 oraz o nr ewid. obręb Niemstów: część działki 1292,
w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej  w skali
1: 5 000.

3.

Znak sprawy

PSNZ.465-43/12

4.

Data wydania

14.12. 2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Nadleśnictwo Oleszyce, ul. Zielona 4B, 37-630 Oleszyce

Regon: 650016609

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-16/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-16/12,

12.

Uwagi

 

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data: 28.12.2012 r.

artykuł nr 3

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

D-66/12

 

2.

Zakres przedmiotowy decyzji*

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Chotylub w km 0+000-1+778 zlokalizowanej na działce o Nr ewid. obręb Nowe Sioło: 1510, 1505, 1506, 1497, 1498, 1496, 42/2, 1235.

3.

Znak sprawy

GPiMK. 6220.1.15.2012

4.

Data wydania

31.12.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję*

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja* dotyczy

Nadleśnictwo Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38, 37-610 Narol

 

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-15/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, 37-611 Cieszanów

 Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego,  pokój Nr16,

tel. 0-16  6328671

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Przemyślu w terminie 14 dni od otrzymania / publikacji

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-15/12, P-59/12, P-60/12

12.

Uwagi

 

* Niepotrzebne skreślić

 

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie     Sporządził: Edward Pokrywka   Data: 31.12.2012 r.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

 

 

 

artykuł nr 4

Burmistrz

 

Miasta i Gminy Cieszanów

  Cieszanów, dnia 31.12.2012 r.

 

  GPiMK. 6220.1.15.2012

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Usług Drogowych Marek Kowieszko, Ostrów 292, 37-700 Przemyśl reprezentujące Nadleśnictwo Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38, 37-610 Narol z dnia 2.11.2012 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Chotylub w km 0+000-1+778

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

podaje do publicznej wiadomości:

 

  W dniu 31.12.2012 r. wydana została decyzja znak: GPiMK.6220.1.15.2012   umarzająca postępowanie dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Chotylub w km 0+000-1+778”.

  W dniach od 31.12.2012 r. do 21.01.2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy   w Cieszanowie, Rynek 1, pokój Nr 16, w godz. 7.00 do 15.00 istnieje możliwość  zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z pismami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13.12.2012 r. znak: WOOŚ.4240.9.50.2012.IS-7 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lubaczowie z dnia 14.12.2012 r. znak: PSNZ.465-42/12.

  Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta   i Gminy w Cieszanowie,  na tablicach ogłoszeń w miejscowości Nowe Sioło, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy w Cieszanowie.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny

   

 

artykuł nr 5

FORMULARZ B - KARTA INFORMACYJNA DLA:

· decyzji i postanowień

· wskazań lokalizacyjnych

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

P-65/12

 

2.

Zakres przedmiotowy postanowienia*

Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I – szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów” w granicach oznaczonych kolorem żółtym na mapie ewidencyjnej
w skali  1 : 2 000.

3.

Znak sprawy

WOOŚ.4240.9.57.2012.AT-4

4.

Data wydania

21.12.2012 r.

5.

Nazwa organu, który wydał postanowienie*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

6.

Nazwa podmiotu, którego postanowienie* dotyczy

Gmina Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów Regon: 650900683

7.

Numer wpisu wniosku, dotyczącego decyzji/postanowienia*

W-19/12

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój Nr 16

Tel. (016) 632 86 71

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/ postanowienia* lub dokonanych w nich zmianach 

Na postanowienie nie służy zażalenie

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

 

11.

Numer innych kart dotyczących podmiotu, których dotyczy decyzja/postanowienie*

W-19/12,

12.

Uwagi

 

* Niepotrzebne skreślić

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego     Sporządził: Edward Pokrywka    Data:28.12.2012 r.